Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 25, item 19

19 Ingekomen stukken

Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van besluiten:

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om:

a. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid te doen plaatsvinden op 20 april 2020 en de plenaire behandeling incl. eventuele stemmingen op 21 april 2020 (onder voorbehoud):

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie) (35430);

b. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning te doen plaatsvinden op 20 april 2020 en de plenaire behandeling incl. eventuele stemmingen op 21 april 2020 (onder voorbehoud):

Tijdelijke regels omtrent het kunnen verlengen van huurovereenkomsten voor bepaalde tijd (Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten) (35431);

c. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Financiën te doen plaatsvinden op 20 april 2020 en de plenaire behandeling incl. eventuele stemmingen op 21 april 2020 (onder voorbehoud):

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake COVID-19 crisismaatregel herverzekering leverancierskredieten) (35433);

d. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid te doen plaatsvinden op 20 april 2020 en de plenaire behandeling incl. eventuele stemmingen op 21 april 2020 (onder voorbehoud):

Tijdelijke voorzieningen op het terrein van het Ministerie van Justitie en Veiligheid in verband met de uitbraak van COVID-19 (Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid) (35434);

e. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te doen plaatsvinden op 21 april 2020:

Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en een aantal andere wetten in verband met diverse maatregelen gericht op het versterken van de positie van mbo-studenten (Wet versterken positie mbo-studenten) (35252);

f. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Financiën te doen plaatsvinden op 12 mei 2020:

Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag (Wet vliegbelasting) (35205);

g. het voorbereidend onderzoek van de volgende wetsvoorstellen door de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid te doen plaatsvinden op 12 mei 2020:

Wijziging van de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid in verband met

enkele aanpassingen (35106 (R2115));

Wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur in verband met diverse uitbreidingen van de toepassingsmogelijkheden daarvan alsmede enkele overige wijzigingen (35152);

h. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid te doen plaatsvinden op 12 mei 2020:

Wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ten behoeve van de uitwisseling van persoonsgegevens (35316).

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie) (35430)

Tijdelijke regels omtrent het kunnen verlengen van huurovereenkomsten voor bepaalde tijd (Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten) (35431);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake COVID-19 crisismaatregel herverzekering leverancierskredieten) (35433);

Tijdelijke voorzieningen op het terrein van het Ministerie van Justitie en Veiligheid in verband met de uitbraak van COVID-19 (Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid) (35434).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister-president, minister van Algemene Zaken inzake ontslag van de minister van Binnenlandse Zaken, de heer Knops en ontslag van de minister voor Milieu en Wonen van mevrouw van Veldhoven en ontslag minister zonder portefeuille, mevrouw Bijleveld en aanstelling minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van mevrouw Ollongren en benoeming van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, de heer Knops en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en mevrouw Van Veldhoven (griffienr. 166625);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, inzake verslag extra informele Raad Buitenlandse Zaken van 3 april 2020 (griffienr. 166620.01);

een, van alsvoren, inzake kamerbrieven appreciatie Commissievoorstellen met economisch respons op COVID-19 uitspraak (griffienr. 166322.12);

een, van alsvoren, inzake Commissiemededelingen vrij verkeer van goederen en diensten i.v.m. COVID-19 (griffienr. 166322.09);

een, van alsvoren, inzake geannoteerde agenda extra Raad Buitenlandse Zaken Handel inzake COVID-19 van 16 april 2020 (griffienr. 166618);

een, van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, inzake geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 8 april 2020 (griffienr. 166619);

een, van de minister van Justitie en Veiligheid, inzake beleidsreactie WODC-rapport tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding (griffienr. 166621);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake appreciatie motie-Nicolaï c.s. (griffienr. 166276.02);

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzake verslag van de OJCS-Raad van 20 februari 2020 en de videoconferentie voor onderwijsministers van 12 maart 2020 over het coronavirus (griffienr. 166251.01);

een, van alsvoren, inzake Videoconferentie cultuurministers van de EU inzake COVID-19 (griffienr. 166322.11);

een, van alsvoren, inzake videoconferentie onderwijsministers van de EU inzake COVID-19 (griffienr. 166322.10);

een, van de minister van van Financiën, inzake geannoteerde agenda voor de inzet tijdens het IMF, voorjaarsvergadering 16 april 2020 (griffienr. 166626);

een, van de minister van Economische Zaken en Klimaat, inzake geannoteerde agenda Informele Energieraad videoconferentie 28 april 2020 (griffienr. 166617);

een, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake nadere uitwerking ambities kinderarbeid (griffienr. 165569.05);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake geannoteerde agenda EU-gezondheidsministers 15 april 2020 (griffienr. 166624).

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende missive:

een, van de Algemene Rekenkamer, inzake verslag van werkzaamheden 2019 (griffienr. 166628).

De Voorzitter stelt voor deze missive voor kennisgeving aan te nemen. De bijlage is neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden.