34 512 Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met de vereenvoudiging van de vorming van samenwerkingsscholen (Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool)

K MOTIE VAN HET LID GERKENS C.S.

Voorgesteld 11 juli 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het debat over de samenwerkingsschool en urgente vraagstukken in het onderwijsveld laten zien dat artikel 23 van de Grondwet aan herbezinning toe is,

verzoekt de regering om het fundamentele maatschappelijke debat over de toekomstbestendigheid van de grondrechtelijke bescherming van de vrijheid van onderwijs te entameren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerkens

Ganzevoort

Ten Hoeve

Pijlman

Kox

Naar boven