Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 21, item 15

15 Ingekomen stukken

Lijst van besluiten en ingekomen stukken 

Lijst van besluiten: 

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om: 

a. de stemming over het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 1 maart 2016: 

Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verruiming van de mogelijkheden voor het ontnemen van het Nederlanderschap bij terroristische misdrijven (34016 (R2036)); 

b. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning te doen plaatsvinden op 8 maart 2016: 

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten in verband met het stellen van nadere huurmaatregelen tot verdere bevordering van de doorstroming op de huurmarkt (Wet doorstroming huurmarkt 2015) (34373); 

c. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 22 maart 2016: 

Voorstel van wet van het lid Schouten tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Huisvestingswet 2014 en de Woningwet (aanvulling van de opzeggingsgrond dringend eigen gebruik voor de tijdelijke huisvesting van jongeren) (34156). 

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen: 

Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de invoering van een nieuw normen- en handhavingstelsel voor de luchthaven Schiphol en enige andere wijzigingen (34098); 

Voorstel van wet van het lid Schouten tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Huisvestingswet 2014 en de Woningwet (aanvulling van de opzeggingsgrond dringend eigen gebruik voor de tijdelijke huisvesting van jongeren) (34156); 

Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb (34233); 

Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen (34251); 

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten in verband met het stellen van nadere huurmaatregelen tot verdere bevordering van de doorstroming op de huurmarkt (Wet doorstroming huurmarkt 2015) (34373); 

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 (tijdig realiseren doelstellingen Energieakkoord) (34401). 

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies; 

2. regeringsmissives: 

een, van de minister-president, minister van Algemene Zaken, ten geleide van een afschrift van de brief d.d. 16 februari 2016 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake beantwoording Kamervragen Pechtold d.d. 18 december 2015 betreffende onderhoudskosten Gouden Koets (griffienr. 158821); 

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide van twee fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Mededeling - Een luchtvaartstrategie voor Europa (griffienr. 158816); 

een, van alsvoren, houdende mededeling van het op 26 januari 2016 te Pristina tot stand gekomen Interim-verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kosovo betreffende de vestiging van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution in Nederland (Trb. 2016, 12) (griffienr. 158824); 

een, van alsvoren, ten geleide van een fiche dat werd opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake Richtlijn Country-by-Country-reporting tussen belastingdiensten (griffienr. 158848); 

een, van alsvoren, houdende goedkeuring van het op 29 oktober 2009 te Willemstad tot stand gekomen verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en de Caymaneiland inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen (Trb. 2009, 217 en Trb. 2010, 162) (griffienr. 158842); 

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag van de informele Raad Buitenlandse Zaken ("Gymnich") van 5 en 6 februari 2016 (griffienr. 158706.01); 

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag van de Raad Algemene Zaken van 16 februari 2016 (griffienr. 158776.01); 

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 15 februari 2016 (griffienr. 158780.01); 

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda Europese Raad van 18 en 19 februari 2016 (griffienr. 158863); 

een, van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, ten geleide van het verlag van de Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 1 en 2 februari 2016 (griffienr. 158681.01); 

een, van de minister van Veiligheid en Justitie, inzake ontwikkelingen onderhandelingen EU-VS gegevensbescherming (griffienr. 158822); 

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzake Besluit deelneming in de gemeenschappelijke regeling RHC Drents Archief (griffienr. 158867); 

een, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, ten geleide van het AWTI-advies "Durven delen" (griffienr. 158809); 

een, van de minister van Financiën, ten geleide van het verslag bijeenkomst Financieel Stabiliteitscomité (griffienr. 158849); 

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag van de Eurogroep en Ecofin-Raad van 11 en 12 februari 2016 te Brussel (griffienr. 158779.01); 

een, van de staatssecretaris van Financiën, inzake exportheffing afvalstoffenbelasting (griffienr. 155479.04); 

een, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake afschrift brief aan de Tweede Kamer over de voortgang inzake maatregelen vereenvoudiging Participatiewet en Wet banenafspraak (griffienr. 158360.01). 

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden; 

3. de volgende missive: 

een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van een afschrift van een brief aan de Tweede Kamer van 18 februari 2016 betreffende invulling focusthema binnen verantwoordingsonderzoek (griffienr. 158838). 

De Voorzitter stelt voor deze missive voor kennisgeving aan te nemen. De bijlage is neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden; 

4. de volgende geschriften: 

een, van J.M., inzake reactie op wetsvoorstel 33987 (Voorstel van wet van de eden Swinkels, Recourt en Van Oosten tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken (griffienr. 158841); 

een, van M.M. te D.H., inzake geen eerlijk proces en rechtsgang meer voor de Nederlandse burger wegens ondermijning van het Nederlandse recht bij justitie (griffienr. 158836). 

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de commissie voor Veiligheid en Justitie; 

een, van N.S., inzake situatie uitleg en vraag om hulp (griffienr. 158840). 

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissies voor Veiligheid en Justitie en voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid; 

een, van H.A.N., inzake Woningwet (griffienr. 158810.02); 

een, van G.H., inzake het scheef wonen (griffienr. 158810.03); 

een, van E.S.L., inzake Nationale ombudsman ziet Hoge Raad der Nederlanden als broodje aap (griffienr. 158858); 

een, van R.d.R., te G., inzake onterechte gronddealtransactie met een CDA-raadslid (griffienr. 156593.03); 

een, van E.L. te Z., inzake strafbare klokkenluiders (griffienr. 154391.13). 

Deze geschriften worden van belang geacht voor de commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning; 

een, van S.S., inzake een paar tips voor een lang gaande crisis (griffienr. 158847);. 

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Financiën; 

een, van Y.E., inzake omkering van de bewijslast inzake mijnbouwschade (griffienr. 156571.08). 

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Economische Zaken; 

een, van J.H.B., inzake pensioenproblematiek (griffienr. 158783.02); 

een, van M.H., inzake doorrekening CPB met betrekking tot werkgelegenheidseffecten (griffienr. 158846); 

een, van J.D., inzake pensioenen (griffienr. 158783.05); 

een, van V.E., inzake geen probleem voor pensioenuitkeringen (griffienr. 158783.06). 

Deze geschriften worden van belang geacht voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid; 

een, van B.H. v.d. V., inzake pensioenen (griffienr. 158783.04); 

een, van dr. ir. E.D., inzake introductie algemeen pensioenfonds per 1 januari 2016 (griffienr. 158783.03). 

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de commissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en voor Financiën; 

een, van J.W., inzake zorgverzekering (griffienr. 158828). 

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

De Voorzitter stelt voor deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.