12 Ingekomen stukken

Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van besluiten:

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om:

a. een debat naar aanleiding van eerder mondeling overleg over de inwerkingtreding van de Omgevingswet te doen plaatsvinden op 28 juni 2022;

b. de plenaire behandeling van de volgende wetsvoorstellen te doen plaatsvinden op 12 juli 2022:

Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds (Trb. 2017, 13) (35154);

Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Canada, anderzijds (Trb. 2016, 190) (35155);

c. de plenaire behandeling van het volgende rapport te doen plaatsvinden op 13 september 2022:

Rapport Gelijk recht doen: Een parlementair onderzoek naar de mogelijkheden van de wetgever om discriminatie tegen te gaan (CXLVI, X);

d. de Algemene Financiële Beschouwingen te doen plaatsvinden op 22 november 2022 in plaats van 15 november 2022.

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling (35786);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 (Zesde incidentele suppletoire begroting inzake suppletieregeling cultuur, ventilatie in scholen en Nationaal Programma Onderwijs) (36082);

Wijziging van enkele belastingwetten (Wet aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022) (36088).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, inzake informatievoorziening over nieuwe Commissievoorstellen (griffienummer 1715030);

een, van alsvoren, inzake Protocollen en Verdragen van de Wereldpostunie; Abidjan, 26 augustus 2021 (griffienummer 171560);

een, van alsvoren, inzake informatievoorziening over nieuwe Commissievoorstellen (griffienummer 171557);

een, van alsvoren, inzake geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken van 20 juni 2022 (griffienummer 171508);

een, van alsvoren, inzake verslag van de buitengewone Europese Raad van 30 en 31 mei 2022 (griffienummer 171352.01);

een, van alsvoren, inzake toetreding Finland en Zweden tot de NAVO (griffienummer 171446.01);

een, van alsvoren, inzake geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 21 juni 2022 (griffienummer 171523);

een, van alsvoren, inzake Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Finland inzake de uitwisseling en wederzijdse beveiliging van gerubriceerde gegevens; 's-Gravenhage, 22 februari 2022 (griffienummer 171518);

een, van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, inzake gecombineerde geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken Handel van 3 juni 2022 en van 12 juni 2022 (griffienummer 171555);

een, van alsvoren, inzake verslag van de Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 20 mei 2022 (griffienummer 171350.01);

een, van de minister van Justitie en Veiligheid, inzake voorhang Besluit houdende regels met betrekking tot verplicht elektronisch doen van verzoeken en mededelingen en de indiening en verzending van processtukken inzake een kinderbeschermingsmaatregel en jeugdhulp (griffienummer 171544);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Defensie, inzake reactie op tussentijdse bevindingen CTIVD met betrekking tot verscherpt toezicht op de uitvoering van kabelinterceptie door de AIVD en MIVD (griffienummer 171499);

een, van alsvoren, inzake kabinetsstandpunt EP-initiatiefvoorstel inzake Europese Kiesakte (griffienummer 171539);

een, van alsvoren, inzake voorhang Derdenbesluit BRP (griffienummer 171548);

een, van alsvoren, inzake aanbieding halfjaarrapportage 2021 wederopbouw Sint-Maarten en risicoreserve liquiditeitssteun (griffienummer 171501);

een, van alsvoren, inzake volgende fase actieve openbaarmaking nota's (griffienummer 171502);

een, van de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, inzake nazending actieve openbaarmaking nota's ruimtelijkeordeningsbrief (griffienummer 171297.01);

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzake internationalisering (griffienummer 166227.06);

een, van alsvoren, inzake toetsingsrapportage datacenter Zeewolde (griffienummer 171500);

een, van de minister van Financiën, inzake Kamerbrief praktische uitwerking Raadsaanbeveling convertibiliteit Oekraïense valuta (griffienummer 170740.56);

een, van alsvoren, inzake aanpassing kostenkaders AFM en DNB 2021-2024 (griffienummer 171536);

een, van de minister van Infrastructuur en Waterstaat, inzake verslag EU-Transportraad d.d. 2 juni 2022 (griffienummer 171254.01);

een, van de minister voor Klimaat en Energie, inzake toezegging informeren over het onderzoek naar aanlanding stroomkabel van windpark door Schiermonnikoog (griffienummer 171514);

een, van alsvoren, inzake geannoteerde agenda formele Energieraad 27 juni 2022 (griffienummer 171550);

een, van alsvoren, inzake aanvullende routekaart windenergie op zee 2030 (griffienummer 171512);

een, van de minister voor Natuur en Stikstof, inzake startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied (griffienummer 171495);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake nationale doelen 2030 (griffienummer 171491);

een, van alsvoren, inzake resultaat van de onderhandelingen tussen Raad en Europees Parlement over een richtlijn toereikende minimumloon in de EU (griffienummer 170237.02);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake ontwerpbesluit houdende wijziging Tijdelijk besluit DCC (griffienummer 167290.294);

een, van alsvoren, inzake aanbieding ontwerpregeling Wgp-maximumprijzen oktober 2022 (griffienummer 171494);

een, van alsvoren, inzake afschrift TK-brief met nadere uitwerking langetermijnaanpak COVID-19 (griffienummer 167290.298);

een, van alsvoren, inzake ontwerpbesluit vaststelling van het wettelijk minimumloon en inkomensondersteuning te verlagen (griffienummer 171561);

een, van de minister voor Armoedebeleid, Participatie Pensioenen, inzake afschrift hoger beroep grensondernemers inzake Tozo 1 (griffienummer 171545).

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd bij de Directie Inhoud ter inzage voor de leden;

3. de volgende geschriften:

een, van C.G., inzake oorlog Rusland (griffienummer 170740.58);

een, van A.V., inzake "Eis tot een officiële oorlogsverklaring of een voordracht aan de pg voor vervolging Mark Rutte en het uit het ambt verwijderen van Mark Rutte" (griffienummer 170740.59).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking en de vaste commissie voor Europese Zaken;

een, van J.M., inzake townhallmeeting op 14 juni 2022 met staatssecretaris Van Huffelen en minister De Jonge op Sint-Eustatius (griffienummer 171535);

een, van J.M., inzake "Socialer gezicht kabinet: ook voor Caribisch Nederland" (griffienummer 171562).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties;

een, van B.A., inzake "Monetaire tijdbom" (griffienummer 171549).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Financiën;

een, van N.S., inzake "Steviger rol wetgever nodig om discriminatie effectiever tegen te gaan" (nieuwsbericht): "Slachtoffers geworden meer dan 20 jaar" (griffienummer 171529).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad en de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid;

een, van A.A., inzake "Complaint against the IND policy" (griffienummer 171559).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad;

een, van G.K., inzake "Ouderenzorg als verdienmodel" (griffienummer 171563).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De Voorzitter stelt voor deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.

Naar boven