12 Ingekomen stukken

Lijst van besluiten en ingekomen stukken 

Lijst van besluiten: 

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om: 

a. de stemmingen over het volgende wetsvoorstel en de volgende moties te doen plaatsvinden op 4 oktober 2016: 

Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens) (33509); 

Motie van het lid Bredenoord (D66) c.s. over de verdere uitwerking van dataprotectie-by-design als het uitgangspunt voor de elektronische verwerking van medische gegevens (33509, O); 

Motie van het lid Bredenoord (D66) c.s. over overleg met de Autoriteit Persoonsgegevens over de intensivering van het toezicht op de veiligheid en digitale uitwisseling van medische gegevens (33509, P); 

b. de plenaire behandeling van de volgende hamerstukken te doen plaatsvinden op 4 oktober 2016: 

Wijziging van de Wet op het notarisambt en enkele andere wetten in verband met de mogelijkheid tot herziening van pensioenfondsen voor het notariaat (34342); 

Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie en de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met de samenstelling van het College van procureurs-generaal (34404); 

Aanvulling van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek met de nieuwe afdelingen 7.2a.2 en 7.2b.1 en 2 en een nieuwe titel 7.2c (Consumentenkredietovereenkomsten, goederenkrediet en geldlening) (34442); 

Wijziging van de Wet explosieven voor civiel gebruik ter implementatie van richtlijn nr. 2014/28/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van en de controle op explosieven voor civiel gebruik (herschikking) (PbEU 2014, L 96) (34448); 

Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en enkele andere wetten ter invoering van een vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs (34457); 

Wijziging van de Wet wegvervoer goederen in verband met omvorming van de Stichting NIWO tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (34460); 

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van richtlijn nr. 2014/92/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de vergelijkbaarheid van de in verband met betaalrekeningen aangerekende vergoedingen, het overstappen naar een andere betaalrekening en de toegang tot betaalrekeningen met basisfuncties (PbEU 2014, L 257) (Implementatiewet toegang basisbetaalrekening) (34480); 

c. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid te doen plaatsvinden op 11 oktober 2016: 

Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf of de inrichting van de werkgever en de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts, en enige andere wijzigingen (343750; 

d. het voorbereidend onderzoek van de volgende wetsvoorstellen door de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie te doen plaatsvinden op 11 oktober 2016 in plaats van 4 oktober 2016: 

Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (33885); 

Voorstel van wet van de leden Segers, Volp en Kooiman tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES, houdende de invoering van de strafbaarstelling van misbruik van prostitué(e)s die slachtoffer van mensenhandel zijn (Wet strafbaarstelling misbruik prostituees die slachtoffer zijn van mensenhandel) (34091); 

e. de re- en dupliek van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 25 oktober 2016: 

Voorstel van wet van de leden Van Weyenberg en Keijzer tot wijziging van de Ambtenarenwet en enige andere wetten in verband met het in overeenstemming brengen van de rechtspositie van ambtenaren met die van werknemers met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren) (32550); 

f. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport te doen plaatsvinden op 25 oktober 2016: 

Voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem (33506); 

g. het voorbereidend onderzoek van de volgende wetsvoorstellen door de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie te doen plaatsvinden op 25 oktober in plaats van 4 oktober 2016: 

Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand (33996); 

Wijziging van de Faillissementswet in verband met de aanwijzing door de rechtbank van een beoogd curator ter bevordering van de afwikkeling van een eventueel faillissement en vergroting van de kansen op voorzetting van een onderneming of van een doorstart van rendabele bedrijfsonderdelen (Wet continuïteit ondernemingen I) (34218); 

h. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport te doen plaatsvinden op 8 november 2016: 

Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving (33980). 

