Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-2009nr. 32, pagina 2738-2740

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 11 november 2008 over Valys.

Mevrouw Leijten (SP):

Mevrouw de voorzitter. Het vervoer van mensen met een lichamelijke beperking wordt landelijk geregeld door Connexxion. Er is een vervoerscontract gesloten dat Valys heet en dat is bedoeld voor bovenregionale ritten. In dit contract is duidelijk bepaald dat chauffeurs die deze mensen vervoeren aan diploma-eisen moeten voldoen, maar dit is niet het geval. Dit is een contractbreuk van Connexxion. Ik heb dit al eerder gezegd.

Het was voor dit commerciële vervoerbedrijf heel goed mogelijk geweest om hierover eerlijk te zijn, maar dat was het niet. Wij moesten uit een inventarisatie van de vakbond vernemen dat het niet goed zat met de opleiding van de vervoerders. Naar aanleiding daarvan vernam de staatssecretaris dat de vervoerder het niet goed had geregeld. Zo kwam de aap uit de mouw. Ik vind het onverteerbaar dat deze informatie onder de pet wordt gehouden. Dit gebeurt al voor het tweede opeenvolgende jaar, want vorig jaar kregen wij niet alle informatie over de klachtenregistratie.

De staatssecretaris gaat nu onderzoeken of de voorgestelde andere certificaten van Connexxion te vergelijken zijn met de opleidingseisen die in het contract zijn opgenomen. Dit is een absurde situatie. Zo wordt slecht gedrag beloond en wordt contractbreuk toegestaan. De afgelopen jaren hebben verschillende fracties al meermalen gevraagd om verbetering van de dienstverlening bij het vervoer van mensen met een beperking die lange afstanden moeten reizen. Telkenmale wordt er gezegd dat hier niets aan kan worden gedaan, omdat de rijksoverheid aan een contract vastzit.

Connexxion werpt ons nu de mogelijkheid in de schoot. Het bedrijf pleegt contractbreuk. Daarom dring ik erop aan dat de staatssecretaris geen nodeloze tijd verdoet met een vergelijking van de certificaten en de diploma's. Zij zou die tijd moeten gebruiken om een nieuwe groep van vervoerders of een vervoerder te vinden om dit vervoer kwalitatief goed te regelen. Daarom dien ik de volgende motie in.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de bestekhouder van het bovenregionaal vervoer Valys, Connexxion, zich niet houdt aan de gemaakte kwaliteitsafspraken;

van mening dat de uitvoering door Connexxion al veel te lang onder de maat is;

verzoekt de regering, een vervoerder (of een groep van vervoerders) te zoeken die wel voldoet aan deze kwaliteitseisen en vervolgens het contract met Connexxion te verbreken,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Leijten en Roemer. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 72(25847).

Mevrouw Leijten (SP):

Ik heb nog twee vragen.

De voorzitter:

Uw tijd is om.

Mevrouw Leijten (SP):

Ik heb een interpellatie aangevraagd en dat is omgezet in een algemeen overleg. Daarin heb ik zeer beperkt mijn vragen kunnen stellen. Ik wil graag nog twee vragen stellen om ergens opheldering over te krijgen.

De voorzitter:

U weet dat u tijdens een algemeen overleg ruimte en tijd heeft om uw vragen te stellen. Het verslag van het algemeen overleg is bedoeld voor het indienen van moties en niet voor het stellen van nadere vragen.

Mevrouw Leijten (SP):

Dan laten wij voortaan de plenaire agenda verzwaren om interpellaties door te laten gaan.

De voorzitter:

Nee, mevrouw. U kent de spelregels.

Mevrouw Leijten (SP):

Ik heb tijdens het algemeen overleg niet al mijn vragen kunnen stellen. Een antwoord of interruptie was niet meer mogelijk. U was daar niet bij. Ik heb twee korte vragen.

De voorzitter:

Het klopt wat u zegt, maar dat is nog geen reden om het debat hier voort te zetten.

