Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik geef als eerste het woord aan de heer De Wit, namens het lid Van Velzen.

De heer De Wit (SP):

Voorzitter. Het tv-programma NOVA had gisteravond een schokkende uitzending over de manier waarop wordt omgegaan met gedetineerden in de vreemdelingenbewaring. Namens mijn collega Krista van Velzen vraag ik de Kamer om in te stemmen met een debat over deze misstanden in de vreemdelingenbewaring.

De voorzitter:

Het gaat om een verzoek om een gewoon debat.

De heer Kamp (VVD):

Dat is mij een beetje te vroeg. Ik wil graag dat wij informatie krijgen van de bewindspersonen over wat er volgens hen mogelijk aan de hand is. Ik weet niet of er iets aan de hand is. Aan de hand van de informatie in die brief wil ik bezien of het nodig is om erover te spreken en, zo ja, in welk verband wij dat dan het beste kunnen doen.

De heer Jager (CDA):

Voorzitter. De CDA-fractie zit op diezelfde lijn. Wij willen graag een brief van de staatssecretaris, eventueel aangevuld met het rapport van de commissies van toezicht op de beide detentiecentra die in de uitzending werden genoemd. Dan kunnen wij beslissen in welke vorm wij daarover in deze Kamer gaan overleggen.

De voorzitter:

U steunt eigenlijk het verzoek van de heer Kamp om meer informatie en het rapport.

De heer Jager (CDA):

Ik wil er nog een rapport aan toegevoegd zien, namelijk dat van de commissies van toezicht, zodat wij ook een onafhankelijk inzicht hebben.

Mevrouw Kraneveldt-van der Veen (PvdA):

Voorzitter. Wij steunen het pleidooi van de heer Kamp en de heer Jager.

Mevrouw Azough (GroenLinks):

Voorzitter. Ik heb de afgelopen jaren tal van schriftelijke vragen gesteld, waarop ook antwoorden zijn gekomen. Wat mijn fractie betreft, hoeft er dan ook niet per se een brief te komen, maar als daaraan behoefte is, vinden wij het prima. In ieder geval steun ik het verzoek om een debat.

De heer Fritsma (PVV):

Voorzitter. Ook de PVV-fractie wil graag eerst een brief van het kabinet.

De voorzitter:

Mijnheer De Wit, u hebt steun voor een brief en daarna een afweging over een debat.

De heer De Wit (SP):

Ik tel mijn zegeningen, voorzitter, en leg mij hier uiteraard bij neer.

De voorzitter:

Het stenogram van dit gedeelte van de vergadering zal worden doorgeleid naar het kabinet.

Het woord is aan mevrouw Peters.

Mevrouw Peters (GroenLinks):

Voorzitter. Ik wil vragen om een brief van de minister-president, de minister van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris voor Europese en Buitenlandse Zaken over het bericht in de NRC van gisteren, dat een kritisch onderzoeksrapport van de inspectiedienst naar het door Nederland beklede EU-voorzitterschap al maandenlang wordt opgehouden.

De voorzitter:

Wij zullen het stenogram van dit gedeelte van de vergadering doorzenden naar het kabinet.

Het woord is aan de heer Tony van Dijck.

De heer Tony van Dijck (PVV):

Voorzitter. "De fiscus blundert", kopte vandaag De Telegraaf op de voorpagina. Wederom presteert de Belastingdienst het om aan duizenden particulieren foutieve aanslagen te sturen. Belastingbetalers zijn zich wezenloos geschrokken. Voor de fractie van de Partij voor de Vrijheid is de maat nu echt vol. De fiscus blundert keer op keer.

De voorzitter:

Dus u vraagt een...?

De heer Tony van Dijck (PVV):

Dus wij vragen om een spoeddebat met de staatssecretaris van Financiën.

Mevrouw Kraneveldt-van der Veen (PvdA):

Voorzitter. Ik neem even waar voor mijn collega de heer Tang. Die heeft vandaag schriftelijke vragen gesteld, waarop wij graag zo spoedig mogelijk antwoorden krijgen. Ik heb begrepen dat er een AO over dit onderwerp is gepland voor 4 juni en dat er vanmorgen al een brief is gekomen. Als ik het goed begrijp, hebben wij dus al volgende week een debat hierover. Waarom dan nog een spoeddebat? Wij steunen dat verzoek dan ook niet.