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen: 

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000, de Algemene wet bestuursrecht en het Wetboek van Strafrecht in verband met rechtsbescherming bij toegangsweigering, uitzonderingen op Richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (PbEU 2008, L 348) en het herstel van enkele wetstechnische gebreken (34128); 

Uitvoering van de op 28 juni 2006 te Wenen tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen betreffende de procedures voor overlevering tussen de lidstaten van de Europese Unie en IJsland en Noorwegen (Pb EU L 292) (34365); 

Wijziging van de Spoorwegwet ter nadere implementatie van richtlijn 2004/49/EG inzake de veiligheid op de communautaire spoorwegen en tot wijziging van Richtlijn 95/18/EG van de Raad betreffende de verlening van vergunningen aan spoorwegondernemingen, en van Richtlijn 2001/14/EG van de Raad inzake de toewijzing van spoorweginfrastructuurcapaciteit en de heffing van rechten voor het gebruik van spoorweginfrastructuur alsmede inzake veiligheidscertificering (PbEU 2004, L 64), ter nadere implementatie van richtlijn 2008/57/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 juni 2008 betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Gemeenschap (PbEU 2008, L 191) en ter nadere implementatie van artikel 55, derde lid, tweede, derde en vijfde alinea, van richtlijn 2012/34/EU van het Europees parlement en de Raad van 21 november 2012 tot instelling van één Europese spoorwegruimte (PbEU 2012, L 343) (Wet tot wijziging van de Spoorwegwet ter nadere implementatie van drie spoorwegrichtlijnen) (34474). 

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies; 

2. de volgende regeringsmissives: 

een, van de minister-president, minister van Algemene Zaken, ten geleide van een afschrift van zijn brief van 15 september 2016 inzake afschrift brief Tweede Kamer antwoord lid Weyenburg (griffienr. 159857); 

een, van alsvoren, inzake afschrift brief van zijn brief d.d. 14 september 2016 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (griffienr. 159842); 

een, van alsvoren, ten geleide van een afschrift van zijn brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 21 september 2016 (griffienr. 159884); 

een, van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, ten geleide van de geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken O.S. 12 september 2016 (griffienr. 159792); 

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag Raad Buitenlandse Zaken O.S. van 12 september 2016 (griffienr. 159792.01); 

een, van alsvoren, inzake geannoteerde agenda RBZ-Handel (griffienr. 159818); 

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide van de kabinetsreactie op het AIV advies "Goed Geschakeld? Over de verhouding tussen regio en EU" alsmede het advies zelf (griffienr. 158944.01); 

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, inzake Internationale Overeenkomst betreffende de oprichting te Parijs van een Internationaal Bureau voor besmettelijke veeziekten; Parijs, 25 januari 1924 (griffienr. 159904); 

een, van alsvoren, inzake Protocol tot wijziging van de Benelux-overeenkomst op het gebied van de jacht en de vogelbescherming; Brussel, 17 februari 2016, alsmede een toelichtende nota bij het Protocol (griffienr. 159894); 

een, van alsvoren, houdende goedkeuring van het op 7 maart 2016 te Willemstad tot stand gekomen luchtvaartverdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Federale Regering Oostenrijk (Trb. 2016, 71), alsmede een toelichtende nota bij dit verdrag (griffienr. 159903); 

een, van alsvoren, ten geleide van een fiche dat werd opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake mededeling EU-breed strategisch kader steun hervorming veiligheidssector (griffienr. 159866); 

een, van alsvoren, inzake Wijzigingen van het Verdrag betreffende het internationale spoorvervoer (COTIF) en Aanhangsels daarbij; Bern, 30 september 2015, alsmede een toelichtende nota bij de gedragswijziging (griffienr. 159854); 

een, van alsvoren, ten geleide van vier fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Mededeling hormoonverstorende stoffen (griffienr. 159809); 

een, van alsvoren, inzake schriftelijk overleg informele Raad Buitenlandse Zaken ("Gymnisch") van 2 en 3 september 2016 (griffienr. 159744.01); 

een, van alsvoren, inzake voornemen tot verlenging van een verdrag (griffienr. 159800); 

een, van alsvoren, inzake Protocol tot wijziging van de Marrakesh Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie; Genève, 27 november 2014 (griffienr. 159826), alsmede een toelichtende nota bij dit Protocol (griffienr. 159826); 

een, van alsvoren, ten geleide van het Verslag informele Raad Buitenlandse Zaken ("Gymnich") van 2 en 3 september 2016 (griffienr. 159744.02); 

