12 Stemming Wet op de inlichtingen-en veiligheidsdiensten 20..

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..) (34588). 

(Zie vergadering van heden.) 

De voorzitter:

Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval. 

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt het wetsvoorstel. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, 50PLUS, de OSF en de PVV voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van GroenLinks, de PvdD, de SP en D66 ertegen, zodat het is aangenomen. 

Het is nog geen 0.00 uur. Ik had de minister van Binnenlandse Zaken gevraagd of we voor 0.00 uur klaar met het debat konden zijn. Dat is gelukt. Ook de stemmingen zijn snel gegaan. 

Ik wens iedereen een heel goed reces toe. Wie weet hebben we een nieuw kabinet als we terugkomen. 

Naar boven