Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende brieven:

een, van de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Justitie, ten geleide van verslag van de bijeenkomst Raad Justitie en Binnenlandse Zaken 18 april jl.(23490, nr. 501);

een, van de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Justitie, ten geleide van de agenda Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (23490, nr. 502);

twee, van de staatssecretaris van Justitie, te weten:

 • een, over de opnames FPC Oldenkotte (29452, nr. 85);

 • een, inzake beantwoording van vragen over toepassing van artikel 1F Vluchtelingenverdrag (31200-VI, nr. 155);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ten geleide van het Sociaal Jaarverslag Rijk 2007 (31201, nr. 34);

twee, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, te weten:

 • een, ten geleide van afschrift van brief aan de Raad voor Cultuur (28989, nr. 78);

 • een, inzake toekomen lijst van gereglementeerde beroepen in Nederland (31059, nr. 10);

een, van de minister van Financiën, over de MiFID (31086, nr. 17);

een, van de staatssecretarissen van Financiën en van Economische Zaken, ten geleide van de voortgangsrapportage aanpak regeldruk voor bedrijven "Merkbaar Minder" (29515, nr. 244);

een, van de staatssecretaris van Defensie, over het Memorandum of Understanding behoefte stelling vervanging F-16 (26488, nr. 72);

een, van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie, ten geleide van het onderzoeksrapport "(Brand)veiligheid bij justitiële inrichtingen" (24587 en 26642, nr. 281);

twee, van de minister van Verkeer en Waterstaat, te weten:

 • een, inzake informatie van het "Themaonderzoek Runway Incursions regionale Luchtvaartterrein" (24804, nr. 55);

 • een, over de stand van zaken met betrekking tot het verkrijgen van het NWB (31305, nr. 32);

drie, van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, te weten:

 • een, over de afgifte cijfers scheepsafval in 2007 (25868, nr. 17);

 • een, over de jaarlijkse rapportage "Water in Beeld"(27625, nr. 118);

 • een, inzake ontwerp van het Binnenvaartbesluit (30523, nr. 19);

drie, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te weten:

 • een, inzake reactie het inspectierapport "Onderzoek naar aanleiding brand in operatiekamer 8 van het Twenteborg Ziekenhuis te Almelo" (26956, nr. 61);

 • een, inzake behoud van waarde van onroerende zaken voor zorg (27659, nr. 100);

 • een, over de stand van zaken notitie over de ketenzorg verloskunde en het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg (29689, nr.191);

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over de consultatiebureaus voor ouderen (29389, nr. 9);

een, van de minister voor Jeugd en Gezin, over het vaderverlof en uitspraken van de minister daarover (31071, nr. 9).

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;

3. een brief van de minister van Buitenlandse Zaken, over het verzoek van het International African Institute aan de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken.

De Voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies en niet te drukken;

4. een brief van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, ten geleide van Jaarbericht Parlementair jaar 2006/2007.

Deze brief e.a. liggen op de Griffie ter inzage.

Naar boven