8 Stemming Cliëntenrechten bij elektronische gegevensverwerking

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens) (33509). 

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf. 

Mevrouw Bredenoord (D66):

Voorzitter. Mijn fractie heeft vorige week tijdens de plenaire behandeling aangegeven, de doelen van het wetsvoorstel te ondersteunen, namelijk een veilige digitale uitwisseling van medische gegevens en bevordering van digitale zelfbeschikking in de zorg. We hadden echter serieuze vraagtekens bij ten eerste het moeten instemmen met een toestemmingsprocedure die technisch nog niet uitvoerbaar is en ten tweede de privacy en veiligheid. Wat het eerste punt betreft: mijn fractie blijft de voorgestelde werkwijze niet fijn vinden. Wat het tweede punt betreft: de zojuist aangenomen moties maken het ten eerste mogelijk dat dataprotectie by design het uitgangspunt wordt voor de elektronische verwerking van gegevens waarbij wij expliciet aandacht vragen voor de ontwikkeling van decentrale systemen. De tweede motie maakt het mogelijk dat het toezicht op de privacyaspecten van de gegevensuitwisseling geïntensiveerd wordt wat nodig is gezien de taakverzwaring die deze wet met zich brengt voor de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze tegemoetkoming aan onze bezwaren waarmee de privacy en veiligheid beter worden gewaarborgd, maakt het voor mijn fractie mogelijk om voor dit wetsvoorstel te stemmen. 

De voorzitter:

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt het wetsvoorstel. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, 50PLUS, de OSF en D66 voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van GroenLinks, de PvdD, de SP en de PVV ertegen, zodat het is aangenomen. 

Ik stel voor, volgende week over de motie-Teunissen (33509, letter S) te stemmen. 

Daartoe wordt besloten. 

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst. 

Naar boven