6 Stemming Wijziging structuur CBS

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek in verband met de herpositionering van zelfstandige bestuursorganen (34248). 

(Zie vergadering van 14 juni 2016.) 

De voorzitter:

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties die namens de regering bij de stemmingen aanwezig is, heb ik reeds welkom geheten in de Eerste Kamer. 

Hebben alle leden de presentielijst getekend? Dat is kennelijk het geval. 

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf. 

Mevrouw Vos (GroenLinks):

Voorzitter. Dit wetsvoorstel regelt de opheffing van het zelfstandige bestuursorgaan de Centrale Commissie voor de Statistiek. De fractie van GroenLinks vindt de zelfstandige functie die de CCS uitvoert van belang voor de onafhankelijkheid van het statistisch onderzoek. De minister heeft ons er niet van kunnen overtuigen dat de voordelen van opheffing opwegen tegen de nadelen, te weten het verlies van dit zelfstandige orgaan. Wij stemmen dan ook tegen het wetsvoorstel. 

De voorzitter:

Ik stel voor om te stemmen bij zitten en opstaan. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt het wetsvoorstel. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, 50PLUS, de OSF en D66 voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van GroenLinks, de PvdD, de SP en de PVV ertegen, zodat het is aangenomen. 

Naar boven