Lijst van ingekomen stukken, met de door de voorzitter terzake gedane voorstellen:

1. een koninklijke boodschap, ten geleide van het voorstel van wet Wijziging van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 en van enkele andere wetten in verband met herziening van de tariefstructuur voor vrachtauto's (25158).

Deze koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al gedrukt en rondgedeeld;

2. zeventien brieven van de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling, dat zij in haar vergadering van 17 december 1996 de haar door de Tweede Kamer toegezonden voorstellen van wet, gedrukt onder de nummers 24648, 24682, 24704, 24880, 24855, 25019, 25048, 25076, 24868, 24645, 25037, 24434 (R1550), 25148, 25052, 25062 en 24546, heeft aangenomen.

De voorzitter stelt voor, deze brieven voor kennisgeving aan te nemen;

3. de volgende brieven:

twee, van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking, te weten:

  • een, over de stichting International Institute for Communication and Development (24792, nr. 2);

  • een, over het bezoek aan Liberia en Ivoorkust (25000-V, nr. 52);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken, over coördinerende bewindspersonen (21427, nr. 160);

een, van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, over de voortgang van activiteiten die zijn gestart naar aanleiding van de in oktober in de publiciteit gekomen zaak van mensensmokkel waarbij ook vervalsingen van het Nederlandse paspoort zijn aangetroffen (25059, nr. 5);

een, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, over opsporing inzake de afvalbranche (25000-XI, nr. 48);

een, van de minister van Economische Zaken, over het Actieprogramma Elektronische Snelwegen (24565, nr. 4).

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;

4. de volgende brieven:

een, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, inzake de notitie over het IOBK;

een, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, ten geleide van het ontwerp van een algemeen maatregel van bestuur houdende wijziging van het asbestverwijderingsbesluit;

een, van de minister van Economische Zaken, ten geleide van het rapport Energieonderzoek en -technologieontwikkeling in Nederland.

De voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies ter afdoening en niet te drukken.

Naar boven