5 Stemmingen moties Staat van de rechtsstaat

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de staat van de rechtsstaat,

te weten:

  • -de motie-Bezaan c.s. over adequaat aanpakken van misstanden met betrekking tot democratie, rechtsstaat en mensenrechten (35925-VI, letter N);

  • -de motie-Bezaan c.s. over referenda inzake internationale verdragen (35925-VI, letter O);

  • -de motie-Baay-Timmerman over inzet van gepensioneerde rechters (35925-VI, letter P);

  • -de motie-Otten c.s. over beëindigen van de samenwerking met landsadvocaat Pels Rijcken (35925-VI, letter Q);

  • -de motie-Rombouts c.s. over het proces van zelfreflectie door de Eerste Kamer (35925-VI, letter S);

  • -de motie-Nicolaï c.s. over onderzoek naar mogelijke strafbare feiten tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog (35925-VI, letter T);

  • -de motie-Nicolaï c.s. over eerherstel van dienstweigeraars en deserteurs tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog (35925-VI, letter U);

  • -de motie-Talsma c.s. over knelpunten in wetgeving en zorgen over effecten van wetgeving (35925-VI, letter V);

  • -de motie-Van Dijk c.s. over nadere vereisten over representativiteit voor belangenorganisaties met een ideëel doel (35925-VI, letter W);

  • -de motie-Backer c.s. over de integrale verantwoordelijkheid van het ministerie van Justitie en Veiligheid voor wetgevingskwaliteit (35925-VI, letter X).

(Zie vergadering van 21 juni 2022.)

De voorzitter:

Ik heet de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die namens de regering bij de stemmingen aanwezig is, van harte welkom.

Hebben voldoende leden de presentielijst getekend? Dat is het geval.

Vandaag stemmen wij over de moties die tijdens het debat over de staat van de rechtsstaat zijn ingediend. Ik heb begrepen dat mevrouw Baay het woord wenst namens de fractie van 50PLUS.

Mevrouw Baay-Timmerman (50PLUS):

Dank, voorzitter. Ik heb een verklaring aangaande mijn motie 35925-V, letter P. Deze motie diende ik in in eerste termijn, met de aantekening dat ik zou overgaan tot intrekking van de motie wanneer mijn fractie een uitdrukkelijke toezegging zou krijgen van de minister voor Rechtsbescherming dat hij via wetgeving de mogelijkheid zou creëren om gepensioneerde rechters ook na hun 70ste verjaardag nog in te zetten bij gerechtelijke procedures, zodat de bestaande tekorten kunnen worden weggewerkt. De minister heeft deze toezegging uitdrukkelijk gedaan. Dat betekent dat mijn motie in feite overbodig is geworden, zodat ik, conform mijn toezegging aan de minister voor Rechtsbescherming, mijn motie zal intrekken.

De voorzitter:

Aangezien de motie-Baay-Timmerman (35925-VI, letter P) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit.

Daarmee is deze motie van de stemmingslijst afgevoerd.

Ik heb begrepen dat de heer Nicolaï eveneens het woord wenst.

De heer Nicolaï (PvdD):

Dank u wel, voorzitter. Ik heb twee moties voor stemming staan en ik wilde verzoeken om beide even aan te houden.

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Nicolaï stel ik voor zijn moties (35925-VI, letters T en U) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Nicolaï. Daarmee zijn deze moties van de stemmingslijst afgevoerd.

De heer Otten.

De heer Otten (Fractie-Otten):

Voorzitter. Wij zouden graag de motie 35925-VI, letter Q, willen aanhouden, omdat die bijna een meerderheid zou kunnen halen, maar we daar misschien nog iets meer tijd voor nodig hebben.

(Hilariteit)

De voorzitter:

Wij wachten in spanning af!

Op verzoek van de heer Otten stel ik voor zijn motie (35925-VI, letter Q) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Dan is daarmee de motie 35925-VI, letter Q, van de stemmingslijst afgevoerd.

Toch zijn er nog een paar moties over waarover we gaan stemmen. We stemmen ten eerste over de motie 35925-VI, letter N, de motie van het lid Bezaan c.s. over adequaat aanpakken van misstanden met betrekking tot democratie, rechtsstaat en mensenrechten. Wenst een van de leden een stemverklaring over deze motie af te leggen? De heer Nicolaï namens de Partij voor de Dieren.

De heer Nicolaï (PvdD):

Dank u wel, voorzitter. Als u mij toestaat, wilde ik eigenlijk ook mijn stemverklaringen afleggen over de andere moties, of tenminste over wat er nog van overgebleven is.

