Lijst van ingekomen stukken, met de door de voorzitter terzake gedane voorstellen:

1. een brief van de staatssecretaris van Economische Zaken ten geleide van een rapport over het Nederlandse wapenexportbeleid in 1997 (22054, nr. 39).

Deze brief is al gedrukt en rondgedeeld;

2. de volgende brieven:

vijf, van de minister van Buitenlandse Zaken, te weten:

 • een, ten geleide van het Protocol inzake de toetreding van het Koninkrijk Zweden tot het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens;

 • een, ten geleide van het Protocol bij de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst waarbij een Partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten;

 • een, ten geleide van het Protocol bij de Vierde ACS-EG-Overeenkomst van Lomé naar aanleiding van de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie;

 • een, over het Verdrag met Internationale Organisatie voor Atoomenergie inzake een cursus te Rotterdam;

 • een, ten geleide van het rapport over de situatie in Kosovo;

twee, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, te weten:

 • een, inzake conclusies rapportage uitstroom allochtonen uit de politie;

 • een, ten geleide van een afschrift van een brief aan de VNG en het IPO inzake antwoorden op vragen inzake begroting van de uitgaven en ontvangsten van het Gemeentefonds.

De voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies en niet te drukken;

3. de volgende brieven:

een, van de directeur Sub-Sahara-Afrika, ten geleide van het regiobeleidsdocument 'Afrika ten zuiden van de Sahara';

een, van G. de Wit, inzake juiste gegevens van ministers aan Tweede-Kamerleden over onder andere Srebrenica, Schiphol en vleesfraude.

Deze brieven e.a. liggen op de griffie ter inzage.

Presidiumbesluit

Het Presidium heeft met eenparigheid van stemmen besloten, te stellen in handen van:

a. de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:

 • - het wetsvoorstel Verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum (26156);

 • - het wetsvoorstel Verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake de Nationale ombudsman (26157);

b. de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen:

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs inzake geneeskundige verklaringen (26224);

c. de vaste commissie voor Economische Zaken:

 • - het wetsvoorstel Regels met betrekking tot het onderzoek naar en het winnen van delfstoffen en met betrekking tot met de mijnbouw verwante activiteiten (Mijnbouwwet) (26219).

Naar boven