Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 35, item 3

3 Mededelingen

De voorzitter:

Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de vergadering daartegen geen bezwaar is gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd. 

Ingekomen is een brief van het lid Schrijver, waarin hij meedeelt dat hij het lidmaatschap van de Eerste Kamer per 1 september neerlegt in verband met zijn aanstaande benoeming tot staatsraad in de Afdeling advisering van de Raad van State. Dat betekent dat de heer Schrijver vandaag voor het laatst als lid van de Eerste Kamer aan onze vergadering deelneemt. 

Wij feliciteren Nico Schrijver met zijn eervolle benoeming en wij danken hem voor alles wat hij voor de Eerste Kamer heeft gedaan, als lid, als voorzitter van de commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking, maar ook als gezaghebbend vertegenwoordiger van de Staten-Generaal in delegaties naar internationale organisaties, waarvan ik in het bijzonder noem de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa. Op de eerste vergaderdag na het zomerreces nemen wij in de Hall afscheid van Nico Schrijver. 

(Applaus) 

De voorzitter:

Het is net als met Croma: je moet er even bij blijven, maar dan komt het toch nog wel. 

Ik zal de voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer van de ontslagname van de heer Schrijver in kennis stellen. 

Ingekomen is één beschikking van de Voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal d.d. 6 juli 2017, houdende aanwijzing van de heren Wilders, Knapen en De Grave tot vertegenwoordigers in de Euro-Mediterrane Parlementaire Assemblee. 

De Kamer heeft diverse voornemens tot het sluiten, vaststellen, wijzigen of verlengen van verdragen, protocollen en overeenkomsten ontvangen. Ik stel vast dat voor de volgende voornemens de termijnen zijn verstreken en dat wat deze Kamer betreft aan uitdrukkelijke goedkeuring van deze voornemens geen behoefte bestaat: 33997/24493 (R1557), D; 34704, A; 34705 (R2087), A; 34709 (R2087), A; 34712 (R2088), A; 34713 (R2089), A; 34721, A; 34722, A; 34731, A.