Lijst van ingekomen stukken, met de door de voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende brieven:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide van het verslag van de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen van 18 en 19 maart 2003 (21501-02, nr. 468);

een, van de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, over de terugkeer naar Afghanistan (19637, nr. 732);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ten geleide van de eindrapportage van het actieprogramma Elektronische overheid (ELO) die tevens de voortgangsrapportage over 2002 bevat (26387, nr. 19);

een, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, over een bijdrage aan het Archeologisch Dienstencentrum (27577, nr. 4);

een, van de minister van Financiën, ten geleide van de geannoteerde agenda voor de voorjaarsvergadering van het International Monetary and Financial Committee (IMFC) en het Development Committee (DC) voor de vergaderingen op 12 en 13 april in Washington (26234, nr. 21);

drie, van de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, te weten:

 • een, over de MKZ in Kootwijkerbroek (27622, nr. 122);

 • een, over hervorming van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) (28625, nr. 4);

 • een, inzake de stand van zaken van de uitbraak van Aviaire Influenza in Nederland (28807, nr. 22);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over een nadere analyse m.b.t. gedeeltelijke WAO-uitkeringen (22187, nr. 136);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over de voortgang in de ambulancezorg (28600-XVI, nr. 119).

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;

2. de volgende brieven:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, inzake VN-commissie inzake verdovende middelen;

een, van de minister van Justitie, ten geleide van afschrift van motie Eerste Kamer inzake openbaarheid ontwerpkaderbesluiten;

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, ten geleide van het advies Onderwijsraad bètavakken 2de fase havo/vwo;

een, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, inzake benoeming leden NAO;

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake wijziging van het Besluit SUWI en het Besluit taakuitoefening Inspectie werk en Inkomen;

vijf, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, te weten:

 • een, ten geleide van afschrift van brief aan de Eerste Kamer inzake ontwerpbesluit voor een Verordening van de Raad betreffende uitbreiding van de bepalingen van de Verordening tot de onderdanen van derde landen die enkel door hun nationaliteit nog niet onder deze bepalingen vallen;

 • een, inzake de bekostigingssystematiek van de Wsw;

 • een, inzake Ontwerpbesluit voor een Verordening van de Raad betreffende uitbreiding van de bepalingen van de Verordening tot de onderdanen van derde landen die enkel door Lijst van ingekomen stukkenhun nationaliteit nog niet onder deze bepalingen vallen;

 • twee, ten geleide van afschrift van verzamelbrief die verzonden is aan de colleges van B en W van de Nederlandse gemeenten;

twee, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te weten:

 • een, ten geleide van kopie van brief aan de heer J. van den Heuvel, directeur van het Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk;

 • een, ten geleide van het verslag van bevindingen Pensioen- en Verzekeringskamer aangaande Suo in 2001;

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake standpunt RVZ advies Taakherschikking in de gezondheidszorg.

De voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies en niet te drukken.

Presidiumbesluit

Het Presidium heeft met eenparigheid van stemmen besloten, te stellen in handen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen:

 • - Voorstel van wet van het lid Dijksma tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met het stellen van regels omtrent sponsoring van scholen in het primair en voortgezet onderwijs (28512);

 • - Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de start van de bacheloropleiding klinische technologie (28832).

Naar boven