Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder meer de invoering van het schoolplan, de schoolgids en het klachtrecht (25459).

(Zie vergadering van 12 maart 1998.)

De voorzitter:

De heer Cornielje heeft mij meegedeeld dat hij zijn amendement op stuk nr. 13 intrekt.

De heer Koekkoek heeft mij meegedeeld dat hij zijn amendement op stuk nr. 21 intrekt.

Mevrouw Lambrechts heeft mij meegedeeld dat zij haar amendement op stuk nr. 17 intrekt.

Artikel I, aanhef, de onderdelen A t/m C, het onderdeel D, aanhef en artikel 11, eerste t/m vierde lid worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Liemburg/Lambrechts (stuk nr. 18, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SP, de PvdA, D66, de groep-Nijpels, het AOV en de Unie 55+ voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement de andere op stuk nr. 18 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Koekkoek (stuk nr. 27, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de PvdA, D66, het GPV, de SGP, de RPF, de VVD, de groep-Nijpels, het AOV en de Unie 55+ voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik merk op, dat als gevolg van de aanneming van het amendement-Koekkoek (stuk nr. 27, I) het vijfde lid van artikel 11 is vervallen.

Ik stel vast, dat door de aanneming van dit amendement de andere op stuk nr. 27 voorkomende amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

Artikel 11 wordt zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde onderdeel D wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Koekkoek (stuk nr. 23, IA).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, het GPV, de SGP en de RPF voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement de andere op stuk nr. 23 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

Onderdeel E, aanhef, wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 11a, eerste lid, aanhef en onderdeel a worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Lambrechts c.s. (stuk nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer, dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Onderdeel b, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Lambrechts c.s. (stuk nr. 15), wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen c t/m f worden zonder stemming aangenomen.

Onderdeel g, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Koekkoek (stuk nr. 27, II), wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Lambrechts/Cornielje (stuk nr. 24, I) tot het toevoegen van onderdeel h.

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SP, D66, het GPV, de VVD, de groep-Nijpels, het AOV en de Unie 55+ voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement de andere op stuk nr. 24 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

Het gewijzigde eerste lid wordt zonder stemming aangenomen.

Het tweede lid wordt zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde artikel 11a wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Cornielje (stuk nr. 30, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SP, de PvdA, D66, de VVD, de groep-Nijpels en de Unie 55+ voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast, dat door de aanneming van dit gewijzigde amendement de andere op stuk nr. 30 voorkomende gewijzigde amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Van der Vlies (stuk nr. 11, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het GPV, de RPF en het AOV voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement de andere op stuk nr. 11 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

Artikel 11b, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Cornielje (stuk nr. 30, I), wordt zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde onderdeel E wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen F t/m K worden zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel II, aanhef, de onderdelen AO t/m D, onderdeel E, aanhef en artikel 19, eerste t/m vierde lid worden zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Ik merk op, dat als gevolg van de aanneming van het amendement-Koekkoek (stuk nr. 27, III) het vijfde lid van artikel 19 is vervallen.

Het gewijzigde artikel 19 wordt zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde onderdeel E wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel F, aanhef, artikel 19a, eerste lid, aanhef en de onderdelen a t/m e worden zonder stemming aangenomen.

Onderdeel f, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Koekkoek (stuk nr. 27, IV), wordt zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde eerste lid wordt zonder stemming aangenomen.

Het tweede lid wordt zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde artikel 19a wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van der Vlies (stuk nr. 12, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het GPV, de SGP, de RPF en het AOV voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 12 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

Artikel 19b, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Cornielje (stuk nr. 30, II), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 19c wordt zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde onderdeel F wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen G t/m M worden zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde artikel II wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel III, aanhef, de onderdelen AO t/m B, onderdeel C, aanhef en artikel 24, eerste t/m vierde lid worden zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Ik merk op, dat als gevolg van de aanneming van het amendement-Koekkoek (stuk nr. 27, V) het vijfde lid van artikel 24 is vervallen.

Het gewijzigde artikel 24 wordt zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde onderdeel C wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel D, aanhef, artikel 24a, eerste lid, aanhef en de onderdelen a t/m e worden zonder stemming aangenomen.