Mevrouw Leijten (SP):

Mensen die liggend worden vervoerd, worden op dit moment niet meer vervoerd door Connexxion. Wat is daarvan waar en mag dat? Wanneer krijgen wij inzicht in de toegezegde doorverkoop van de ritten en de prijzen daarvan aan onderaannemers, publiek dan wel vertrouwelijk? Dat was een toezegging van de staatssecretaris.

De voorzitter:

Kijk eens aan, dan heeft u die toezegging al binnen.

Mevrouw Van Dijken (PvdA):

Als twee contractpartijen bij hun volle verstand een afspraak maken en die vastleggen in een contract, dan mogen wij ervan uitgaan dat zij zich daaraan willen houden. In dit geval kunnen wij stellen dat dat vertrouwen goed was, maar dat controle beter was geweest. Dat bleek wel toen de FNV ging onderzoeken wat er in de praktijk terechtkomt van de eisen die wij in het bestek hebben neergelegd.

Het is bijzonder vervelend, maar ik zie niets in de oplossing van mevrouw Leijten. Het zoeken naar een andere vervoerder levert alleen maar op dat mensen die zijn aangewezen op collectief regionaal vervoer zonder vervoer komen te zitten, omdat ons openbaar vervoer nog steeds niet toegankelijk is voor deze groep. Dat wil ik niet op mijn geweten hebben.

Connexxion zegt dat de eisen die het aan zijn chauffeurs stelt, overeenkomen met de eisen die wij in het bestek hebben neergelegd. In dat geval moeten de kosten van het onderzoek voor rekening van Connexxion komen. Wie iets stelt, moet ook met bewijzen komen. Gezien de voorgeschiedenis, lijkt het mij heel verstandig dat wij het gaan onderzoeken.

Ik dien een motie in om een en ander iets meer te verduidelijken.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Connexxion bij de uitvoering van het contract over Valys-vervoer niet voldoet aan de in het bestek opgenomen vereiste diplomering van de chauffeurs;

overwegende dat mogelijkerwijs onduidelijkheid rond bestekeisen en Taxikeurmerk oorzaak hiervan is;

overwegende dat daarom nader onderzoek gewenst is waardoor onduidelijkheid in de toekomst kan worden voorkomen;Van Dijken

verzoekt de regering, na te gaan welke mogelijkheden er zijn om de kosten van bedoeld onderzoek in rekening te brengen aan de vervoerder door gebruik te maken van de bonus-malusregeling ter zake van het desbetreffende contract,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Van Dijken en Willemse-van der Ploeg. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 73(25847).

Ik verneem dat de staatssecretaris, alvorens het woord te krijgen, wacht op de motie van mevrouw Van Dijken.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Staatssecretaris Bussemaker:

Voorzitter. Mevrouw Leijten en de heer Roemer hebben een motie ingediend, waarin zij mij vragen om een groep vervoerders te zoeken die wel voldoet aan de kwaliteitseisen, en vervolgens het contract met Connexxion te verbreken. Ik ontraad de aanneming van deze motie. In het algemeen overleg over Valys is hierover uitgebreid gesproken. Daarna heb ik nog een algemeen overleg bijgewoond van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat, waarin de heer Roemer eveneens uitgebreid over contracten heeft gesproken.

Natuurlijk valt er nog het een en ander te verbeteren aan de dienstverlening van Connexxion, maar dat laat onverlet dat er heel veel is veranderd. Zo hebben wij in het algemeen overleg gesproken over de daling van het aantal klachten en de verbeterde serviceverlening. Ik denk dat wij het contract niet zomaar moeten verbreken. Wij moeten daarvoor namelijk eerst nieuwe vervoerders vinden met alle aanloopproblemen van dien. Het gaat mij om het belang van de cliënt en ik zal dan ook de nodige maatregelen nemen als uit het onderzoek naar het taxikeurmerk blijkt dat dit nodig is.