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 20 september 2016 (griffienr. 159831); 

een, van alsvoren, inzake uitvoeringsafspraak betreffende de samenwerking, begeleiding en ondersteuning bij repatriëringsmaatregelen over het grondgebied van de Benelux-landen; Brussel, 16 juni 2016 (griffienr. 159840); 

een, van alsvoren, houdende mededeling van de op 19 augustus 2016 te Parijs tot stand gekomen Briefwisseling houdende een verdrag tot verlenging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur inzake het vestigen en functioneren van het "International Groundwater Resources Assessment Centre" in Nederland als een (categorie 2 centrum onder auspiciën van UNESCO (Trb. 2016, 128) (griffienr. 159839); 

een, van alsvoren, houdende mededeling van het op 18 augustus 2016 te Madrid tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de VN Wereld Toerisme Organisatie (UNWTO) ten behoeve van het houden van een UNWTO-conferentie "Happiness 360" (Trb. 2016, 128) (griffienr. 159837); 

een, van alsvoren, inzake Wijziging van bijlage 1 bij de Overeenkomst inzake het internationale vervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen en het gebruik van speciale vervoermiddelen bij dit vervoer (ATP); Genève, 19 maart 2015 (griffienr. 159838); 

een, van alsvoren, inzake Nederlandse inzet Informele bijeenkomst regeringsleiders 27 EU-lidstaten te Bratislava (griffienr. 159835); 

een, van alsvoren, ten geleide van tien fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Besluit meerjarenkader 2018-2022 EU-grondrechtenagentschap (FRA) (griffienr. 159833); 

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag informele bijeenkomst van Europese staatshoofden en regeringsleiders van 16 september 2016 te Bratislava (griffienr. 159923); 

een, van alsvoren, houdende goedkeuring van het op 7 april 2016 te Washington tot stand gekomen verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, en de Verenigde Staten van Amerika inzake de veiligheid van de burgerluchtvaart voor voorinspectieoperaties op de internationale luchthaven Koningin Beatrix op Aruba (Trb. 2016, 65 en 123), alsmede een toelichtende nota bij dit verdrag (griffienr. 159934); 

een, van de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, inzake Nederlandse bijdrage aan EUNAVFOR MED Sophia in 2016 (griffienr. 159845); 

een, van de minister van Veiligheid en Justitie, ten geleide van het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit beheer politie (griffienr. 159802); 

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake ontwikkelingen ambtelijk vakmanschap en kernwaarden (griffienr. 159893) 

een, van alsvoren, inzake Evaluatie normeringsystematiek gemeentefonds en provinciefonds 2010-2015 (griffienr. 159796); 

een, van alsvoren, ten geleide van de septembercirculaires 2016 gemeentefonds en provinciefonds (griffienr. 159895); 

een, van alsvoren, ten geleide van het Werkprogramma 2017 van de Raad voor het openbaar bestuur (griffienr. 159863); 

een, van de minister voor Wonen en Rijksdienst, ten geleide van het jaarverslag Wet op de Huurtoeslag (griffienr. 159865); 

een, van alsvoren, inzake renovatie Binnenhof (griffienr. 158269.16); 

een, van alsvoren, inzake Besluit instellingen volkshuisvesting (griffienr. 159922); 

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, ten geleide van het Werkprogramma Onderwijsraad 2017 (griffienr. 159883); 

een, van alsvoren, ten geleide van het Werkprogramma 2016-2017 Raad voor Cultuur (griffienr. 159886); 

een, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, ten geleide van het Werkprogramma AWTI 2017 (griffienr. 159885); 

een, van alsvoren, inzake nahang Regeling vaststelling programma's van eisen basisonderwijs en (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO 2017 (griffienr. 159935); 

een, van de minister van Financiën, ten geleide van het verslag van de Eurogroep en informele Ecofin van 9 en 10 september 2016 te Bratislava (griffienr. 159801.01); 

een, van alsvoren, inzake toetredingsbrief (griffienr. 159805); 

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda t.b.v. de Eurogroep en informele Ecofin van 9 en 10 september 2016 te Bratislava (griffienr. 159801); 

een, van alsvoren, inzake ontwerpbegrotingsplan 2017 (griffienr. 159933); 

een, van de staatssecretaris van Financiën, ten geleide van het rapport onderzoek voor uitgaven specifieke zorgkosten (griffienr. 159896); 