Onderdeel f, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Koekkoek (stuk nr. 27, VI), wordt zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde eerste lid wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Koekkoek (stuk nr. 25) tot het doen vervallen van het tweede lid.

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het GPV, de SGP, de RPF, het CDA en het AOV voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Het tweede lid wordt zonder stemming aangenomen.

Het derde lid wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Cornielje c.s. (stuk nr. 14, I) tot het toevoegen van een vierde lid.

De voorzitter:

Ik constateer, dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Ik stel vast, dat door de aanneming van dit amendement het andere op stuk nr. 14 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

Artikel 24a, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Cornielje c.s. (stuk nr. 14, I), wordt zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde onderdeel D wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel E, aanhef, wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 24b, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Cornielje (stuk nr. 30, III), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 24c wordt zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde onderdeel E wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen F t/m J worden zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde artikel III wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel IV, aanhef, wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Lambrechts/Cornielje (stuk nr. 16, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66, de VVD, de groep-Nijpels, het AOV en de Unie 55+ voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 16 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

Onderdeel A wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen B t/m D worden zonder stemming aangenomen.

De artikelen IV en IVa worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Koekkoek (stuk nr. 26) tot het doen vervallen van artikel V.

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het GPV, de SGP, de RPF, het CDA en het AOV voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel V wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel VI en artikel VII, eerste lid, worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Koekkoek (stuk nr. 19, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SP, het GPV, de SGP, de RPF, het CDA en het AOV voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 19 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

Het tweede lid wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen VII en VIII worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Koekkoek (stuk nr. 22, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA en het AOV voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement de andere op stuk nr. 22 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

Artikel IX wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen IXa t/m IXe, artikel X en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

De heer Koekkoek (CDA):

Mijnheer de voorzitter! Dit is een belangrijk wetsvoorstel. Tijdens de behandeling is gesproken van "keerpunt 1998". Maar juist omdat het zo belangrijk is, heeft de CDA-fractie een aantal amendementen ingediend om het bij te sturen. De meeste van die amendementen zijn verworpen. Voor ons speelt vooral een rol dat basisscholen nu verplicht worden de resultaten van het onderwijs te publiceren. Wij vrezen, als Cito-scores gepubliceerd moeten worden, dat daardoor een tweedeling tussen scholen kan ontstaan.

Er staat voor de scholen geen enkele compensatie in financiële zin tegenover het feit dat er een verplichte klachtenregeling in deze wet is opgenomen. Wij vinden het niet langer verantwoord om scholen nog met veel nieuwe verplichtingen op te zadelen zonder dat daar enige financiële tegemoetkoming tegenover staat. Daarom moet de CDA-fractie met spijt in het hart tegen dit wetsvoorstel stemmen.

De heer Van der Vlies (SGP):

Mijnheer de voorzitter! Tegen geen van de voorstellen over schoolplan, schoolgids en klachtrecht hadden de fracties van GPV, RPF en SGP op voorhand doorslaggevende bezwaren. De optelsom van een en ander aan planverplichtingen, instrumenten en voorschriften grijpt wel diep in de gang van zaken op school in. Om te beoordelen of dat verantwoord is, moet de vraag worden gesteld naar het optimale evenwicht tussen de autonomie van scholen en wat die scholen in het verlengde daarvan doen aan vrijwillige kwaliteitsverantwoording ten opzichte van ouders en inspectie enerzijds en de bevoegdheid van de wetgever om rapportage en verantwoording af te dwingen anderzijds. Dat er verantwoording dient te worden afgelegd, staat op zichzelf niet ter discussie. Enkele amendementen spelen in onze ogen bij het vinden van dat evenwicht een cruciale rol. Nu de uitslagen van de stemmingen daarover bekend zijn, moet het oordeel van onze fracties uiteindelijk gematigd negatief zijn.

Voorzitter! Bij de keuze tussen voor en tegen ligt het oordeel dichter bij tegen dan bij voor. Wij stemmen dus tegen het wetsvoorstel.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SP, de PvdA, D66, de VVD, de groep-Nijpels en de Unie 55+ voor het wetsvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Naar boven