Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Aanpassing van de Wet toezicht beleggingsinstellingen, de Wet toezicht effectenverkeer, de Wet toezicht kredietwezen 1992, de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 en de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf in verband met het mogelijk maken van onderzoek naar de toereikendheid van deze wetgeving of van de wijze waarop de toezichthouders deze wetgeving uitvoeren of hebben uitgevoerd (24456).

(Zie vergadering van 29 oktober 1998.)

De voorzitter:

Mevrouw Witteveen-Hevinga trekt haar amendement op stuk nr. 15 in.

De artikelen I t/m VI en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer, dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Ik geef thans gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring achteraf.

Ook tijdens stemverklaringen wordt men geacht stil te zijn in de zaal!

Arbeidsomstandighedenwet

De heer Blok (VVD):

Voorzitter! In de motie op stuk nr. 35 heeft de CDA-fractie ertoe opgeroepen de gevolgen van de administratievelastendruk voor het MKB zo mogelijk te verminderen. In het algemeen heeft een dergelijke oproep onze steun, maar omdat er tegelijkertijd met deze motie amendementen zijn ingediend die juist leiden tot een hogere lastendruk, is naar de mening van de VVD-fractie het fundament onder de motie verdwenen. Daarom hebben wij ertegen gestemd.

In de motie van de PvdA-fractie op stuk nr. 37 wordt opgeroepen tot uitbreiding van de Arbeidsinspectie. De VVD-fractie heeft tegen de motie gestemd, omdat niet is aangegeven waar de middelen voor de uitbreiding vandaan moeten komen. Wij willen het onderwerp graag nog een keer ten principale aan de orde stellen bij de behandeling van de begroting van Sociale Zaken.

De vergadering wordt 15.10 uur tot 15.35 uur geschorst.

Naar boven