7 Stemming Wet werken waar je wilt

Aan de orde is de stemming in verband met het Voorstel van wet van de leden Van Weyenberg en Maatoug tot wijziging van de Wet flexibel werken in verband met het bevorderen van flexibel werken naar arbeidsplaats (Wet werken waar je wilt) (35714).

(Zie vergadering van 12 september 2023.)

De voorzitter:

Dan stemmen wij tot slot over het wetsvoorstel 35714, Voorstel van wet van de leden Van Weyenberg en Maatoug tot wijziging van de Wet flexibel werken in verband met het bevorderen van flexibel werken naar arbeidsplaats, Wet werken waar je wilt. Wenst een van de leden een stemverklaring over het wetsvoorstel af te leggen? Mevrouw Huizinga namens de ChristenUnie.

Mevrouw Huizinga-Heringa (ChristenUnie):

Voorzitter. Deze wet kan geen kwaad, maar is dat een reden om voor te stemmen? Met die vraag eindigde ik mijn bijdrage in de eerste termijn over deze wet. We hebben er de afgelopen weken aan besteed om daar goed over na te denken. Tegen de wet pleit dat niet duidelijk is welk probleem de wet oplost. Voor de wet pleit dat deze een helder signaal geeft dat thuiswerken hoort bij het moderne werken. We hebben die twee dingen tegen elkaar afgewogen en uiteindelijk besloten om vanwege de signaalwerking voor deze wet te stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Huizinga. De heer Van Gasteren namens BBB.

De heer van Gasteren (BBB):

De BBB zal tegen het wetsvoorstel stemmen. Al eerder werd gezegd dat het gaat om een oplossing voor een niet-bestaand probleem. Het voegt eigenlijk niets toe aan de huidige praktijk en regelgeving, behalve dan dat de regeldruk toeneemt. Daar moeten we met elkaar voor oppassen. Ten slotte vinden wij het principieel aan de sociale partners om met elkaar dingen te regelen in een cao, in ondernemingsraadverband of individueel. Wij stemmen dus tegen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Gasteren. De heer Van Rooijen namens 50PLUS.

De heer Van Rooijen (50PLUS):

Voorzitter. Ik kan als eenmansfractie niet op twee plaatsen tegelijk zijn en wilde aanwezig zijn bij belangrijke eerste commissievergaderingen na het reces. Ik heb daarom besloten niet deel te nemen aan het debat over het initiatiefwetsvoorstel Wet werken waar je wilt. De initiatiefnemers hebben daar veel werk in gestopt; alle waardering en respect daarvoor. Ik heb het debat dus slechts ten dele kunnen volgen. Wij hebben het gehele debat teruggekeken.

Mijn fractie is tegen onnodige extra regelgeving en regeldruk en mogelijk extra druk op de rechtspraak. Laat werken waar je wilt over aan de tafels waar het thuishoort en heb vertrouwen in het overleg tussen werkgevers en werknemers. Overleg in plaats van overheid. Mijn fractie hecht aan het subsidiariteitsbeginsel: zet het minst ingrijpende middel in om het doel te bereiken; het principe van de Katholieke Volkspartij. Mijn fractie zal tegen dit wetsvoorstel stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Rooijen. De heer Dessing namens Forum voor Democratie.

De heer Dessing (FVD):

Voorzitter. Het is al eerder genoemd door anderen, maar ook wij vinden dit voorstel een onnodige toevoeging aan de al bestaande regeldruk. Daarnaast vinden wij de flexibiliteit die er zou moeten zijn in het overleg tussen werkgever en werknemer meer dan voldoende. Wij willen de werkgevers niet onnodig belasten met het verklaren waarom werknemers flexibel zouden moeten werken. Wij zullen dus tegen het voorstel stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Dessing. Wenst een van de andere leden nog een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van OPNL, GroenLinks-PvdA, D66, het CDA, Volt, de PvdD, de SP en de ChristenUnie voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, de PVV, FVD, JA21, de VVD, BBB en 50PLUS ertegen, zodat het is verworpen.

Hiermee zijn we gekomen aan het einde van de stemmingen. Ik schors de vergadering voor een kort ogenblik.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Naar boven