Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 20, item 10

10 Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Intrekking van de Wet op de Raad voor de Wadden en de Wet op het Waddenfonds (33222);

Wijziging van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus in verband met de implementatie van de Verordening (EU) Nr. 1214/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 november 2011 betreffende professioneel grensoverschrijdend transport van eurocontanten over de weg tussen lidstaten van de eurozone (PbEU 2011, L 316) (33420);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IX) voor het jaar 2013 (Incidentele suppletoire begroting DNB winstafdracht) (33548).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, houdende mededeling van de op 19 april 2012 aangenomen wijzigingen van de beperkingsbedragen van het Protocol van 1996 tot wijziging van het Verdrag inzake beperking van aansprakelijkheid voor maritieme vorderingen (Trb. 2013, 31) (griffienr. 152330);

een, van alsvoren, houdende mededeling van de op 15 november 2012 te Libreville tot stand gekomen notawisseling houdende een verdrag ter verlenging van het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Gabon betreffende de status van militair en civiel personeel van het Ministerie van Defensie van de verdragsluitende partijen, aanwezig op elkaars grondgebied voor activiteiten in het kader van militaire samenwerking (Trb. 2013, 17) (griffienr. 152329);

een, van alsvoren, houdende mededeling van de op 9 februari 2012 tot stand gekomen wijzigingen van Bijlage 9 bij de Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR (TIR-Overeenkomst) (Trb. 2013, 10) (griffienr. 152328);

een, van alsvoren, houdende mededeling van de op 9 juli 2012 tot stand gekomen wijziging van Bijlage 1 bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (Trb. 2013, 22) (griffienr. 152327);

een, van alsvoren, houdende mededeling van de op 28 juni 2012 tot stand gekomen wijzigingen van de Bijlagen 1 en 2 bij het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (Trb. 2013, 9) (griffienr. 152326);

een, van alsvoren, houdende mededeling van de op 17 februari 2012 te Genève tot stand gekomen gedeeltelijke herziening van het Radioreglement (Trb. 2013, 1) (griffienr. 152325);

een, van alsvoren, houdende mededeling van de op 26 januari en 31 augustus 2012 aanvaarde wijzigingen van de in de Bijlagen opgenomen Voorschriften bij het Europees Verdrag inzake het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN) (Trb. 2013, 4) (griffienr. 152324);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 18 februari 2013 (griffienr. 152252.01);

een, van alsvoren, houdende mededeling van de op 24 januari 2013 te Berlijn tot stand gekomen notawisseling houdende een verdrag ter (verdere) uitvoering van artikel 71, vierde lid, van de op 3 augustus 1959 te Bonn tot stand gekomen Aanvullende Overeenkomst bij het NATO Status Verdrag (Trb. 2013, 26)(griffienr. 152321);

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken van 11 maart 2013 (griffienr. 152386);

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken van 11 maart 2013 (griffienr. 152383);

een, van de minister van Financiën, inzake evaluatie geschiktheidstoetsing commissarissen vier grootste banken en verzekeraars (griffienr. 152323);

een, van alsvoren, inzake afschrift van de brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake de evaluatie van de nationalisatie van SNS REAAL (griffienr. 152385);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake rapportage bevindingen verkenners extramurale farmacie en de Marktscan farmacie 2012 van de NZa (griffienr. 152320);

een, van alsvoren, ten geleide van de RMO werkprogramma 2013 (griffienr. 152382).

De Voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende geschriften:

een, van W.A., inzake voorstel grondwetswijziging (33131) (griffienr. 152257.01).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissies voor Koninkrijksrelaties en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin;

een, van H.G.K. te A., inzake Wet woningmarktmaatregelen (griffienr. 151678.62);

een, van H.H. te 's G., inzake scheefwonen (griffienr. 151678.64);

een, van P.C.A.S. te L., inzake tegenhouden asociale huurplannen kabinet (griffienr. 151678.56);

een, van T.d.B. te L., inzake huurverhoging (griffienr. 151678.76);

een, van G.B.S., inzake scheefhuurders zonder verhuismogelijkheid (griffienr. 151678.75);

een, van M.S., inzake bezwaar tegen wetsvoorstel 33129 (huurverhoging) (griffienr. 151678.70);

een, van I.D., inzake heffing sociale woningbouwcorporaties (griffienr. 151678.71);

een, van H.H., inzake inkomensafhankelijke huurverhoging (griffienr. 151678.79).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissies voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin en voor Financiën;

een, van G.v.S. te P., inzake huurverhoging 2013 /chronisch zieken en gehandicapten (griffienr. 149553.104).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissies voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin en voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

een, van T.S., inzake hypotheek (griffienr. 152389).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Financiën.

De Voorzitter stelt voor, deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.