Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2002-2003nr. 27, pagina 1981

Lijst van ingekomen stukken, met de door de voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende brieven:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, inzake Israëlische staatsburgers (28 498, nr. 4);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over de financiën van decentrale overheden (diverse onderwerpen) (28600-B, 28600-C nr. 5);

twee, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, te weten:

 • een, over de bezuinigingen in het hoger onderwijs (28600-VIII, nr. 76);

 • een, over de inwerkingtreding van artikel 1s van de wet van 2 april 1998 (26807, nr. 35);

een, van de ministers van Financiën en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, over het amendement van het lid Atsma en het amendement van het lid Wijn, 28315, nr. 5 en 28320, nr. 4 (28600-IXB, 28600-VIII, nr. 15);

een, van de staatssecretaris van Financiën, ten geleide van het antwoord op de vraag van het lid Van Vroonhoven-Kok inzake het wetsvoorstel Vervolgwijzigingen in samenhang met de Belastingherziening 2001, die tijdens het wetgevingsoverleg van 18 november 2002 onbeantwoord is gebleven (28487, nr. 11);

een, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, inzake permanente bewoning van recreatieverblijven (27867, nr. 4);

twee, van de staatssecretaris van Economische Zaken, te weten:

 • een, ten geleide van de geannoteerde agenda van de Raad voor de Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken van 2 en 3 december 2002 (21501-31, nr. 5);

 • een, over de beantwoording van vragen van het lid Kortenhorst inzake het artikel in het Financiëele Dagblad van 13 november 2002 waarin is vermeld dat de Staat een veto heeft uitgesproken in de richting van TenneT om het netwerk van Remu over te nemen (28600-XIII, nr. 19);

twee, van de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, te weten:

 • een, over instelling van een centraal meldpunt van alle veterinaire handelingen, waaronder medicijnverstrekkingen aan landbouwhuisdieren, onder te brengen bij (thans) de Voedsel- en warenautoriteit (VWA) (28600-XIV, nr. 40);

 • een, over steun voor de vestiging van jonge startende ondernemers (28600-XIV, nr. 68);

twee, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, te weten:

 • een, ten geleide van het verslag van de Raad voor de Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken van 8 oktober 2002 (21501-31, nr. 3);

 • een, ten geleide van de geannoteerde agenda ten behoeve van de Raad voor de Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken van 2 en 3 december 2002 in Brussel (21501-31, nr. 4);

twee, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te weten:

 • een, ten geleide van een notitie over het bereikbare ziekenhuis (27295, nr. 35);

 • een, over geneesmiddelenreclame (28617, nr. 2).

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;

2. de volgende brieven:

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over het Regioconvenant Oost-Nederland;

twee, van de minister van Financiën, te weten:

 • een, over de Financial Action Task Force on Money Laudering (FATF);

 • een, inzake verplicht bod, richtlijnvoorstel overnamebiedingen en beschermingsconstructies;

twee, van de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, te weten:

 • een, inzake standpunt baksteenproblematiek ARN;

 • een, ten geleide van het verslag van de achtste Conferentie van Partijen bij het Klimaatverdrag (COP 8);

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake besluitvorming "Advies Onderzoek Verpleging en Verzorging.

De voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies en niet te drukken.

Presidiumbesluit

Het Presidium heeft met eenparigheid van stemmen besloten, te stellen in handen van:

a. de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen:

 • -Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met versnelde invoering toets nieuwe opleiding (28681);

b. de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat:

 • -Regels ter bespoediging en vereenvoudiging van procedures met het oog op het zo spoedig mogelijk vergroten van de capaciteit van een aantal hoofdwegen door middel van een betere benutting en verbreding van die wegen (Spoedwet wegverbreding) (28679);

c. de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

 • -Wijziging van de Ziekenfondswet en de Wet financiering volksverzekeringen mede in verband met het scheiden van de financiering van de beheerskosten ZFW en AWB (28678).