10 Ingekomen stukken

Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van besluiten:

De Voorzitter heeft na overleg met het College van fractievoorzitters besloten om:

a. de behandeling van de volgende hamerstukken te doen plaatsvinden op 26 september 2023:

Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (36350-I);

Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (36350-IIA);

Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (36350-IIB);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (36350-III);

Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (36350-IV);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (36350-V);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (36350-VIII);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (36350-X);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (36350-XII);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (36350-XIV);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (36350-A);

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (36350-B);

Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (36350-C);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (36350-J);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (36350-K);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (36350-L);

Jaarverslag en slotwet van de Koning 2022 (36360-I);

Jaarverslag en slotwet Staten-Generaal 2022 (36360-IIA);

Jaarverslag en slotwet overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2022 (36360-IIB);

Jaarverslag en slotwet ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2022 (36360-III);

Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2022 (36360-IV);

Jaarverslag en slotwet ministerie van Buitenlandse Zaken 2022 (36360-V);

Jaarverslag en slotwet ministerie van Justitie en Veiligheid 2022 (36360-VI);

Jaarverslag en slotwet ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2022 (36360-VII);

Jaarverslag en slotwet ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022 (36360-VIII);

Jaarverslag en slotwet ministerie van Defensie 2022 (36360-X);

Jaarverslag en slotwet ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2022 (36360-XII);

Jaarverslag en slotwet ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2022 (36360-XIII);

Jaarverslag en slotwet ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds 2022 (36360-XIV);

Jaarverslag en slotwet ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2022 (36360-XV);

Jaarverslag en slotwet ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2022 (36360-XVI);

Jaarverslag en slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2022 (36360-XVII);

Jaarverslag en slotwet Nationaal Groeifonds 2022 (36360-XIX);

Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2022 (36360-A);

Jaarverslag en slotwet Gemeentefonds 2022 (36360-B);

Jaarverslag en slotwet Provinciefonds 2022 (36360-C);

Jaarverslag en slotwet Deltafonds 2022 (36360-J);

Jaarverslag en slotwet Defensiematerieelbegrotingsfonds 2022 (36360-K);

b. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 26 september 2023 (onder voorbehoud):

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en Wet voortgezet onderwijs 2020 in verband met de tijdelijke inrichting van tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen voor leerplichtige nieuwkomers en het versterken van de regierol van gemeentebesturen bij het aanbod van nieuwkomersonderwijs (Tijdelijke wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs) (36373);

c. de plenaire behandeling van de volgende wetsvoorstellen te doen plaatsvinden op 10 oktober 2023:

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en enige andere wetten in verband met het laten vervallen van de mogelijkheid tot het aanwijzen van bijzondere bromfietsen in hoofdstuk IIA van de Wegenverkeerswet 1994, het mogelijk maken van implementatie van het kader voor lichte elektrische voertuigen en enige andere wijzigingen (36269);

Wijziging van de Gemeentewet, de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en enkele andere wetten in verband met uitbreiding van de sluitingsbevoegdheid van de burgemeester en de gezaghebber ter handhaving van de openbare orde en om enkele omissies te herstellen (36217);

d. de plenaire behandeling van het volgende debat te doen plaatsvinden op 31 oktober 2023:

Algemene Financiële Beschouwingen;

e. de plenaire behandeling van de volgende wetsvoorstellen te doen plaatsvinden op 7 november 2023:

Voorstel van wet van de leden Nijboer en Grinwis tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met het afschaffen van tijdelijke huurcontracten (Wet vaste huurcontracten) (36195);

Wijziging van de Wet op de huurtoeslag (recht op huurtoeslag voor Oekraïense ontheemden) (36301).

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. het volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstel:

Wijziging van de Participatiewet in verband met het eenmalig categoriaal verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen en het verstrekken van een eenmalige tegemoetkoming voor energiekosten aan uitwonende studenten met een aanvullende beurs in 2023 (36389).

Dit wetsvoorstel zal in handen worden gesteld van de desbetreffende commissie;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, inzake Wijzigingen in Bijlagen I, II en III bij de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten; Washington, 3 maart 1973 (griffienummer 173842);

een, van alsvoren, inzake Wijzigingen van de Bijlagen I en II van de Europese Overeenkomst inzake belangrijke lijnen voor het internationaal gecombineerd vervoer en daarmee samenhangende installaties (AGTC); Genève, 22 oktober 2021 (griffienummer 173844);

een, van alsvoren, inzake Wijziging van het Protocol van 1988 bij het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974; Londen, 28 april 2022 (griffienummer 173846);

een, van alsvoren, inzake afwezigheid Prinsjesdag 19 september 2023 (griffienummer 173837);

een, van alsvoren, inzake afwezigheid Prinsjesdag 19 september 2023 (griffienummer 173838);

een, van de minister-president, minister van Algemene Zaken, inzake ontheffen H.G.J. Bruins Slot van leiding ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en belasten met leiding ministerie van Buitenlandse Zaken en belasten H.M. de Jonge met leiding ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (griffienummer 173839).

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd bij de Directie Inhoud ter inzage voor de leden;

3. de volgende geschriften:

een, van M.M., inzake "Discriminatie in het wetsvoorstel Wet vaste huurcontracten" (griffienummer 173832);

een, van J.V., inzake "Zorgen over de stijging van de huren in de vrije sector" (griffienummer 173774).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken;

een, van R.V., inzake "Versterking en bedreiging democratie" (griffienummer 173831).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid;

een, van T.Z., inzake "Halve waarheden windmolens en biologische landbouw" (griffienummer 173864);

een, van B.D., inzake "Terugleververgoeding warmtepomp" (griffienummer 173854);

een, van H.B., inzake "Salderingsregeling controversieel verklaren" (griffienummer 173823.01);

een, van W.C., inzake "Aandacht voor early adopters wetsvoorstel Afbouw salderingsregeling voor kleinverbruikers" (griffienummer 173817);

een, van R.G., inzake "Afschaffing van de salderingsregeling" (griffienummer 173772).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat;

een, van S.J., inzake "Niet controversieel verklaren tijdelijke wet klimaatfonds en tijdelijke wet transitiefonds landelijk gebied en natuur" (griffienummer 173820).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat en de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

een, van T.D., inzake "Gelijke behandeling alleenstaande door de overheid" (griffienummer 173857).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Financiën en de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

een, van G.G., inzake "Artikel over de stand van zaken Stelselherziening van het omgevingsrecht" (griffienummer 173836).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving;

een, van A.J., inzake "Dekkingsgraad pensioenfondsen ongeschikt om het opgebouwde vermogen te verdelen" (griffienummer 173867);

een, van J.S., inzake "Actie gevraagd m.b.t. looptijd vrijwillige ANW-verzekering" (griffienummer 173819).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De Voorzitter stelt voor deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.

Naar boven