Onze fractie spreekt zich graag uit over alle landen waar misstanden zijn. Dat is dus het binnenland én het buitenland. Ik zou het jammer vinden als we ons over het binnenland of over het buitenland, dus over een van de twee, niet meer zouden mogen uitspreken. Dus dat is de reden dat we tegen motie onder N stemmen.

O, ik moet het knopje van de microfoon blijven vasthouden.

Dan wat betreft de volgende motie van mevrouw Bezaan, over het referendum. We moeten zeker gaan nadenken over een referendum over besluiten van internationale verdragen. Dat gaan we volgens mij ook doen als we de referendumwet gaan wijzigen. Die ligt bij de Tweede Kamer. De motie die nu is ingediend, loopt daar eigenlijk op vooruit en veronderstelt een soort recht van initiatief van de EK. Dat vinden wij niet juist. Wij zullen er dus tegen stemmen.

Dan wat betreft de moties van de heren Rombouts, Talsma en Backer. Die gaan allemaal over zelfreflectie en zelflerend vermogen van de instituties van onze rechtsstaat. Ik zou zeggen: die hoort de hele Kamer te steunen. Dat gaan wij in ieder geval wél doen.

Dan heb ik nog de motie van de heer Van Dijk. Volgens mij zit daar een misverstand in, dus daarom gaan wij tegenstemmen. Het misverstand is: de representativiteitseis zit gewoon in de aanhef van die bepaling. Het zesde lid, waar de heer Van Dijk het over heeft, gaat over een aantal dingen die daarna volgen. Maar het moet sowieso altijd representatief zijn, dus daar stemmen we tegen om wetstechnische redenen.

Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Nicolaï. Wenst een van de leden nog een stemverklaring af te leggen op dit moment? Dat is niet het geval.

Dan stemmen wij nu bij zitten en opstaan over de motie 35925-VI, letter N, van het lid Bezaan.

In stemming komt de motie-Bezaan c.s. (35925-VI, letter N).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Fractie-Otten, de PVV, FVD en Fractie-Frentrop voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de OSF, Fractie-Nanninga, de PvdA, GroenLinks, D66, de SP, de PvdD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de VVD en 50PLUS ertegen, zodat zij is verworpen.

Dan stemmen we over de motie 35925-VI, letter O, de motie van het lid Bezaan c.s. over referenda inzake internationale verdragen. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Bezaan c.s. (35925-VI, letter O).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Fractie-Nanninga, de SP, Fractie-Otten, de PVV, FVD en Fractie-Frentrop voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de OSF, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de VVD en 50PLUS ertegen, zodat zij is verworpen.

Dan stemmen we over de motie 35925-VI, letter S, de motie van het lid Rombouts c.s. over het proces van zelfreflectie door de Eerste Kamer. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Rombouts c.s. (35925-VI, letter S).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de OSF, de PvdA, GroenLinks, D66, de SP, de PvdD, Fractie-Otten, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van Fractie-Nanninga, de PVV, de VVD, FVD en Fractie-Frentrop ertegen, zodat zij is aangenomen.

Dan stemmen we over de motie 35925-VI, letter V, de motie van het lid Talsma c.s. over knelpunten in wetgeving en zorgen over effecten van wetgeving. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Talsma c.s. (35925-VI, letter V).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de OSF, Fractie-Nanninga, de PvdA, GroenLinks, D66, de SP, de PvdD, Fractie-Otten, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de VVD en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de PVV, FVD en Fractie-Frentrop ertegen, zodat zij is aangenomen.

Dan stemmen we over de motie 35925-VI, letter W, de motie van het lid Van Dijk c.s. over nadere vereisten over representativiteit voor belangenorganisaties met een ideëel doel. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Van Dijk c.s. (35925-VI, letter W).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, de PVV, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, 50PLUS, FVD en Fractie-Frentrop voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de OSF, de PvdA, GroenLinks, D66, de SP, de PvdD en de VVD ertegen, zodat zij is verworpen.

Dan stemmen we tot slot over de motie 35925-VI, letter X, de motie van het lid Backer c.s. over integrale verantwoordelijkheid van het ministerie van Justitie en Veiligheid voor wetgevingskwaliteit. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Backer c.s. (35925-VI, letter X).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de OSF, de PvdA, GroenLinks, D66, de SP, de PvdD, Fractie-Otten, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de VVD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van Fractie-Nanninga, de PVV, 50PLUS, FVD en Fractie-Frentrop ertegen, zodat zij is aangenomen.

Hiermee zijn we gekomen aan het einde van de stemmingen.

Naar boven