4 Mededelingen

De voorzitter:

Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de vergadering daartegen geen bezwaar is gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd.

Aan de orde is het voorstel om de vervaltermijn van de aangehouden moties van het lid Van Rooijen over het terugdraaien van de verlaging van de IO-AOW (36350 IX/36350 XV, letter D), over het ongedaan maken van de Inkomensondersteuning AOW en het opnieuw invoeren van IO-AOW per 1 januari 2025 (36350 IX/36350 XV, letter E), over de AOW als onlosmakelijk onderdeel van het stelsel van sociale zekerheid (36350 IX/36350 XV, letter F) en over het inhalen van de gemiste indexatie van pensioenfondsen (36350 IX/36350 XV, letter G) met twaalf weken te verlengen. Op grond van artikel 67, eerste lid van het Reglement van Orde, zullen de moties op 3 oktober 2023 van rechtswege vervallen.

Kan de Kamer instemmen met het voorstel tot verlenging van de termijn van aanhouden? Dat is het geval.

Wenst een van de leden aantekening? Dat is niet het geval.

Daarmee zijn de moties aangehouden.

Aan de orde is de besluitvorming over controversieelverklaring van wetsvoorstellen. Conform de procedureregeling besluitvorming tot eventuele controversieelverklaring van bij de Eerste Kamer aanhangige wetsvoorstellen heb ik aan de Kamer twee lijsten voorgelegd. De A-lijst bevat de wetsvoorstellen gereed voor plenaire behandeling. De B-lijst bevat de wetsvoorstellen die zich in de fase van schriftelijke behandeling bevinden.

Ik stel voor drie wetsvoorstellen van de A-lijst waarvan de plenaire afhandeling vandaag of volgende week plaatsvindt, niet controversieel te verklaren. Het betreft de wetsvoorstellen:

  • -36373, Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en Wet voortgezet onderwijs 2020 in verband met de tijdelijke inrichting van tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen voor leerplichtige nieuwkomers en het versterken van de regierol van gemeentebesturen bij het aanbod van nieuwkomersonderwijs (Tijdelijke wet tijdelijke nieuwkomers-voorzieningen in het onderwijs);

  • -35714, Voorstel van wet van de leden Van Weyenberg en Maatoug tot wijziging van de Wet flexibel werken in verband met het bevorderen van flexibel werken naar arbeidsplaats (Wet werken waar je wilt);

  • -36160, Voorstel van wet van het lid Marijnissen en Temmink houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum.

De overige voorstellen op de lijsten zullen, conform de procedure, volgende week aan de Kamer worden voorgelegd.

Kan de Kamer zich hierin vinden? Dat is het geval.

Ik concludeer dat de Kamer de zojuist genoemde wetsvoorstellen niet controversieel verklaart en dat de overige op de lijsten voorkomende voorstellen volgende week aan de Kamer worden voorgelegd.

Naar boven