De heer Omtzigt (CDA):

Ook de CDA-fractie steunt het verzoek niet. De achterliggende reden is dat de Kamer elk halfjaar een rapportage wil hebben over de dingen die goed en niet goed gaan. Die rapportage komt op 1 juni, dus aanstaande zondag. Wij hopen dat die er al aanstaande zaterdag is. Wij hebben al een brief gehad. Wij kunnen ons voorstellen dat wij nog iets meer uitleg krijgen en willen dan ook graag nog een tweede brief voor het debat op 4 juni. Wij willen het dan graag meenemen in het AO.

De voorzitter:

Mijnheer Van Dijck, u hebt geen steun voor een spoeddebat, maar wel voor een brief.

De heer Tony van Dijck (PVV):

Ik wil dan wel graag een iets uitvoeriger brief. Ik zal het dan volgende week in het AO aan de orde stellen.

De voorzitter:

Het stenogram van dit gedeelte van de vergadering zal worden doorgeleid naar het kabinet.

Het woord is aan mevrouw Schippers.

Mevrouw Schippers (VVD):

Voorzitter. Ik wil graag het verslag van het algemeen overleg over palliatieve zorg op de agenda gezet zien. De staatssecretaris heeft een brief toegezegd. Het is handig als wij die voor dat VAO hebben, maar ik dring erop aan om dat VAO binnen veertien dagen te plannen.

De voorzitter:

Wij zullen het VAO op de agenda zetten en ervoor zorgen dat de staatssecretaris een afschrift krijgt van het verslag van dit deel van de vergadering.

Het woord is aan de heer De Krom.

De heer De Krom (VVD):

Voorzitter. Voor de kust van Somalië is een schip in Nederlands eigendom gekaapt. Vanmorgen hebben wij in de krant gelezen dat het kabinet in deze zaak geen enkele rol voor zichzelf ziet, omdat het schip niet onder de Nederlandse vlag, maar onder die van Antigua vaart. De VVD-fractie wil graag opheldering over het standpunt van het kabinet ter zake. Ook wil zij een toelichting op het beleid van het kabinet ten aanzien van de ernstige piraterij – die steeds erger wordt – op onze zeeën. Ik zou graag zien dat de brief van het kabinet voor morgen 12.00 uur bij de Kamer is.

De voorzitter:

Ik neem aan dat u spreekt over alle zeeën en niet alleen over de onze.

Ik heb nog niet gehoord van veel piraterij in de Waddenzee!

Wij zullen het verslag van dit gedeelte van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet.

Het woord is aan de heer Duyvendak.

De heer Duyvendak (GroenLinks):

Voorzitter. De GroenLinksfractie ontvangt graag een brief van minister Cramer, met het oog op een spoeddebat naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State vanmorgen waarin de milieuvergunning van Corus op cruciale punten is vernietigd. Corus stoot te veel vuile metalen uit. Minister Cramer zei hier vorige week tijdens het vragenuur dat de milieuvergunning van Corus aan alle wettelijke eisen voldeed. De vraag is nu hoe de minister dit kon beweren en waarom zij niet eerder heeft ingegrepen. Ook wil ik de minister vragen hoe zij erop zal toezien dat nu wel de juiste vergunning verstrekt wordt. Ik wil de brief van de minister graag voor dinsdag 12.00 uur ontvangen.

De voorzitter:

Ik stel vast dat er geen bezwaar bestaat tegen het vragen van een brief. Wij zullen het stenogram van dit gedeelte van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet. Ik stel voor dat wij na ommekomst van de brief beslissen over het voeren van een debat.

De heer Poppe (SP):

Voorzitter. Ik wil nog iets opmerken over de inhoud van de brief. Graag wil ik dat de minister gevraagd wordt naar de rol van het mogelijk gebruik van vuilere, niet zuivere ertsen in de ruime opstelling van de vergunning.

De voorzitter:

Deze vraag zal worden mee gezonden naar de minister. Na ommekomst van de brief van de minister nemen wij een beslissing over het voeren van een debat.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Fritsma.

De heer Fritsma (PVV):

Voorzitter. Ik zou graag voor morgenmiddag 12.00 uur een brief ontvangen van de staatssecretaris van Justitie en van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie over het volgende. De staatssecretaris van Justitie heeft gisteren tijdens een AO benadrukt dat vreemdelingen die in aanmerking komen voor het generaal pardon geen voorrang krijgen op de woningmarkt, terwijl de minister voor Wonen, Wijken en Integratie in antwoord op Kamervragen van de PVV van 4 oktober vorig jaar juist heeft aangegeven dat deze vreemdelingen wel degelijk voorrang krijgen op de woningmarkt. Ik wil graag opgehelderd hebben wie van beide bewindslieden de waarheid spreekt.

De voorzitter:

Ik stel vast dat geen van de andere leden over dit punt het woord wenst te voeren. Wij zullen het stenogram van dit deel van de vergadering onder de aandacht van het kabinet brengen.

