11 Stemmingen moties Vereenvoudiging samenwerkingsschool

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met de vereenvoudiging van de vorming van samenwerkingsscholen (Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool), 

te weten: 

  • -de motie-Gerkens c.s. over de grondwettelijke bescherming van de vrijheid van onderwijs entameren (34512, letter K); 

  • -de motie-Bruijn c.s. over een handreiking van de PO-Raad en de VO-raad die betrokkenen bij de vorming van een samenwerkingsschool kunnen gebruiken (34512, letter L). 

(Zie vergadering van 11 juli 2017.) 

De voorzitter:

Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval. 

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt de motie-Gerkens c.s. (34512, letter K). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP en D66 voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA en de PVV ertegen, zodat zij is verworpen. 

De voorzitter:

Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval. 

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt de motie-Bruijn c.s. (34512, letter L). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de VVD, de PvdA, 50PLUS, de OSF, de SP, D66 en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, het CDA, GroenLinks en de PvdD ertegen, zodat zij is aangenomen. 

Naar boven