Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-2009nr. 32, pagina 2806-2809

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Een Koninklijke boodschap

Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning, wat betreft de wijze waarop een aanspraak bestaat op een individuele voorziening en enige andere wijzigingen 31795

 • staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 28 november 2008

Deze Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Zes brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal met de mededeling dat zij in haar vergadering van dinsdag 3 december 2008 de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder de nummers 28331, 31393, 31423, 31566, 31586 en 29835 heeft aangenomen

De Voorzitter stelt voor, deze brieven voor kennisgeving aan te nemen

De volgende brieven

Intrekking voorstel van wet Raamwet Adviesraden buitenland-, ontwikkelingssamenwerkings- en defensiebeleid - 20585-10

 • minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 1 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde agenda RAZEB 8 en 9 december 2008 - 21501-02-862

 • minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 28 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Actualisatie Stabiliteitsprogramma Nederland 2008 - 21501-07-632

 • minister van Financiën, Bos W.J. - 28 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag Ecofin Raad (begroting) - 21501-07-633

 • staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 1 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Grote onderzoeksfaciliteiten - 21501-30-197

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 26 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapportage wapenexport eerste halfjaar 2008 - 22054-142

 • staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 1 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding antw. vr. Cie EZ over het wapenexportbeleid in 2007 - 22054-143

 • staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 1 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rol van Nederlandse Spoorwegen bij de ov-chipkaart - 23645-267

 • staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, Huizinga-Heringa J.C. - 1 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding monitor betalingsachterstanden - 24515-143

 • staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Aboutaleb A. - 28 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding rapporten Veiligheid binnen de jeugdafdelingen van PI Noord-Holland Noord en PI Rijnmond - 24587-308

 • staatssecretaris van Justitie, Albayrak N. - 28 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Negende voortgangsrapportage gelijke beloning - 27099-20

 • staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Aboutaleb A. - 1 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de berichtgeving in het NOS Journaal van 22 november over de militaire missie in Afghanistan - 27925-326

 • minister van Defensie, Middelkoop van E. - 28 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Bekendmaken huurprijsparameters per 1 juli 2009 en aanbieden onderzoeksrapport 'Feiten en achtergronden van het huurbeleid 2008' - 27926-133

 • minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 28 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding antw. op vr. Cie over de samenwerking tussen Schiphol en Aéroports de Paris - 28165-94

 • minister van Financiën, Bos W.J. - 26 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Nationaal toewijzingsbesluit broeikasgasemissierechten 2008-2012 - 28240-101

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 21 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering van taakstraffen door jongeren in de buurt - 28684-187

 • minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 24 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding antwoorden op vr. Cie RU inzake de resultaten van de pilot bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit met betrekking tot invoering van een baten-lastenstelsel - 28737-18

 • minister van Financiën, Bos W.J. - 27 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Maatregelen dode hoek - 29398-128

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S. - 28 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsstandpunt inzake vrij werknemersverkeer met Bulgarije en Roemenië - 29407-98

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 28 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Bezoldiging van directeur-bestuurders van woningcorporaties - 29453-92

 • minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 26 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapportage reductie administratieve lasten - 29515-273

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S. - 26 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsreactie op het advies van de RLG "De mythologie van onteigening" - 29576-74

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 28 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoord op vraag Haverkamp tijdens AO Schiphol inzake verlaagde vliegroutes voor zweefvliegers - 29665-113

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S. - 24 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Motie-Ormel c.s. inzake dierziekteoefeningen - 29683-21

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 28 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Nieuwe regeling financiële tegemoetkoming adoptiekosten - 29689-231

 • minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 24 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Emancipatie van vrouwen en mannen uit etnische minderheidsgroepen - 30420-128

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 1 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Arbeidsvoorwaarden in de postsector - 30536-82

 • staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 28 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering motie-Huijbregts-Schiedon - 30844-43

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 28 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

CLM rapport afschaffing melkquota - 31209-63

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 25 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Nadere informatie over doelstellingen Werving & Behoud - 31243-13

 • staatssecretaris van Defensie, Vries de J.G. - 24 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Importheffing op spaarlampen - 31250-44

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 24 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beleidsnotitie: HIV/aids en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in het buitenlands beleid - 31250-45

 • minister voor Ontwikkelingssamenwerking, Koenders A.G. - 24 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding antwoorden op vr. Cie over de MobiliteitsAanpak, de Dynamische Beleidsagenda en de Quick scan Gedecentraliseerde Spoorlijnen - 31305-98

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S. - 28 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Garantieregeling - 31371-55

 • minister van Financiën, Bos W.J. - 25 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Financiële crisis en situatie op de arbeidsmarkt - 31371-56

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 24 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

De gevolgen van de kredietcrisis voor de reële economie - 31371-57

 • minister-president, Balkenende J.P. - 26 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Nota naar aanleiding van het verslag - 31467-7

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 1 december 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Nadere informatie n.a.v. de motie-Hessels inzake solvabiliteit en de motie-Jansen/Vendrik inzake Essent - 31510-29

 • minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 24 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken arbeidsvoorwaarden fusie UWV/CWI - 31514-29

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 28 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Opdrachtverlening aan de in te stellen staatscommissie Grondwet - 31570-7

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 28 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Uitkomsten Bestuurlijke Overleggen MIRT najaar 2008 - 31700-A-19

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S. - 27 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verzoek van het lid Brinkman (PVV) openbaarmaking rapport Politie Amsterdam-Amstelland - 31700-VII-43

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 28 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapporten Commissies Lodders en d'Hondt - 31700-VII-44

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 27 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Topfunctionarissen - 31700-X-59

 • staatssecretaris van Defensie, Vries de J.G. - 24 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding Strategische Kennis Agenda - 31700-X-60

 • staatssecretaris van Defensie, Vries de J.G. - 25 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Defensie Duurzaamheidsnota 2009 - 31700-X-61

 • staatssecretaris van Defensie, Vries de J.G. - 25 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanvulling Materieel Projectenoverzicht - 31700-X-62

 • staatssecretaris van Defensie, Vries de J.G. - 21 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

1e voortgangsrapportage project "beter verbeteren" - 31700-X-63

 • minister van Defensie, Middelkoop van E. - 21 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

CLP verordening - 31700-XVI-94

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 26 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Woningproductie 2007 - 31700-XVIII-11

 • minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 28 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van het op 25 juni 1998 te Aarhus tot stand gekomen Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak in besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden; Almaty, 27 mei 2005 - 31798

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 27 november 2008

 • Rondgezonden en gepubliceerd

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor te stellen in handen van

a. de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 • - Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de verhoging van het collegegeld en de aanpassing van het aflossingssysteem studieschulden (31790);

b. de Algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

 • - Wijziging van de Wet inburgering (vrijwillige inburgering, persoonlijk inburgeringsbudget en harmoniseren handhavingstermijnen) (31791);

c. de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat:

 • - Fietsen in Nederland ... een tandje erbij.

 • Voorstellen voor actief fietsbeleid in Nederland (31796);

d. de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

 • - Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning, wat betreft de wijze waarop een aanspraak bestaat op een individuele voorziening en enige andere wijzigingen (31795).