Het woord is aan de heer Van der Ham.

De heer Van der Ham (D66):

Voorzitter. Op sociaaleconomisch gebied zijn er veel debatten in het kabinet en daarbuiten. Maatregelen om arbeidsparticipatie te stimuleren zijn voortdurend een onderdeel van deze debatten. Innovatie die belangrijk is, moet zo snel mogelijk geïmplementeerd worden. Daarom vraag ik de minister van Economische Zaken, de minister-president, als voorzitter van het Innovatieplatform, en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, die over de kenniseconomie gaat, de Kamer snel een reactie te sturen op het WRR-rapport "Innovatie vernieuwd. Opening in viervoud". Ik doe dit zo expliciet omdat wij in het verleden heel lang hebben moeten wachten op een kabinetsreactie op enkele WRR-rapporten. Mijn vraag is om voor het eind van het zomerreces deze reactie van de regering te ontvangen.

De voorzitter:

Wij zullen het stenogram van dit gedeelte van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet.

Het woord is aan de heer Van Raak.

De heer Van Raak (SP):

Voorzitter. Ik wil graag het verslag van het algemeen overleg over klokkenluiders van vanmiddag op de agenda zetten. Het hoeft niet per se deze week.

De voorzitter:

Wij zullen het toevoegen aan de agenda, als het lukt van volgende week.

Het woord is aan de heer Poppe.

De heer Poppe (SP):

Voorzitter. De minister voor Wonen, Wijken en Integratie is over tijd als het gaat om het beantwoorden van de vragen die ik op 29 april 2008 heb gesteld over een woningbouwcorporatie die met risico investeert in het stoomschip Rotterdam. Dus een rappel, morgen graag het antwoord van de minister.

De voorzitter:

Wij zullen het stenogram van dit deel van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet.

Het woord is aan de mevrouw Ouwehand.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voorzitter. Ik wil graag op voorhand een VSO op de agenda laten zetten over de conferentie die de FAO in Rome organiseert over de voedselzekerheid en ik wil daar ook nog een opmerking over maken.

Die conferentie staat al een aantal weken op de agenda. Wij hebben er bij de minister op aangedrongen om tijdig de Nederlandse inzet bekend te maken, zodat de Kamer daar ook tijdig een uitspraak over zou kunnen doen. De minister heeft het erop laten aankomen dat het allemaal nog deze week moet plaatsvinden en dat er stemmingen moeten komen, terwijl zij niet eens aanwezig is om de motie die eventueel wordt ingediend van een oordeel te voorzien. Wij kunnen dus niet anders. Ik vind dat de minister hierop moet worden aangesproken. De Kamer moet ruim de tijd hebben om dit soort zaken af te handelen en dat had ook gemakkelijk gekund.

De voorzitter:

Wij zullen in ieder geval het stenogram van dit gedeelte van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet en wij zullen het VSO op de agenda plaatsen. U wilt dat graag morgenochtend, zodat wij ook nog kunnen stemmen over een eventueel in te dienen motie.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Dat is afhankelijk van het tijdstip waarop het antwoord van de minister komt en dat wordt morgenochtend verwacht. Er moet morgen wel over worden gestemd, want de conferentie begint aanstaande dinsdag.

De voorzitter:

Daar houden wij rekening mee.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Het is allemaal de schuld van de minister!

De voorzitter:

Maar dat had u al gezegd!

Het woord is aan de heer Madlener.

De heer Madlener (PVV):

Voorzitter. Ik heb gisteren gerappelleerd inzake het door mij aan de minister van Financiën gevraagde lijstje met die extra inkomsten voor de Nederlandse Staat. De maatschappelijke onrust over dit onderwerp neemt toe, ook Sarkozy heeft zich gisteren nog in het debat geroerd. Ik heb de brief nog niet binnen, dus nogmaals het verzoek om nu echt snel dat lijstje aan de Kamer te overhandigen, zodat wij het in ieder geval bij de Voorjaarsnota kunnen bespreken. Dat lijkt mij niet meer dan redelijk.

De voorzitter:

Ik zal een nieuw rappel naar de minister sturen via het stenogram van dit deel van de vergadering.

Ik stel voor om toestemming te verlenen tot het houden van een wetgevings- c.q. notaoverleg met stenografisch verslag op maandag 9 juni 2008 van 14.00 uur tot 18.00 uur van de vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat over het advies van de commissie Versnelling besluitvorming infrastructurele projecten, de commissie-Elverding.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Op de tafel van de griffier ligt een lijst met ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de vergadering daartegen geen bezwaar is gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd.

Naar boven