Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor, donderdag aan het einde van de vergadering te beslissen over het Nederlands deel van een hogesnelheidsspoorverbinding Amsterdam-Brussel-Parijs (22026).

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Ter Veer.

De heer Ter Veer (D66):

Mijnheer de voorzitter! Als voorzitter van de algemene commissie voor Europese Zaken is mij het gerucht ter ore gekomen dat de minister van Binnenlandse Zaken een brief heeft gestuurd over de behandeling in de Tweede Kamer van het onderwerp Europese zaken. Morgen zullen wij die brief uiteraard in de procedurevergadering van de algemene commissie bespreken. Ik kan mij voorstellen dat de uitkomst daarvan is, een verzoek aan de commissie voor de Werkwijze om daarbij de algemene commissie voor Europese Zaken te betrekken. Nader bericht daarover volgt.

Ik heb een motie ingediend (24596, nr. 3) over het leasen van melkquota. Deze motie heb ik aangehouden, en vorige week heeft mijn collega Versnel gevraagd er in de planning van deze week rekening mee te houden dat ik nog deze week deze motie in stemming wil brengen. Ik verzoek u, in de planning rekening te houden met een korte heropening.

De voorzitter:

Ik stel voor, aan het verzoek van de heer Ter Veer te voldoen.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Stellingwerf.

De heer Stellingwerf (RPF):

Voorzitter! Gisteren hebben we naar aanleiding van de problematiek rond Abcoude gevraagd om een brief aan de minister, welke brief gisteren is gekomen. Deze brief is voor mij voldoende aanleiding om een heropening van het debat over de begroting van het Infrastructuurfonds te vragen. Als het kan graag morgenochtend, of in de loop van morgen.

De heer Reitsma (CDA):

Voorzitter! Ik sluit mij aan bij dit verzoek. De brief haalt nogal wat overhoop. Formeel is het een heropening van de begroting, maar er moet wel het een en ander gezegd worden. Ik vraag u daarom, hiervoor morgen enige tijd uit te trekken.

De voorzitter:

Ik stel voor, op de agenda van morgen daarvoor ruimte te zoeken en de spreektijden te beperken tot twee minuten.

De heer Reitsma (CDA):

Gezien de inhoud van de brief lijkt mij dat, althans wat mijn fractie betreft, niet voldoende. Dat is bijna onmogelijk, omdat de minister toch de hele zaak overhoophaalt met deze brief. Ik wil vragen of er enkele minuten bij kunnen.

Mevrouw Verbugt (VVD):

De minister geeft in haar brief aan dat wij nog terugkomen op de zaak. Onze fractie kan wel uit de voeten met die twee minuten.

Mevrouw Van 't Riet (D66):

De fractie van D66 gaat akkoord met twee minuten spreektijd. Wij hebben in de brief gelezen dat de minister bereid is op name met de inpassing in het komend jaar nog terug te komen.

De heer Van Heemst (PvdA):

De minister doet in wezen het verzoek om het debat over Abcoude te betrekken bij het brede debat, waarom de Kamer gisteren bij de aanvaarding van de motie-Van Heemst/Van 't Riet heeft gevraagd. We kunnen dus volstaan met een korte afweging. Mij lijkt een tweeminutendebat daarom voldoende.

De voorzitter:

Gelet ook op het feit dat het hier een heropening van de beraadslaging over de begroting betreft, wijs ik erop dat bijna niemand nog spreektijd heeft. Dus zullen wij ons in die zin gewoon moeten beperken, conform onze eigen spelregels. Daarom stel ik voor, vast te houden aan twee minuten spreektijd per fractie.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan mevrouw Sipkes.

Mevrouw Sipkes (GroenLinks):

Voorzitter! Het crisisonderzoeksteam van de universiteiten van Rotterdam en Leiden heeft een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar de ramp die onlangs in Eindhoven plaatsvond met een Hercules. De belangrijkste conclusie van het rapport is toch dat er ernstige gebreken zijn in de organisatie van zowel de kant van Defensie als aan de civiele kant. Ik wil de ministers Voorhoeve en Dijkstal vragen om een schriftelijke reactie op dit rapport, zodat wij dat kunnen bespreken.

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daartoe wordt besloten.

Naar boven