Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2003-2004nr. 12, pagina 656

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend in het debat over vogelpest, te weten:

- de motie-Duyvendak c.s. over onafhankelijk onderzoek ter bevordering van een effectieve bestrijding van toekomstige virusuitbraken (28807, nr. 65).

(Zie vergadering van 7 oktober 2003.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Van der Ham (D66):

Mijnheer de voorzitter. Vorige week is in het algemeen overleg gesproken over de zeer jammerlijke dood van een dierenarts. Bij de fractie van D66 leven nog steeds een aantal vragen over de manier waarop dat is gegaan. Ook fractiegenoot Lambrechts heeft daar inmiddels vragen over gesteld en antwoorden op gekregen. Wij zijn van plan om voor de motie van de heer Duyvendak te stemmen om verder onderzoek mogelijk te maken. Ik wil daarbij wel duidelijk opmerken dat ik mij niet aansluit bij de twijfels die de heer Duyvendak uitte tijdens het algemeen overleg naar aanleiding van het onderzoek van de heer Bot. Naar mijn mening heeft de heer Bot goed werk gedaan. Wat dat betreft dus alle lof voor de heer Bot. Er moet echter nog aanvullend onderzoek gebeuren. Daar stemmen wij mee in, maar wij zijn het niet eens met de kwalificaties die de heer Duyvendak ten aanzien van dat onderzoek heeft gebezigd.

De voorzitter:

Ik verzoek u het te houden puur bij een stemverklaring en niet te treden in een nadere discussie met wie dan ook. Die betreffende persoon kan namelijk niet reageren.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en D66 voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.