4 Stemming motie Tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Regels over het tijdelijk heffen van tol voor de gedeeltelijke bekostiging van de verbinding tussen de A15 bij Rozenburg en de A20 tussen Maassluis en Vlaardingen en de verbinding van de A15 tussen knooppunt Valburg en de A12 bij Zevenaar (Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15), 

te weten: 

  • -de motie-Koffeman c.s. over het aanhouden van het wetsvoorstel totdat er meer helderheid is over de vorm en de kosten van het project (34189, letter E). 

(Zie vergadering van 24 november 2015.) 

De voorzitter:

Ik heet de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, die namens de regering bij de stemmingen aanwezig is, van harte welkom in de Eerste Kamer. Het is voor de staatssecretaris de eerste keer hier in haar nieuwe functie. Ik wens haar veel wijsheid toe. 

Ik stel voor, eerst te stemmen over de motie-Koffeman voordat wij stemmen over het wetsvoorstel. 

Daartoe wordt besloten. 

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf. 

De heer Schaper (D66):

Voorzitter. De leden van de D66-fractie staan op zich niet negatief tegenover dit wetsvoorstel. Wij delen wel de zorg die in de motie van de heer Koffeman tot uitdrukking komt met betrekking tot het feit dat de zienswijzeprocedure nog niet is afgerond en het onderzoek van Rijkswaterstaat toch aangeeft dat er ook andere mogelijkheden zijn. Wij zullen dus voor de motie van de heer Koffeman stemmen, maar als die wordt verworpen, stemmen wij toch nog wel voor het wetsvoorstel. 

De heer Van Hattem (PVV):

Voorzitter. De indieners richten zich zowel in de overwegingen als in het dictum van de motie op de vorm van het project Blankenburgtunnel. Zoals eerder aangegeven, is de PVV niet tegen de wegenprojecten als zodanig. Daarbij komt dat het wetsvoorstel zich tevens richt op het project ViA15, de verlengde A15, waarover de motie weer niet spreekt. Bovendien richt de motie zich niet op afstel van tolheffing maar slechts op uitstel. Hoewel de PVV tegen de invoering van tijdelijke tolheffing is, kunnen wij de motie om voornoemde redenen niet steunen. 

De voorzitter:

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt de motie-Koffeman c.s. (34189, letter E). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA en de PVV ertegen, zodat zij is verworpen. 

Naar boven