Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 38, item 12

12 Ingekomen stukken

Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van besluiten:

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om:

a. de plenaire behandeling van het volgende hamerstuk te doen plaatsvinden op 9 juli 2019 onder voorbehoud:

Goedkeuring van het op 11 december 2008 te New York tot stand gekomen Verdrag van de Verenigde Naties inzake de overeenkomsten voor het internationaal vervoer van goederen geheel of gedeeltelijk over zee (Trb. 2011, 222 en Trb. 2013, 42) (34992 (R2106));

b. de plenaire behandeling van de volgende hamerstukken te doen plaatsvinden op 9 juli 2019:

Wijziging van de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de invoering van de Wzd-functionaris (35087);

Wijziging van de Overleveringswet in verband met het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie in de gevoegde zaken C-508/18 OG en C-82/19 PPU PI (35224);

c. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid te doen plaatsvinden op 10 september 2019:

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en het Wetboek van Strafrecht in verband met strafbaarstelling van zeer gevaarlijk rijgedrag en verhoging van de strafmaxima van enkele ernstige verkeersdelicten met het oog op versterking van de verkeershandhaving (aanscherping strafrechtelijke aansprakelijkheid ernstige verkeersdelicten) (35086).

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. het volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstel:

Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten in verband met de wijziging van de regeling inzake detentiefasering en voorwaardelijke invrijheidstelling (Wet straffen en beschermen) (35122).

Dit wetsvoorstel zal in handen worden gesteld van de desbetreffende commissie;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide van het verslag Europese Raad 20 en 21 juni 2019 (griffienr. 165183.01);

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 17 juni 2019 (griffienr. 165146);

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 15 juli 2019 (griffienr. 165236);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag Raad Algemene Zaken van 18 juni 2019 (griffienr. 165147.01);

een, van alsvoren, inzake Protocollen houdende wijziging van de Akten van de Wereldpostunie; Addis Abbeba, 7 september 2018 (griffienr. 165227);

een, van de minister van Financiën, ten geleide van de geannoteerde agenda eurogroep en Ecofin-Raad 8 en 9 juli 2019 (griffienr. 165232);

een, van alsvoren, inzake jaarvergadering ESM, jaarverslag 2018 ESM en jaarverslag 2018 ESM-auditcomité (griffienr. 165221);

een, van de minister van Infrastructuur en Waterstaat, ten geleide van het verslag Transportraad 6 juni 2019 (griffienr. 165051.01);

een, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ten geleide van het rapport Commissie kinderopvang en vaccinatie (griffienr. 164059.04);

een, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake Programma BES(t) 4 kids (griffienr. 165223).

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden:

3. de volgende geschriften:

een, van E. en A.R., inzake rijkscoördinatieregeling project militair radarstation Herwijnen / beroep op grondige bestudering en uitstel/afstel (griffienr. 165192.03).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissies voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking en voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving;

een, van D.v.d.M. te E., inzake afschuiven van alle Wmo- belangen naar de gemeente (griffienr. 165226).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

een, van S.B.,. inzake aanpak beleid GGD van dakloze gezinnen (griffienr. 165234).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De Voorzitter stelt voor deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.