Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 38, item 5

5 Hamerstukken

Aan de orde is de behandeling van:

  • - het wetsvoorstel Goedkeuring van het op 11 december 2008 te New York tot stand gekomen Verdrag van de Verenigde Naties inzake de overeenkomsten voor het internationaal vervoer van goederen geheel of gedeeltelijk over zee (Trb. 2011, 222 en Trb. 2013, 42) ( 34992 (R2106));

  • - het wetsvoorstel Wijziging van de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de invoering van de Wzd-functionaris ( 35087 );

  • - het wetsvoorstel Wijziging van de Overleveringswet in verband met het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie in de gevoegde zaken C-508/18 OG en C-82/19 PPU PI ( 35224 ).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

De leden van de fracties van de PvdD, de SP en de PVV wordt conform artikel 121 van het Reglement van Orde aantekening verleend dat zij geacht willen worden zich niet met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de invoering van de Wzd-functionaris (35087) te hebben kunnen verenigen.

De heer Kox heeft een punt van orde.

De heer Kox (SP):

Voorzitter, ik moest toch even nadenken. Ik heb voor de pauze een voorstel van orde gedaan om vandaag niet te stemmen over het wetsvoorstel waarover we vanmorgen spraken, maar om dat samen met de novelle te doen. Volgens mij zegt ons Reglement van Orde dat er zo spoedig mogelijk over een ordevoorstel wordt gestemd. Ik begrijp dat er in het College van Senioren over gesproken is, maar aangezien ons Reglement zegt dat we er zo spoedig mogelijk over zouden moeten stemmen, denk ik dat we daar nu toch over zouden moeten stemmen. Het voorstel is om deze zaak met de novelle begin september langs de koninklijke weg af te handelen, en niet op een andere manier. De Kamer moet het maar zeggen. Ik vraag dit ook om te voorkomen dat we partijen nu dwingen om tegen te wet te stemmen, in plaats van dat de Kamer unaniem voor de wet kan stemmen. Dat zou erg onhoffelijk zijn.

Mevrouw Jorritsma-Lebbink (VVD):

Voorzitter. Dat zou wellicht de koninklijke weg zijn geweest als de tijd daarvoor aanwezig was. De staatssecretaris heeft gezegd dat ze ons daar snel over zal berichten. Ik zou ook het liefste wachten tot september, maar als wij nu niet stemmen over dit deel van de wet, is er grote onzekerheid of de 560 miljoen die dit wetsvoorstel kost, per 1 januari überhaupt wel kan worden uitgegeven, omdat de Belastingdienst die grote wijzigingen dan niet kan doorvoeren. En dit zijn grote wijzigingen. We hebben het er in het College van Senioren over gehad. Het idee zou dus zijn om te kijken of we mogelijk wel over dit deel kunnen stemmen — maar dan moet er wel een brief van de staatssecretaris liggen — met de afspraak dat er zo snel mogelijk reparatiewetgeving voor de indexatie gaat volgen. Het enige is dat er dan gevraagd wordt om er voldoende vertrouwen in te hebben dat dat ook gebeurt. Ik wil in elk geval wel graag toezeggen dat ook wij zeer hechten aan die wetswijziging.

De heer Kox (SP):

Toch voor de duidelijkheid. De staatssecretaris heeft een novelle toegezegd in een brief van gisteren. Dat is één. Twee: de hoofdregel hier in deze zaal is om tegelijkertijd met het wetsvoorstel zelf over een novelle te stemmen. Ik heb ook nog een precedent genoemd: we hebben het elf jaar geleden met precies dezelfde wet ook zo gedaan. Tot slot: er is geen enkele reden om te zeggen dat er financiële belemmeringen zouden zijn. De Belastingdienst kan doen wat hij wil. Ik vind het dus echt vreemd dat er, terwijl er consensus is in deze Kamer over de essentie van de wet, voor een weg gekozen zou moeten worden waarmee we zelfs volgens de staatssecretaris een wet aannemen die niet deugt. Want er staat iets in wat bij nader inzien niet meer in orde is. We moeten dat niet doen op de dag voor het zomerreces.

De voorzitter:

Dank u wel. We hebben dit besproken in het College van Senioren, waarin alle fracties vertegenwoordigd zijn. Daar was men unaniem van mening dat de beste tussenoplossing is om vanavond om 19.00 uur te stemmen over dit wetsvoorstel. Uiteraard kunnen we dan ook stemmen over uw ordevoorstel. Dat kunnen we ook doen voordat we over het wetsvoorstel stemmen. Dan stemmen we in ieder geval vandaag over het geheel, en ook over uw ordevoorstel, als u dat op dat moment wenst. We doen het dan niet nu, aangezien we nu ook nog een aantal andere zaken te doen hebben. Dat was het voorstel van het College van Senioren aan de plenaire vergadering.

Mevrouw Bikker.

Mevrouw Bikker (ChristenUnie):

Voorzitter. Steun voor het voorstel uwerzijds, waarbij ik zeker niet uit de weg wil gaan om t.z.t. zo nodig te stemmen over het ordevoorstel van de heer Kox. Maar ik zou er zeer aan hechten dat we dat om 19.00 uur doen en voor die tijd de Handelingen al ontvangen, zodat we ook even precies kunnen kijken wat er geantwoord is door de staatssecretaris en in welke zin er wel of niet een probleem zou zijn als we dit in september in stemming zouden brengen.

De voorzitter:

Nog kort mevrouw Oomen.

Mevrouw Oomen-Ruijten (CDA):

Meneer de voorzitter. Ik heb in het debat gevraagd om een brief van de staatssecretaris waarin in elk geval helder gemaakt wordt dat we geen burger duperen met een uitstel tot september. Dat is het eerste. En het tweede: heeft de Belastingdienst voldoende comfort als hij weet dat er hoe dan ook een meerderheid voor dit wetsvoorstel is? De vraag is of de staatssecretaris dat opneemt in die brief.

De voorzitter:

Ik kan u alvast toezeggen dat de Handelingen onderweg zijn. De Handelingen van het debat van vanochtend komen naar alle fracties. Dan hebben we nog tot 19.00 uur om ons daarop te beraden en om dan te stemmen. We zullen dan eerst stemmen over het voorstel van de heer Kox als hij dat op dat moment wenst.

De heer Van Rooijen (50PLUS):

Voorzitter. We hebben in het College van Senioren ook afgesproken dat we een brief van de staatssecretaris vragen met nadere informatie, overigens in lijn met de twee punten van mevrouw Oomen. Voor de duidelijkheid wil ik er nog op wijzen dat in het College van Senioren niet gemeld is dat de heer Kox een ordevoorstel heeft gedaan. Dat had ik wel willen weten.

De voorzitter:

Jawel, dat is wel gemeld in het College van Senioren. Maar dat doet niets af aan het feit dat het ordevoorstel er is en dat mijn voorstel namens het College van Senioren is om dit vanavond ook in stemming te brengen.

Mevrouw Vos (PvdA):

Voorzitter. Even voor de duidelijkheid: wij hebben besproken in het College van Senioren dat wij nog meer informatie nodig hebben om te kunnen besluiten of wij vanavond stemmen. Daar wil ik mij ook wel aan houden, want als uit die informatie blijkt dat uitstel kan, dan willen wij ook wel meegaan met het voorstel van de heer Kox.

De voorzitter:

Dat is juist. Daar is ook afgesproken om in die informatie te voorzien. De Handelingen van het debat vanochtend over dit wetsvoorstel worden op dit moment uitgeschreven en zullen naar u toekomen.

Ik stel voor dat we zo te werk gaan. We komen hier vanavond op terug.