11 Ingekomen stukken

Lijst van besluiten en ingekomen stukken 

Lijst van besluiten: 

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om: 

a. de stemmingen over de volgende wetsvoorstellen en de volgende motie te doen plaatsvinden op 21 juni 2016: 

Wijziging van de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek in verband met de herpositionering van zelfstandige bestuursorganen (34248); 

Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU (34329); 

Motie van het lid Dercksen (PVV) c.s. over het inbesteden van niet-kerntaken door overheden (34329, E); 

b. de plenaire behandeling van de volgende hamerstukken te doen plaatsvinden op 21 juni 2016: 

Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de evaluatie van de Wet van 29 juni 2006 tot wijziging van de Wet luchtvaart inzake de exploitatie van de luchthaven Schiphol (34197); 

Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en de Pensioenwet in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de arbeidsvoorwaarde pensioen (34378); 

Verlenging van de termijn gedurende welke aanwijzingen krachtens de Luchtvaartwet van militaire luchtvaartterreinen hun geldigheid behouden (34406); 

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de concentratie van scheepvaartzaken bij de rechtbank Rotterdam (34447); 

Raming der voor de Eerste Kamer in 2017 benodigde uitgaven, evenals aanwijzing en raming van de ontvangsten (CXX); 

c. de plenaire behandeling van de volgende wetsvoorstellen te doen plaatsvinden op 28 juni 2016 onder voorbehoud: 

Goedkeuring en uitvoering voor de wetgeving op Koninkrijksniveau van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73) (33865 (R2024)); 

Uitvoering van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73) (33866); 

d. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning te doen plaatsvinden op 28 juni 2016: 

Wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur in verband met aanvullingen ter voorkoming van misbruik (34106); 

e. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning te doen plaatsvinden op 5 juli 2016: 

Wijziging van de Paspoortwet in verband met het van rechtswege laten vervallen van reisdocumenten van personen aan wie een uitreisverbod is opgelegd (34358 (R2065)); 

f. de voortzetting van het plenaire debat van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 12 juli 2016: 

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de eigen bijdrage van veroordeelden aan de kosten van de strafvordering en de slachtofferzorg (34067). 

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen: 

Wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur in verband met aanvullingen ter voorkoming van misbruik (34106); 

Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de evaluatie van de Wet van 29 juni 2006 tot wijziging van de Wet luchtvaart inzake de exploitatie van de luchthaven Schiphol (34197); 

Wijziging van de Paspoortwet in verband met het van rechtswege laten vervallen van reisdocumenten van personen aan wie een uitreisverbod is opgelegd (34358 (R2065)); 

Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en de Pensioenwet in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de arbeidsvoorwaarde pensioen (34378); 

Goedkeuring van de op 19 februari 2013 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht (Trb. 2013, 92 en 2016, 1) (34411). 

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies; 

2. de volgende regeringsmissives: 

een, van de minister van Buitenlandse Zaken), inzake voornemen tot verlenging van verdragen (griffienr. 159358); 

een, van alsvoren, ten geleide van een fiche dat werd opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissie voorstellen inzake Wijziging verordening afschaffing visumplicht Kosovo (griffienr. 159365); 

een, van alsvoren, inzake Rapportage over de inbreng van de Nederlandse regering in zaken waarin het EU-hof in 2015 uitspraak heeft gedaan (griffienr. 159386); 

een, van alsvoren, houdende goedkeuring van het op 11 december 2015 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de republiek Zuid-Afrika inzake de coproductie van films (Trb. 2015, 202 en Trb. 2016, 72), alsmede een toelichtende nota bij dit verdrag (griffienr. 159385); 

een, van alsvoren, inzake voornemen tot het sluiten van uitvoeringsverdragen (griffienr. 159420); 

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzake Wijziging beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2014 (griffienr. 159428); 

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag OJCS-raad 30 en 31 mei 2016 (griffienr. 159165.01); 

een, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, ten geleide van het jaarverslag College voor Toetsen en Examens 2015 (griffienr. 159378). 

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden; 

3. de volgende missive: 

een, van de Algemene Rekenkamer inzake afschrift brief d.d. 16 juni 2016 aan de Tweede Kamer betreffende Update webdossier Vervanging F-16/Verwerving F-35 (griffienr. 159421). 

De Voorzitter stelt voor deze missive voor kennisgeving aan te nemen. De bijlage is neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden; 

4. de volgende geschriften: 

een, van H.J.BN., inzake oorlog met IS (griffienr. 159380); 

een, van J.v.d.V. te D., inzake de zogenaamde Wilders "minder minder"-zaak (parketnr. 09/837304-15 (griffienr. 159431). 

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de commissies voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking en voor Europese Zaken; 

een, van J.L. te B., inzake Strafzaak/onderzoek/schending artikel 6 e.v.rm. (griffienr. 158441.01). 

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Veiligheid en Justitie; 

een, van J.F. inzake zwarte piet (griffienr. 159360). 

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; 

een, van J.E., inzake pensioenproblematiek (griffienr. 158783.19). 

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid; 

een, van M.S., inzake babysterfte (griffienr. 159361); 

een, van E.P., inzake onderzoek bij 20 weken voorkomt babysterfte (griffienr. 159361.01); 

een, van C.v.K., inzake babysterfte in Nederland kan omlaag (griffienr. 159361.02); 

een, van E.B., inzake alsvoren (griffienr. 1593612.03); 

een, van M.v.d.L., te B., inzake alsvoren (griffienr. 159361.04); 

een, van T.B., inzake kindersterfte (griffienr. 159361.05). 

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

De Voorzitter stelt voor deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen. 

Naar boven