Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 38, item 10

10 Stemming Inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met het verhogen van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren (35010).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Dan is thans aan de orde de stemming over het wetsvoorstel, ervan uitgaande dat de heer Kox zijn ordevoorstel ingetrokken houdt. Het gaat om het wetsvoorstel 35010, Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met het verhogen van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren. Hebben alle leden de presentielijst getekend? Dat is het geval.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

Mevrouw Oomen-Ruijten (CDA):

Voorzitter. Ik realiseer me zeer dat mijn collega's een enorme druk op mij leggen omdat ze naar de Noenzaal willen. Hoe dan ook, als ik het kort moet doen: het is mooi nieuws. Nog veel mooier nieuws is er voor alle burgers die met het goedkeuren van deze wet, zoals de CDA-fractie wil doen, veel verbeteringen geboden krijgen. Het wetsvoorstel biedt verbeteringen voor tweeoudergezinnen, maar er komen ook gezinstoeslagen voor mensen in de middengroepen. Daarover zijn wij zeer verheugd. Dat heb ik vanmorgen ook al gezegd.

Voorzitter. Ik stel vast dat de 420 miljoen herstelactie, zoals net nog een keer is bevestigd is door de staatssecretaris, ook los van het aannemen van deze wet gedaan zal worden. Ik vind dat de staatssecretaris ten aanzien van het in werking stellen van de wet een chique oplossing heeft gekozen. Ik heb vanochtend gevraagd of het mogelijk was bepaalde artikelen buiten werking te stellen. Dat is niet mogelijk. Maar het is prima dat de hele wet naar het Staatsblad gaat op het moment dat we alles hebben afgewerkt. Fijn.

De voorzitter:

Dank u voor uw stemverklaring. Dan mevrouw Sent.

Mevrouw Sent (PvdA):

Dank u wel, voorzitter. Graag dank ik de staatssecretaris voor haar toezegging over de reparatiewetgeving. Graag besteed ik een aantal woorden aan de inhoud van het voorliggende wetsvoorstel. Dit omvat één deel dat op onze steun kan rekenen en één deel waarbij dat niet het geval is. Dat is gelukkig het deel dat gerepareerd zal worden. Mijn fractie steunt de extra ondersteuning voor paren met kinderen. Mijn fractie vindt het onverteerbaar om de fout van de Belastingdienst neer te leggen bij degenen met een laag inkomen en alleenstaande ouders. Met de toezegging dat dit laatste wordt gerepareerd, kunnen wij instemmen met het voorliggende wetsvoorstel. Daarbij vinden we het een gemiste kans dat er slechts aan knoppen wordt gedraaid. Liever hadden wij gezien dat de terugvordering van toeslagen als schuldenmachine wordt gerepareerd of gewoonweg vervangen.

De voorzitter:

Dank u wel. Dan de stemverklaring van de heer Kox.

De heer Kox (SP):

Voorzitter. Goed werk heeft tijd nodig. Dankzij dit debat van vandaag bereiken we dat een wet kan worden aangenomen die, denk ik, unaniem gesteund wordt. In de Tweede Kamer zou die ook unaniem gesteund zijn, ware het niet dat die ene bepaling erin stond. Het heeft wat moeite gekost, maar ik vind toch dat — indachtig Willem Witteveen dat de wet een kunstwerk moet zijn — we er op een kunstige manier in geslaagd zijn uiteindelijk een bijna complete wet te maken. Ik zie uit naar de reparatiewetgeving en wens de staatssecretaris veel evaluatieplezier in het zomerreces.

Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Kox. Wensen nog andere leden een stemverklaring af te leggen? Zo niet, dan gaan we stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Tot slot meld ik dat de ingediende motie-Van Gurp c.s. (35010, letter I) is aangehouden.

Helemaal ten slotte sluit ik deze vergadering voor het zomerreces. Ik nodig u graag allen uit voor het buffet in de Noenzaal, waar we elkaar nog even nader zullen spreken. Ik wens u allen een mooi zomerreces toe.