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda t.b.v. de Eurogroep en Ecofin van 10 en 11 oktober en de geannoteerde agenda t.b.v. de IMF jaarvergadering van 7 en 8 oktober 2016 (griffienr. 59942); 

een, van de minister van Defensie, inzake inzetbaarheidsrapportage 2016 (griffienr. 159882); 

een, van alsvoren, inzake personeelsrapportage over de eerste helft van 2016 (griffienr. 159881); 

een, van de ministers van Defensie en van Economische Zaken, ten geleide van de Zestiende voortgangsrapportage project Verwerving F-35 (griffienr. 159880); 

een, van de minister van Infrastructuur en Milieu, ten geleide van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht (aanwijzing bovengrondse elektriciteitsleiding als vergunningvrij bouwwerk (griffienr. 159836); 

een, van alsvoren, ten geleide van het Deltaprogramma 2017 en MIRT Overzicht 2017 (griffienr. 159897); 

een, van alsvoren, ten geleide van het werkprogramma Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (griffienr. 159888); 

een, van de minister van Economische Zaken, inzake WBSO: Gebruik 2016 en Budget en parameters 2017 (griffienr. 159092.03); 

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake de geannoteerde agenda Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid 13 oktober 2016 te Luxemburg (griffienr. 159943); 

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ten geleide van het ontwerpbesluit houdende wijziging van het besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag (griffienr. 159887); 

een, van alsvoren, inzake leeftijdsgrens IVF (griffienr.159941). 

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden; 

3. de volgende missives: 

een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van het Rapport Vernieuwing stelsel voor digitale identificatie en authenticatie (eID-stelsel) (griffienr. 159819); 

een, van alsvoren, inzake toelichting begrotingshoofdstuk IIB artikel 2 Algemene Rekenkamer (griffienr. 159899). 

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden; 

4. de volgende geschriften: 

een, van H.R.J.S., inzake waarheidsvinding en ontwikkelingssamenwerking (griffienr. 159719); 

een, van F.N., inzake de lange arm van Erdogan (griffienr. 159677). 

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking; 

een, van H.d.W., inzake Oekraïne (griffienr. 159723). 

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissies voor Europese Zaken en voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking; 

een, van M.B., inzake onmiddellijke actie geëist tegen delinquente staatsdienaren (griffienr. 159553); 

een, van J.C.v.D., inzake wet doorberekening kosten toezicht (34145) (griffienr. 158926.07); 

een, van O.RP., inzake vermissing en moordzaak van Manuel Schadwald (griffienr. 159660); 

een, van R.N. v.V., inzake de moord op zijn moeder (griffienr. 159676); 

een, van S.H., inzake Rapport No beslag (griffienr. 159739); 

een, van A.K.Z. te A.a.d.R., inzake aangifte van corruptie binnen justitie (griffienr. 159570.02). 

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de commissies voor Veiligheid en Justitie; 

een, van J.H., inzake het geven van een stem aan kinderen (griffienr. 159724). 

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissies voor Veiligheid en Justitie en voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid; 

een, van J.v.H., inzake hulp nodig (griffienr. 159599); 

een, van M.T., inzake wet van verplichte scholing (griffienr. 159595). 

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; 

een, van K.H., inzake terugbetalen van de kinderopvangtoeslag (griffienr. 159928). 

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Financiën; 

een, van G.v.K. te H., inzake overlast houtkachels, vuurkorven en barbecue (griffienr. 159554). 

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening; 

een, van F.A.M. te R., inzake ouderdomspensioen van zijn vrouw (griffienr. 159541). 

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid; 

een, van J.W., inzake hoe ver reikt mijn verantwoordelijkheid? (griffienr. 159562); 

een, van J.B. te H., inzake wetsaanpassing donorschap (griffienr. 59856.28); 

een, van H.D. te V., inzake orgaandonatie (griffienr.159856): 

een, van een aantal burgers, inzake orgaandonatiewet (griffienrs. 159856.01 t/m 159856.37). 

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport; 

een, van S.v.P., inzake grenzen sluiten (griffienr. 159661). 

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Immigratie en Asiel/JBZ-Raad. 

De Voorzitter stelt voor deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen. 

Naar boven