8 Stemming motie Wijziging Aanbestedingswet 2012

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU , 

te weten: 

  • -de motie-Dercksen over het inbesteden van niet-kerntaken door overheden (34329, letter E). 

(Zie vergadering van 14 juni 2016.) 

De voorzitter:

Ik stel voor om te stemmen bij zitten en opstaan. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt de motie-Dercksen (34329, letter E). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP en D66 ertegen, zodat zij is verworpen. 

Naar boven