2 Mededelingen

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mee dat de volgende leden zich hebben afgemeld: 

Elzinga, wegens verblijf buitenslands in verband met het bijwonen van de vergadering van de COSAC; 

Van Bijsterveld, wegens het in ontvangst nemen van de Jhr. Mr. A.F. de Savornin Lohmanprijs; 

Bredenoord, wegens verblijf buitenslands; 

Oomen-Ruijten, wegens persoonlijke omstandigheden. 

Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen. 

De voorzitter:

Gisteren bereikte ons het droevige bericht van het overlijden van oud-senator Gerrit Holdijk. Hij was 25 jaar lid van de Eerste Kamer. Velen van ons hebben hem goed gekend. Wij wisten dat hij ernstig ziek was, maar het bericht van zijn overlijden komt toch als een schok. Wij zullen hem in overleg met de familie op een gepast moment gedenken. 

De voorzitter:

Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de vergadering daartegen geen bezwaar is gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd. 

Ik deel aan de Kamer mede dat de Kamer op 30 november 2015 twee brieven heeft ontvangen van de minister van Veiligheid en Justitie met daarbij het verzoek, in te stemmen met de volgende vijf ontwerpbesluiten, respectievelijk twee ontwerpverordeningen, die voor akkoord staan geagendeerd voor de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 3 en 4 december 2015: 

  • -Voorstel voor een besluit van de Raad waarmee bepaalde lidstaten worden gemachtigd om, in het belang van de Europese Unie, de toetreding van Albanië tot het verdrag van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen (HKOV) te aanvaarden (Interinstitutioneel dossiernummer: 2011/0448 (NLE)); 

  • -Voorstel voor een besluit van de Raad waarmee bepaalde lidstaten worden gemachtigd om, in het belang van de Europese Unie, de toetreding van Marokko tot het verdrag van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen te aanvaarden (Interinstitutioneel dossiernummer: 2011/0451 (NLE)); 

  • -Voorstel voor een besluit van de Raad waarmee bepaalde lidstaten worden gemachtigd om, in het belang van de Europese Unie, de toetreding van Seychellen tot het verdrag van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen te aanvaarden (Interinstitutioneel dossiernummer: 2011/0444 (NLE)); 

  • -Voorstel voor een besluit van de Raad waarmee bepaalde lidstaten worden gemachtigd om, in het belang van de Europese Unie, de toetreding van Rusland tot het verdrag van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen te aanvaarden (Interinstitutioneel dossiernummer: 2011/0447 (NLE)); 

  • -Voorstel voor een besluit van de Raad waarmee bepaalde lidstaten worden gemachtigd om, in het belang van de Europese Unie, de toetreding van Armenië tot het verdrag van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen te aanvaarden (Interinstitutioneel dossiernummer: 2011/0452 (NLE)); 

  • -Voorstel voor een verordening betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van huwelijksvermogensrechtstelsels (Interinstitutioneel dossiernummer: 2011/0059 (CNS)); 

  • -Voorstel voor een verordening betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van de vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen (Interinstitutioneel dossiernummer: 2011/0060 (CNS)). 

De commissie voor I&A/JBZ heeft zich op 1 december 2015 beraden over de ter instemming voorgelegde ontwerpbesluiten en ontwerpverordeningen en adviseert de Kamer als volgt: 

Gelet op het feit dat de Kamer haar instemmingsrecht niet naar behoren kan uitoefenen wegens de korte voorbereidingstijd, dient instemming in dit stadium te worden onthouden. De commissie bespreekt de ontwerpbesluiten en ontwerpverordeningen nader op 8 december 2015. 

Ik stel voor dat de Kamer dit advies volgt. 

Daartoe wordt besloten. 

Naar boven