Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor, te behandelen donderdag 15 oktober bij het begin van de vergadering de wetsvoorstellen:

 • - Bepalingen met betrekking tot de dienstverlening op het gebied van grensoverschrijdende overmakingen (Wet grensoverschrijdende betaaldiensten) (25934);

 • - Wijziging van de wet van 14 februari 1994, Stb. 132, houdende wijziging van de Huurprijzenwet woonruimte in verband met de decentralisatie van de subsidiëring van de volkshuisvesting en de liberalisatie van huurprijzen van duurdere woningen (omzetting van de tijdelijke toepasselijkheid op geliberaliseerde huurovereenkomsten van enkele beschermende bepalingen uit de Huurprijzenwet woonruimte in een permanente toepasselijkheid) (26144);

 • - Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 1997 (slotwet) (26097);

 • - Financiële verantwoording van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) over het jaar 1997 (26025, nr. 25);

 • - Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (VII) voor het jaar 1997 (slotwet) (26071);

 • - Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Provinciefonds voor het jaar 1997 (slotwet) (26074);

 • - Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Gemeentefonds voor het jaar 1997 (slotwet) (26102);

 • - Financiële verantwoording van het ministerie van Binnenlandse Zaken (VII) over het jaar 1997 (26025, nr. 9);

 • - Financiële verantwoording van het Provinciefonds over het jaar 1997 (26025, nr. 12);

 • - Financiële verantwoording van het Gemeentefonds over het jaar 1997 (26025, nr. 29);

 • - Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 1997 (slotwet) (26095);

 • - Financiële verantwoording van de Nationale Schuld (IXA) over het jaar 1997 (26025, nr. 22);

 • - Financiële verantwoording van het ministerie van Financiën (IXB) over het jaar 1997 (26025, nr. 23).

Ik stel voor, te behandelen dinsdag 13 oktober bij het begin van de vergadering:

 • - het wetsvoorstel Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 1998 (26201).

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda voor 27, 28 en 29 oktober de wetsvoorstellen:

 • - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van de bepaling inzake de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester (25620);

 • - Regelen ter beheersing en versnelling van de procedures inzake de aanleg van de vijfde baan van de Luchthaven Schiphol (Wet procedures vijfde baan Schiphol) (25863) (voortzetting);

 • - Aanpassing van de Wet toezicht beleggingsinstellingen, de Wet toezicht effectenverkeer, de Wet toezicht kredietwezen 1992, de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 en de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf in verband met het mogelijk maken van onderzoek naar de toereikendheid van deze wetgeving of van de wijze waarop de toezichthouders deze wetgeving uitvoeren of hebben uitgevoerd (24456) (voortzetting).

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Op verzoek van de CDA-fractie benoem ik in de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer het lid Rietkerk tot lid in plaats van het lid Van der Knaap.

Het woord is aan de heer De Haan.

De heer De Haan (CDA):

Voorzitter! Verwacht mag worden dat volgende week maandag of dinsdag het rapport van de Algemene Rekenkamer met betrekking tot de gang van zaken rondom Victory Boogie Woogie aan de orde komt. Namens de vaste commissie voor Financiën, gisteren in procedurevergadering bijeen, verzoek ik u om dit volgende week donderdag op de agenda voor de plenaire vergadering te zetten.

De voorzitter:

Ik zal u hierover een nader voorstel doen. De spreektijden zullen dan twee minuten bedragen, maar daar was u al van uitgegaan.

De heer De Haan (CDA):

Ja. Mocht het rapport niet op tijd gereedkomen, dan zal ik u snel berichten dat wij dit over het herfstreces heen moeten tillen.

De voorzitter:

Ik begrijp het.

Naar boven