Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 21, item 9

9 Stemming Huis voor Klokkenluiders

Aan de orde is de stemming in verband met het Voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Koşer Kaya, Voortman, Segers, Thieme en Klein, houdende de oprichting van een Huis voor klokkenluiders (Wet Huis voor klokkenluiders) (33258). 

(Zie vergadering van heden.) 

De voorzitter:

Er zijn hoofdelijke stemmingen over dit wetsvoorstel alsmede over het Voorstel van wet tot wijziging van de Wet huis voor klokkenluiders (34105) gevraagd. 

Hebben alle leden de presentielijst getekend? Dat is het geval. Ik ga nu vragen of er leden zijn die een stemverklaring wensen af te leggen over beide wetsvoorstellen en over de motie. Dat kan in één keer over beide wetsvoorstellen en over de motie; het gaat om één motie, want de motie onder letter J is aangehouden door mevrouw Bikker. Om ieder misverstand te voorkomen: er zijn twee wetten en over beide wetten wordt afzonderlijk hoofdelijk gestemd. Ik begrijp dat het lastig is, maar het is niet anders. Ik moet het echt zo doen. 

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf over de wetsvoorstellen 33258 en 34105 en de motie-Bikker c.s. onder letter I. 

Mevrouw Van Bijsterveld (CDA):

Voorzitter. Na het debat hierover in deze Kamer, ongeveer anderhalf jaar geleden, hebben de initiatiefnemers de gelegenheid te baat genomen om het oorspronkelijke wetsvoorstel via een novelle op een aantal cruciale punten te verbeteren. Naar het oordeel van mijn fractie hebben ze dat consciëntieus en degelijk gedaan. Mijn fractie steunt daarom graag de gecombineerde wetsvoorstellen. 

Wat de overgebleven motie over het benadelingsverbod betreft, volgen wij de initiatiefnemers en het kabinet in hun standpunt dat de bescherming van klokkenluiders/niet-werknemers weliswaar anders, maar wel adequaat geregeld is. Het punt wordt bovendien meegenomen bij de evaluatie. De werking van de wet op dit punt wordt tussentijds gevolgd. Daarom zal mijn fractie die motie niet steunen. 

De heer Köhler (SP):

Voorzitter. De motie van mevrouw Bikker vraagt de regering om later alsnog een expliciet benadelingsverbod voor degenen die niet in dienstverband werkzaam zijn aan de wet toe te voegen. Over de toegevoegde waarde en over de mogelijke vormgeving daarvan wordt nog steeds verschillend gedacht, maar de minister heeft geen bezwaar tegen de motie. Onder het motto: baat het niet, dan schaadt het niet, zal de SP-fractie voor deze motie stemmen. 

Dan de wetsvoorstellen. Nadat de heer Van Raak tien jaar terug het initiatief nam om klokkenluiders wettelijk beter te beschermen, kunnen we vandaag uiteindelijk de Wet Huis voor klokkenluiders vaststellen. Onze dank gaat uit naar de indieners van het wetsvoorstel en naar de minister. Zij hebben samen voor een verder verbeterd wetsvoorstel gezorgd. De leden van de fractie van de SP zullen van harte voor deze wetsvoorstellen stemmen. Fijn dat het ons door de hoofdelijke stemming mogelijk wordt gemaakt vele malen voor te stemmen. 

(Hilariteit) 

De heer Schouwenaar (VVD):

Voorzitter. De fractie van de VVD vindt het goed dat er een regeling komt voor klokkenluiders. Het kan beter dan het in dit wetsvoorstel staat, maar de minister houdt de vinger aan de pols en daarvan hopen wij het beste. De VVD zal dus voor dit voorstel stemmen. Wij zullen, zoals daarnet in derde instantie al duidelijk is geworden, tegen de motie stemmen. 

De voorzitter:

Zijn er nog anderen die een stemverklaring wensen af te leggen? Dat is niet het geval. 

In stemming komt het wetsvoorstel. 

Vóór stemmen de leden: Van Kesteren, Knapen, Knip, Koffeman, Köhler, Kok, Kops, Kox, Krikke, Kuiper, Lintmeijer, Martens, Meijer, Nagel, Nooren, Oomen-Ruijten, Pijlman, Popken, Postema, Prast, Van Rij, Rinnooy Kan, Van Rooijen, Ruers, Schaap, Schalk, Schaper, Schnabel, Schouwenaar, Schrijver, Sent, Stienen, Van Strien, Strik, Swagerman, Teunissen, Van de Ven, Verheijen, De Vries-Leggedoor, Van Weerdenburg, Wezel, Van Apeldoorn, Atsma, Backer, Van Bijsterveld, Bikker, Bredenoord, Brinkman, Broekers-Knol, Bruijn, Dercksen, Diederik van Dijk, Don, Duthler, Engels, Ester, Faber-van de Klashorst, Flierman, Ganzevoort, Gerkens, De Graaf, Van Hattem, Ten Hoeve, Huijbregts-Schiedon, Jorritsma-Lebbink en Van Kappen. 

De voorzitter: 

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met 66 tegen 0 stemmen is aangenomen.