Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2002-2003nr. 60, pagina 3641-3642

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de vogelpest, te weten:

- de motie-Duyvendak/Waalkens over verscherping van de compartimentering (28807, nr. 26);

- de motie-Duyvendak over ruimtelijke inrichting van door vogelpest getroffen gebieden (28807, nr. 27);

- de motie-Duyvendak/Slob over de toekomst van de pluimveehouderij (28807, nr. 28);

- de motie-Ormel over een welzijnsopkoopregeling (28807, nr. 30);

- de motie-Slob c.s. over preventieve vaccinatie in de toekomst (28807, nr. 31);

- de motie-Oplaat/Van den Brink over een andere ruimingsmethode (28807, nr. 32).

(Zie vergadering van 9 april 2003.)

De voorzitter:

Op verzoek van de indieners stel ik voor de motie-Duyvendak (28807, nr. 27), de motie-Ormel (28807, nr. 30) en de motie-Slob c.s. (28807, nr. 31) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

De heer Van der Ham (D66):

Voorzitter. Wij hebben een aantal malen een algemeen overleg gehad over de vogelpest. Hier staat een lid van Hare Majesteits oppositie, die dikwijls kritiek heeft op minister Veerman, maar op dit punt steunen wij de minister politiek en militair, omdat wij vinden dat wij een minister beleidsvrijheid moeten geven in een zo moeilijke zaak als het bestrijden van een ziekte. Natuurlijk zijn suggesties vanuit de Kamer welkom, maar het gaat ons werkelijk te ver om deze aan de minister op te dringen. Wij moeten de minister laten regeren en daarom zullen wij tegen deze moties stemmen. De regering regeert en wij wensen de minister veel succes met zijn beleid. Ik hoop dat de Kamer dienovereenkomstig zal stemmen.

In stemming komt de motie-Duyvendak/Waalkens (28807, nr. 26).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Duyvendak/Slob (28807, nr. 28).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Oplaat/van den Brink (28807, nr. 32).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.