14 Ingekomen stukken

Lijst van besluiten en ingekomen stukken 

Lijst van besluiten: 

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om: 

a. de stemming over het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 11 juli 2017: 

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim (33989). 

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen: 

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enkele andere wetten met het oog op het omvormen van het Associate degree-programma tot zelfstandige opleiding en het toevoegen van het niet-bekostigd onderwijs aan het diplomaregister (Wet invoering associate degree-opleiding) (34678): 

Jaarverslag en slotwet van de Koning 2016 (34725-I); 

Jaarverslag en slotwet Staten-Generaal 2016 (34725-IIA); 

Jaarverslag en slotwet overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs 2016 (34725-IIB); 

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2016 (34725-III); 

Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2016 (34725-IV); 

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2016 (34725-V); 

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2016 (34725-VI); 

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2016 (34725-VII); 

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2016 (34725-VIII); 

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2016 (34725-IX); 

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Defensie 2016 (34725-X); 

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2016 (34725-XII); 

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2016 (34725-XIII); 

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2016 (34725-XV); 

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2016 (34725-XVI); 

Jaarverslag en slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2016 (34725-XVII); 

Jaarverslag en slotwet Wonen en Rijksdienst 2016 (34725-XVIII); 

Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2016 (34725-A); 

Jaarverslag en slotwet Gemeentefonds 2016 (34725-B); 

Jaarverslag en slotwet Provinciefonds 2016 (34725-C); 

Jaarverslag en slotwet Deltafonds 2016 (34725-J); 

Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (34730-I); 

Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (34730-IIA); 

Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (34730-IIB); 

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (34730-III); 

Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (34730-IV); 

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (34730-V); 

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (34730-VI); 

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (34730-VII); 

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (34730-VIII); 

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (34730-IX); 

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (34730-X); 

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (34730-XII); 

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (34730-XIII); 

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (34730-XV); 

Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (34730-XVII); 

Wijziging van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (34730-XVIII); 

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (34730-A); 

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (34730-B); 

Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (34730-C); 

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (34730-J). 

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies; 

2. de volgende regeringsmissives: 

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide van de geannoteerde agenda Europese Raad van 22 en 23 juni 2017 (griffienr. 161409); 

een, van alsvoren, ten geleide van een fiche die werd opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake Verordening Europees Solidariteitskorps (griffienr. 161424); 

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake naamswijziging artikelen Hoofdstuk IIB Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneur (griffienr. 161420); 

een, van alsvoren, inzake uitstelbrief verzoek inzake reactie afsprakenlijst 2017 (griffienr. 161212.03); 

een, van de minister van Financiën, inzake kabinetsreactie mid-term review actieplan kapitaalmarktunie (griffienr. 161416); 

een, van alsvoren, inzake public consultation on the conflict of laws rules for third party effects of transactions in securities and claims (griffienr. 161428); 

een, van alsvoren, inzake geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofin-Raad juli (griffienr. 161427); 

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake tijdigheid van aanwijzing aan NZa voor invoering maximumtarieven voor reguliere multidisciplinaire zorg (griffienr. 161294.01). 

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden; 

3. de volgende geschriften: 

een, van M.E. te H., inzake rechtsongelijkheid of discriminatie? (griffienr. 161269.01). 

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid; 

een, van W.K. en H.J.k. v.G. te H., inzake donorplicht (griffienr. 159856.108); 

een, van A.B. te O., inzake de wet op orgaan en weefseldonatie (griffienr. 161417); 

een, van M.d.N., inzake orgaandonatie (griffienr. 159856.109). 

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

De Voorzitter stelt voor deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen. 

Naar boven