Mevrouw Leijten (SP):

Ik vind deze reactie onbegrijpelijk. Mevrouw Van Dijken zei terecht dat twee bij partijen bij hun volle verstand een contract hebben afgesloten en dat een van hen de afspraken niet nakomt. U beloont dan toch zeker slecht gedrag als u met deze vervoerder doorgaat? Ik vraag u niet om het contract onmiddellijk op te zeggen, omdat daardoor inderdaad mensen in de kou kunnen komen te staan. Ik vraag u om een nieuwe groep te zoeken die wel voldoet aan de eisen van de Kamer, zoals het niet doorverkopen van ritten en een "niet goed, geld terug"-regeling. Dat was tot nu toe allemaal niet mogelijk, omdat er al een contract was afgesloten. Als u dat hebt geregeld, kunt u breken met Connexxion.

Staatssecretaris Bussemaker:

U hanteert heel andere uitgangspunten dan ik. Ik vind dat je niet met onderaannemers moet breken, want een dekkend vervoersnetwerk is dan niet meer mogelijk.

Bij mij staat het belang van de cliënt voorop. Iedereen die Valys-vervoer nodig heeft, moet daarvan in heel Nederland gebruik kunnen maken. Connexxion moet zich aan de overeenkomst houden en daarom ga ik uitzoeken of het taxikeurmerk voldoet aan de gestelde eisen. Daarvoor ga ik opnieuw onderzoek doen naar de klanttevredenheid en zal ik Connexxion erop aanspreken dat zij zich moet houden aan de afspraken uit het contract.

Ik denk dat cliënten daar meer aan hebben dan aan het besluit om het contract nu al te stoppen. Als wij dat zouden doen, is er bovendien voor Connexxion geen enkele prikkel meer om vandaag, morgen en overmorgen zo goed mogelijke service te verlenen. Ik ontraad dus de aanneming van uw motie.

Mevrouw Leijten vroeg wanneer zij inzicht krijgt in de gegevens over doorverkoop. Die gegevens komen in februari naar haar toe. Zij heeft verder vragen gesteld over het liggend ziekenvervoer. Door recente technische ontwikkelingen is het mogelijk om mensen in sommige gevallen niet langer met een ambulance te vervoeren. Het gaat daarbij niet om vervoer naar een ziekenhuis. Daarvoor moeten de bussen wel worden aangepast en omgebouwd. Met Connexxion zijn afspraken gemaakt voor maatwerk in die enkele gevallen dat liggend vervoer vereist is. Het zal nog even duren voor die passende oplossing er is. Daarvoor zoeken wij een structurele oplossing. Het liggend vervoer is dus geregeld.

Mevrouw Van Dijken en mevrouw Willemse vragen mij in hun motie om de kosten van het onderzoek naar de vraag of Connexxion zijn afspraken nakomt via de bonus-malusregeling in rekening te brengen bij Connexxion. Dat betekent met andere woorden dat Connexxion dit onderzoek moet betalen. Ik kan mij vinden in de gedachte achter de motie. De motie past ook goed in de lijn die ik naar aanleiding van de motie van mevrouw Leijten uiteen heb gezet. Wij hebben een contract en dat bevat de nodige instrumenten om in te grijpen als men zich niet houdt aan de afspraken uit dat contract. In het algemeen overleg heb ik al gezegd dat het ernstig is dat Connexxion de informatie niet met het ministerie van VWS heeft gedeeld, omdat dat veel onrust had kunnen voorkomen. Ik laat het oordeel over deze motie daarom aan de Kamer.

De voorzitter:

Ik denk dat deze moties aan de stemmingslijst van aanstaande dinsdag zullen worden toegevoegd. Hiermee zijn wij gekomen aan het einde van dit VAO. Ik schors de vergadering tot kwart over twee.

De beraadslaging wordt gesloten.

De vergadering wordt van 13.25 uur tot 14.15 uur geschorst.

Voorzitter: Ten Hoopen

De voorzitter:

Ingekomen is een beschikking van de voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake de aanwijzing van het lid Huijbregts-Schiedon tot lid van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad.

Op de tafel van de griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de vergadering daartegen geen bezwaar is gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd.