Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor, wetsvoorstel 27473, R1668 (Aanpassing Rijkswetten Euro) van de agenda af te voeren.

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda voor de vergaderingen op 20, 21 en 22 maart aanstaande het wetsvoorstel Wijziging van de IJkwet ter implementatie van een wijziging van de Europese eenhedenrichtlijn (27175).

Ik stel voor, te behandelen in de vergaderingen van 10, 11 en 12 april aanstaande het wetsvoorstel Wijziging van de provinciale indeling van de gemeente Vianen (27254).

Op verzoek van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat stel ik voor, de wens te kennen te geven, nadere inlichtingen te ontvangen inzake de voorgenomen oprichting van de stichting Habiforum (27618).

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Ik deel mee, dat ingevolge het tweede lid van artikel 69 van het Reglement van orde de aangehouden moties 26691, nr. 37, en 27431, nr. 26, zijn vervallen.

Het woord is aan mevrouw Karimi.

Mevrouw Karimi (GroenLinks):

Voorzitter! Mijn fractie zou graag een brief ontvangen van de minister van Justitie in verband met een bericht in NRC Handelsblad van gisteren dat er tijdens de JBZ-raad die op het ogenblik wordt gehouden, een vertrouwelijk document als hamerstuk zal worden behandeld. Het gaat om een stuk waarin het beveiligingsniveau van Europese documenten geregeld wordt. Wij vragen ons af of dit inderdaad zal gebeuren en, zo ja, waarom dit bij de behandeling van deze JBZ-raad in de commissie niet op de agenda heeft gestaan en waarom dit document niet aan de betrokken parlementen is voorgelegd. Wij zouden de brief graag per omgaande ontvangen, omdat de discussie nu al plaatsvindt.

De heer Weisglas (VVD):

Voorzitter! Ik vind dit eerlijk gezegd een beetje gek, want er is inderdaad een algemeen overleg over deze JBZ-raad gehouden. Deze zaak is helemaal in de commissie afgehandeld, dus ik begrijp eigenlijk niet waarom dit nu ineens via het plenaire circuit gevraagd wordt. Waarom vraagt mevrouw Karimi dit niet in de commissie?

Mevrouw Karimi (GroenLinks):

Omdat dit punt nu juist niet in de commissie aan de orde is geweest. Wij komen er nu, na de behandeling in de commissie, achter dat er een vertrouwelijk document als hamerstuk behandeld zal worden. Daar hebben wij grote moeite mee en daarom zouden wij graag informatie ontvangen.

De heer Weisglas (VVD):

Ik til hier verder niet zo zwaar aan, maar als u iets ontdekt in verband met een onderwerp dat in de commissie aan de orde is geweest, is het toch logisch om zoiets via de commissie te vragen? Maar goed, onze fractie heeft verder geen bezwaar tegen uw verzoek.

De voorzitter:

Ik stel voor, dit gedeelte van het stenogram door te geleiden naar het kabinet.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Van der Steenhoven.

De heer Van der Steenhoven (GroenLinks):

Mevrouw de voorzitter! Wij zouden graag een brief ontvangen van de minister van Verkeer en Waterstaat met een toelichting op haar uitspraken van gisterenavond over de toekomst van Schiphol. Zij heeft hierover blijkbaar ook een brief aan de directie van Schiphol gestuurd en wij zouden van die brief eveneens graag een afschrift ontvangen.

De voorzitter:

Ik stel voor, ook dit gedeelte van het stenogram door te geleiden naar het kabinet.

Het woord is aan de heer Weisglas.

De heer Weisglas (VVD):

Voorzitter! Bij uitzondering zou ik u iets willen vragen in mijn functie van ondervoorzitter van de Kamer. Het is niet uitgesloten dat in de komende maanden het onderwerp elektronisch stemmen in welke vorm dan ook in het Presidium of elders in de Kamer aan de orde zal komen. Ik denk dat het ter voorbereiding daarop nuttig zou zijn, te weten hoeveel hoofdelijke stemmingen er in deze kabinetsperiode hebben plaatsgevonden en of dit aantal vergeleken kan worden met het aantal hoofdelijke stemmingen in een aantal kabinetsperiodes daarvoor.

De voorzitter:

Ik hoop, mijnheer Weisglas, dat u inziet dat ik dit niet kan doorgeleiden naar het kabinet en dat ik u ook niet ter plekke antwoord kan geven. Dit antwoord ga ik nu opzoeken. Ik verzoek u mij hier te vervangen, zodat ik mij naar de Dienst Informatievoorziening van de Kamer kan begeven en daar het antwoord op uw vraag kan opvragen. Ik zal ervoor zorgen dat u dit zo snel mogelijk krijgt.

De heer Weisglas (VVD):

Dank u wel, voorzitter, en – zoals altijd – zal ik u graag vervangen.

De heer Van Middelkoop (ChristenUnie):

Ik ben niet de enige die wat verbaasd naar deze tweeakter staat te kijken. Mag ik, met referentie aan de opmerkingen van de heer Weisglas zo-even aan het adres van mevrouw Karimi, hem vragen waarom hij dit niet in het Presidium aan de orde heeft gesteld?

De voorzitter:

Daar kan ik u wel antwoord op geven. Het is pas na de Presidiumvergadering van gisteren opgekomen. Het antwoord moet dus eigenlijk hetzelfde luiden.

De heer Van Middelkoop (ChristenUnie):

Die smoes accepteer ik!

De voorzitter:

Het is geen smoes. En dat was het ook niet van mevrouw Karimi. Ik moet haar dus in dezen bijvallen. Mijnheer Weisglas, wilt u zo goed zijn mij te vervangen? Ik verzoek de mensen die hier niet per se bij het debat moeten zijn mij te vergezellen naar de Dienst Informatievoorziening.

Voorzitter: Weisglas

De voorzitter:

Wij gaan door met de vergadering, terwijl mevrouw Van Nieuwenhoven zich naar het centrale informatiepunt spoedt om dat officieel te openen. Vandaar dit kleine toneelstuk voor twee personen.

Naar boven