9 Ingekomen stukken

Lijst van besluiten en ingekomen stukken 

Lijst van besluiten: 

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om: 

a. de stemmingen over de volgende wetsvoorstellen en de volgende motie te doen plaatsvinden op 1 december 2015: 

Regels over het tijdelijk heffen van tol voor de gedeeltelijke bekostiging van de verbinding tussen de A15 bij Rozenburg en de A20 tussen Maassluis en Vlaardingen en de verbinding van de A15 tussen knooppunt Valburg en de A12 bij Zevenaar (Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15) (34189); 

Motie van het lid Koffeman c.s. over het aanhouden van het wetsvoorstel totdat er meer helderheid is over de vorm en de kosten van het project (34189, E); 

Wijziging van onder meer de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties in verband met de implementatie van Richtlijn 2013/55/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 20 november 2013 tot wijziging van Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt ("de IMI-verordening") (34272); 

b. de plenaire behandeling van de volgende hamerstukken te doen plaatsvinden op 1 december 2015: 

Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet-betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie en enkele andere wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatregelen) (33683); 

Wijziging van de Wet houdende wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet-betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie en enkele andere wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatregelen) in verband met behoud van voormalige wettelijke reserves Zfw (34319); 

Goedkeuring van het op 19 december 2013 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Restmechanisme voor het Speciaal Hof voor Sierra Leone betreffende de zetel van het Restmechanisme voor het Speciaal Hof voor Sierra Leone (Trb. 2013, 256 en 2014, 84) (33859); 

Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enkele andere wetten in verband met een herziening van de opleiding van rechters en officieren van justitie (34162); 

Bepalingen verband houdende met de instelling van de rechtsopvolgers van in Nederland gevestigde internationale of geïnternationaliseerde straftribunalen (Uitvoeringswet restmechanismen straftribunalen) (34205); 

Goedkeuring van het op 23 februari 2015 te New York tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Naties betreffende de zetel van het Internationaal Restmechanisme voor Straftribunalen (Trb. 2015, 59 en 71) (34216); 

c. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 2 februari 2016: 

Vaststelling van bepalingen op het gebied van jeugdverblijven (Wet op de jeugdverblijven) (34053); 

d. het plenaire beleidsdebat Koninkrijksrelaties te doen plaatsvinden op 21 juni 2016. 

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen: 

Regels met betrekking tot de productie en de distributie van elektriciteit en drinkwater op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet elektriciteit en drinkwater BES) (34089); 

Wijziging van de Handelsregisterwet 2007, het Burgerlijk Wetboek en de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen in verband met deponering van bescheiden in het handelsregister langs elektronische weg (34262); 

Vaststelling van een algemene kinderbijslagvoorziening voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet kinderbijslagvoorziening BES) (34275); 

Wijziging van de Wet houdende wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet-betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie en enkele andere wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatregelen) in verband met behoud van voormalige wettelijke reserves Zfw (34319); 

Wijziging van de Wet algemeen pensioenfonds (34320). 

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies; 

2. de volgende regeringsmissives: 

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide van twee fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Mededeling De nieuwe handelsstrategie "Handel voor iedereen" (griffienr. 158280); 

een, van alsvoren, houdende mededeling van de op 9 december 2014 te Cartagene de Indias aangenomen wijzigingen van Bijlagen II en III bij het Protocol betreffende speciaal beschermde gebieden en wilde dieren en planten bij het Verdrag inzake de bescherming en ontwikkeling van het mariene milieu in het Caribisch gebied; Kingston, 18 januari 1990 (Trb. 2015, 180) (griffienr. 158322); 

een, van de minister voor Wonen en Rijksdienst, inzake informatie renovatie Binnenhof (griffienr. 158269); 

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzake Cultuur in Beeld 2015 (griffienr. 158272); 

een, van de minister van Financiën, ten geleide van de geannoteerde agenda voor de extra Eurogroep van 23 november 2015 (griffienr. 158279); 

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag van de Eurogroep en Ecofin-Raad van 9 en 10 november 2015 te Brussel (griffienr. 158159.01); 

een, van de minister van Defensie, inzake CTIVD toezichtsrapport 44 (griffienr. 158270); 

een, van de minister van Infrastructuur en Milieu, inzake voorhang twaalfde tranche Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (griffienr. 158275); 

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake Advies NZa reguleren ergotherapie (griffienr. 158277); 

een, van alsvoren, inzake ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit Zorgverzekering in verband met de vereveningsbijdrage voor het kalenderjaar 2016 (griffienr. 157394.01). 

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden; 

3. de volgende missive: 

een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van een afschrift van een brief d.d.19 november 2015 aan de Tweede Kamer inzake Focusonderwerp jaarlijkse verantwoording rijksbegroting door het kabinet (griffienr. 158273). 

De Voorzitter stelt voor deze missive voor kennisgeving aan te nemen. De bijlage is neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden; 

4. de volgende geschriften: 

een, van E.J.P.W. te A., inzake bezorgdheid over Belastingplan (griffienr. 157992.05); 

een, van I.v.N. te A., inzake alsvoren (griffienr. 157992.06); 

een, van W.S., inzake Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (griffienr. 157783.22); 

een, van S.H.H., inzake belastingverlaging CO2-uitstoot (griffienr. 158284); 

een, van G.v., inzake staatsschuld (griffienr. 158285). 

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de commissie voor Financiën; 

een, van A.B.D. te Z., inzake vluchtelingenprobleem (griffienr. 157820.05); 

een, van J.v.S. te V., inzake buitenlandse werknemers in Nederland (griffienr. 158283). 

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de commissie voor Immigratie en Asiel/JBZ-Raad. 

De Voorzitter stelt voor deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen. 

Naar boven