Lijst van ingekomen stukken, met de door de voorzitter terzake gedane voorstellen:

1. drie brieven van de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling, dat zij in haar vergadering van 13 maart 2001 de haar door de Tweede Kamer toegezonden voorstelen van wet, gedrukt onder de nummers 27009, 27154 en 27492 heeft aangenomen en 26988 (R1645) heeft verworpen.

De voorzitter stelt voor, deze brieven voor kennisgeving aan te nemen;

2. de volgende brieven:

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ten geleide van een kabinetsreactie n.a.v. Rob-advies Bestuurlijke Samenwerking en Democratie Controle en SGBO-studie Democratische Controle en Wgr (27400-VII, nr. 44);

een, van de minister van Land- bouw, Natuurbeheer en Visserij, inzake herstel van de rundvleesmarkt (21501-16, nr. 288).

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;

3. een brief van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, ten geleide van de vijfde halfjaarlijkse voortgangsrapportage milieuwethandhaving: bijlage 1.

De voorzitter stelt voor deze brief door te zenden aan de betrokken commissie ter vertrouwelijke kennisneming door de leden;

4. de volgende brieven:

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake onderzoek "geweld tegen werknemers in de (semi-) openbare ruimte";

een, van de minister van Verkeer en Waterstaat, inzake promotiedag openbaar vervoer;

een, van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, inzake postvestigingen.

De voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies en niet te drukken;

5. een brief van C.M. de Boer, inzake afschrift van brieven aan de minister van Justitie.

De voorzitter stelt voor, deze brief door te zenden aan de betrokken commissie;

6. de volgende brieven:

een, van J.J. Smeets, over de vuurwerkramp te Enschede;

een, van W.G. Verkade, inzake afschrift van brief aan de minister van Justitie;

een, van M.J.W. Boogerd, inzake braakliggende knelpunten in de organisatie van de Tweede Kamer.

Deze brieven e.a. liggen op de griffie ter inzage.

Presidiumbesluit

Het Presidium heeft met eenparigheid van stemmen besloten, te stellen in handen van:

a. de vaste commissie voor Justitie:

  • - Wijziging van de Auteurswet 1912 inzake het reprografisch verveelvoudigen (27617);

  • - Aanpassing van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek aan richtlijn (EG) nr. 97/55 van het Europees Parlement en de Raad van 6 oktober 1997 tot wijziging van richtlijn nr. 84/450/EEG inzake misleidende reclame teneinde ook vergelijkende reclame te regelen (PbEG L 290) (27619);

b. de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen:

  • - Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs onder meer in verband met de onderwijsbevoegdheid voor het geven van onderwijs in zintuiglijke en lichamelijke oefening en de verklaring omtrent het gedrag (27616);

c. de vaste commissie voor Defensie:

  • - Regels met betrekking tot het geweldgebruik bij de bewaking van militaire objecten (Rijkswet geweldgebruik bewakers militaire objecten) (27624, R1677);

d. de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat:

  • - Wijziging van enige bepalingen van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren in verband met de zuivering van stedelijk afvalwater en toekenning bevoegdheid aan waterschapsbesturen tot vergunningverlening (27615);

  • - Regeling van de taken voor de meteorologie en andere geofysische terreinen (Wet op het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut) (27623);

e. de vaste commissie voor Economische Zaken:

  • - Wijziging van de Statistiekwet 1950 in verband met wijzigingen in de Europese regels inzake het Intrastatstelsel (27614).

Naar boven