6 Stemming Grensoverschrijdende beroepskwalificaties

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties in verband met de implementatie van Richtlijn 2013/55/EU van het Europees parlement en de Raad van de Europese Unie van 20 november 2013 tot wijziging van Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt ("de IMI-verordening") (34272). 

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf. 

Mevrouw Martens (CDA):

Voorzitter. Deze stemverklaring zal iets korter zijn dan de titel van de richtlijn. In 2007 heeft de Kamer met algemene stemmen de motie-Jurgens aangenomen waarin de regering ertoe werd opgeroepen "te bevorderen dat op korte termijn in de Aanwijzingen een duidelijke formulering wordt opgenomen dat een delegatie van wetgevende bevoegdheid bij wet aan een lagere regelgever, welke die lagere regelgever machtigt om af te wijken van de wet in formele zin, niet is toegelaten". De regering heeft in antwoord op onze vragen laten weten dat zij dit uitgangspunt nog steeds onderschrijft. Zij heeft aangegeven waarom zij in dit specifieke geval afwijkt en hoe nader bepaald is in welke specifieke omstandigheden de regering gebruik kan maken van deze bevoegdheid. Hoewel onze fractie niet enthousiast is over het bij AMvB afwijken van het in de wet bepaalde, zal zij toch voor het wetsvoorstel stemmen vanwege de toelichting van de regering en het belang van de inhoud van het wetsvoorstel. 

De voorzitter:

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt het wetsvoorstel. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, GroenLinks, de PvdD, de OSF, de SP en D66 voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS en de PVV ertegen, zodat het is aangenomen. 

Naar boven