Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 23, item 5

5 Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Wijziging van de Embryowet in verband met de evaluatie van deze wet (32610);

Wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met nieuwe medisch-technische ontwikkelingen (32711);

Wijziging van enige bepalingen van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek inzake curatele, onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen en mentorschap ten behoeve van meerderjarigen en enige andere bepalingen (Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap) (33054);

Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet teneinde de collectieve afwikkeling van massavorderingen verder te vergemakkelijken (Wet tot wijziging van de Wet collectieve afwikkeling massaschade) (33126);

Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten in verband met het tijdig signaleren van risico's voor de continuïteit van zorg alsmede in verband met het aanscherpen van procedures met het oog op de kwaliteit en bereikbaarheid van zorg (33253);

Implementatie van de richtlijn 2011/36/EU van het Europees Parlement en de Raad inzake voorkoming en bestrijding van mensenhandel, de bescherming van slachtoffers ervan, en ter vervanging kaderbesluit 2002/269/JBZ van de Raad (PbEU L 101) (33309);

Goedkeuring van het op 2 maart 2012 te Brussel tot stand gekomen Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de economische en monetaire unie tussen het Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, Ierland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, Hongarije, Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, Roemenië, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (Trb. 2012, 51) (33319);

Goedkeuring van de op 11 mei 2012 te Brussel tot stand gekomen Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Irak, anderzijds (Trb. 2012, 101) (33363);

Het niet indexeren van het basiskinderbijslagbedrag in de Algemene Kinderbijslagwet per juli 2013 (33525).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide van 4 fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Verordening voor het markttoezicht op producten (griffienr. 152541);

een, van alsvoren, inzake rapportage over stand van zaken parlementaire goedkeuring verdragen (griffienr. 152553);

een, van alsvoren, inzake Wijziging van de Bijlagen I, II, IV en V bij het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, zoals gewijzigd door het Protocol van 1978; Londen, 2 november 1973 (griffienr. 152570);

een, van alsvoren, inzake Administratief Akkoord tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Volksrepubliek Bangladesh inzake het project "Blue Gold", Dhaka, 20 februari 2013 (griffienr. 152571);

een, van alsvoren, inzake Wijzigingen van de Bijlagen bij het Protocol van 1997 tot wijziging van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, zoals gewijzigd door het Protocol daarbij van 1978; Londen, 26 september 1997 (griffienr. 152572);

een, van alsvoren, inzake Achtste Aanvullend Protocol bij de Constitutie van de Wereldpostunie met bijbehorende Akten; 12 augustus 2008, alsmede een toelichtende nota bij dit Protocol (griffienr. 152591);

een, van alsvoren, inzake Akten van wijziging van het Statuut en van het Verdrag van de Internationale Unie voor Telecommunicatie; Guadalajara, 22 oktober 2010,. alsmede een toelichtende nota bij dit verdrag (griffienr. 152592);

een, van alsvoren, inzake voornemen tot het sluiten van uitvoeringsverdragen (griffienr. 152590);

een, van alsvoren, inzake briefwisseling houdende een verdrag betreffende toestemming tot overvlucht tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bolivariaanse Republiek Venezuela; Caracas, 4 juli 2012 (griffienr. 152605);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, de minister van Veiligheid en Justitie, de minister van Defensie en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, inzake geïntegreerde politietrainingsmissie Afghanistan (griffienr. 147778.09);

een, van alsvoren, inzake tussentijdse evaluatie politietrainingsmissie in Afghanistan (griffienr. 147778.08);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake halfjaarrapport College financieel toezicht (griffienr. 152543);

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzake voorhang ontwerpbesluit experiment uitbreiding bindend studieadvies (griffienr. 152593);

een, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzake Werkprogramma en nieuwe voorzitter Rathenau Instituut (griffienr. 152575);

een, van de minister van Financiën, ten geleide van de geannoteerde agenda voor de Eurogroep en informele Ecofin-Raad van 12 en 13 april 2013 te Dublin (griffienr. 152566);

een, van de minister van Infrastructuur en Milieu, ten geleide van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Reglement rijbewijzen in verband met de verhoging van de keuringsleeftijd voor oudere rijbewijshouders (griffienr. 152550);

een, van alsvoren, ten geleide van verslagen kosten drinkwaterbedrijven (griffienr. 152548);

een, van de minister van Economische Zaken, ten geleide van het ontwerpbesluit uitbreidingsinvestering Tennet (MOK) (griffienr. 152554);

een, van alsvoren, inzake concept kabinetsreactie op het "Groenboek inzake oneerlijke handelspraktijken in de food- en non-food toeleveringsketen tussen ondernemingen in Europa" (griffienr. 152589);

een, van de minister en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ten geleide van de planning beleids- en wetsvoorstellen (griffienr. 152604);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake jaarverslag 2012 van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (griffienr. 152594);

een, van alsvoren, inzake NZa in 2011 (griffienr. 152546);

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ten geleide van het ontwerpbesluit houdende wijziging van lijst I, behorende bij de Opiumwet (griffienr. 152551).

De Voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende missives:

een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van publicaties 28 maart 2013 (griffienr. 152556);

een, van alsvoren, ten geleide van een afschrift van een brief d.d. 28 maart 2013 aan de Tweede Kamer inzake Errata rapport Uitstapkosten Joint Strike Fighter (griffienr. 151513.01);

een, van de directeur van het Kabinet der Koningin, houdende mededeling van de goedkeuring door H.M. de Koningin van een aantal door de Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen (griffienr. 152598).

De Voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

4. de volgende geschriften:

een, van F.L., inzake drama rond de familie van den Brink uit Schoorl (griffienr. 152445);

een, van B.M., inzake consequenties onrechtmatige rechtspraak (griffienr. 152444);

een, van R.B. te D.H., inzake herziening ten nadele (griffienr. 150501.04);

een, van I.D., inzake privatisering gevangeniswezen (griffienr. 152580).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie;

een, van J.B., inzake brief van huurder (griffienr. 151678.99).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissies voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin en voor Financiën;

een, van W.D. te D.B., inzake kiesstelsel moet op de schop (griffienr. 152581).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin;

een, van J.R., inzake plunderrecht op bankrekeningen van burgers (griffienr. 152531);

een, van Th. Cool, inzake economische crisis en censuur van de wetenschap (griffienr. 152529).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Financiën;

een, van V., inzake geluidsoverlast Schiphol Polderbaan (griffienr. 152443);

een, van A.J.B. te S., inzake 2e Volksbos tegen de Blankenburgtunnel (griffienr. 152597.04);

een, van H. en M.S. te V., inzake Blankenburgtunnel (griffienr. 152597.02);

een, van E.K. te V., inzake alsvoren (griffienr. 152597.03);

een, van P.M. te V., inzake alsvoren (griffienr. 152597.01);

een, van A.N. te V., inzake alsvoren (griffienr. 152597);

een, van M.d.B. te V., inzake alsvoren (griffienr. 152597.12);

een, van D. en E.S. te M., inzake alsvoren (griffienr. 152597.11);

een, van J.G.P.N. te V., inzake alsvoren (griffienr. 152597.13);

een, van A.v.H. te V., inzake alsvoren (griffienr. 152597.15);

een, van M.v.N. te V., inzake alsvoren (griffienr. 152597.14);

een, van J.L. te V., inzake alsvoren (griffienr. 152597.08);

een, van H.v.H. te V., inzake alsvoren (griffienr. 1525978.07);

een, van W.K. te V., inzake alsvoren (griffienr. 152597.06);

een, van J.K. te V., inzake alsvoren (griffienr. 152597.05);

een, van J.T.K. te V., inzake alsvoren (griffienr. 152597.09);

een, van fam. van H. te V., inzake alsvoren (griffienr. 152597.10).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening;

een, van P.G., inzake verbod op internetten op websites met betrekking tot erotiek, drugs, alcohol en wapens voor kinderen onder de 18 jaar op scholen en openbare bibliotheken (griffienr. 152559).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissies voor Economische Zaken en voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

een, van K.W.S., inzake A27 (griffienr. 152595);

een, van P.S., inzake A27 (griffienr. 152595.01).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissies voor Economische Zaken en voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening;

een, van W.B. te N., inzake het oplossen van de economische crisis met het Deltaplan Pensioenen (griffienr. 152442).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissies voor Economische Zaken en voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

een, van F.D., inzake wijziging remigratiewet (griffienr. 152533);

een, van R.G.O., inzake AOW problematiek voor emigranten (griffienr. 152578);

een, van J.P. te D., inzake het inpikken van zijn pensioen door de SVB (griffienr. 152584).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

een, van M.H., inzake het op straat staan van een gezin door ziekte en crisis (griffienr. 152530).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

een, van S.M.S. te A., inzake 21% btw-heffing op de acupunctuurpraktijk van artsen-acupuncturisten (griffienr. 152583);

een, van J.N., inzake college voor zorgverzekeraars (griffienr. 152576).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De Voorzitter stelt voor, deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.