3 Beëdiging de heer H.W. Overbeek

Aan de orde is de beëdiging van de heer H.W. Overbeek. 

De voorzitter: 

Ik deel aan de Kamer mede dat door mij zijn benoemd tot leden van de commissie tot onderzoek van de geloofsbrief van het benoemde lid der Kamer, de heer H.W. Overbeek: de heer Ten Hoeve (voorzitter), de heer F.C.W.C. Lintmeijer en de heer H.A. Schaper. 

Ik deel aan de Kamer mede dat de ingekomen missives van de voorzitter van het centraal stembureau en de geloofsbrief van de heer H.W. Overbeek inmiddels in handen zijn gesteld van de commissie tot onderzoek van de geloofsbrief. 

Het is mij gebleken dat de commissie haar taak reeds heeft verricht. 

Ik geef derhalve het woord aan de heer Ten Hoeve, voorzitter van de commissie tot onderzoek van de geloofsbrief van de heer H.W. Overbeek, tot het uitbrengen van rapport. 

De heer Ten Hoeve, voorzitter der commissie: 

Voorzitter. De commissie die de geloofsbrief van het te benoemen lid van de Kamer de heer Overbeek heeft onderzocht, heeft de eer te rapporteren dat de geloofsbrief en de daarbij ingevolge de Kieswet overgelegde bescheiden in orde zijn bevonden. 

Het rapport van de commissie is neergelegd ter Griffie ter inzage voor de leden. 

De commissie adviseert de Kamer om de heer H.W. Overbeek als lid van de Kamer toe te laten. 

De voorzitter: 

Ik dank de heer Ten Hoeve voor het uitbrengen van het rapport en de commissie voor het verrichten van haar taak. Ik stel aan de Kamer voor, het advies van de commissie te volgen en het volledige rapport in de Handelingen te doen opnemen. 

Daartoe wordt besloten. 

(Het rapport is opgenomen aan het eind van deze editie.) 

De voorzitter: 

Ik verzoek de griffier, de heer Overbeek binnen te leiden. 

Nadat de heer H.W. Overbeek door de griffier is binnengeleid, legt hij in handen van de voorzitter de bij de wet voorgeschreven verklaringen en beloften af. 

De voorzitter:

Ik wens u van harte geluk met uw benoeming en verzoek u, de presentielijst te tekenen. Ik verzoek u, nog even te blijven staan alvorens plaats te nemen in ons midden, zodat de overige leden u met uw benoeming kunnen feliciteren, maar niet dan nadat ik u als eerste heb mogen feliciteren. 

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst. 

Naar boven