54 (1959) Nr. 9

A. TITEL

Aanvullende Overeenkomst bij het Verdrag tussen de Staten die partij zijn bij het Noordatlantische Verdrag nopens de rechtspositie van hun krijgsmachten, met betrekking tot de in de Bondsrepubliek Duitsland gestationeerde buitenlandse krijgsmachten;

(met Protocol van ondertekening)

Bonn, 3 augustus 1959

B. TEKST

De Engelse en de Duitse tekst van de Overeenkomst, met Protocol van ondertekening, zijn geplaatst in Trb. 1960, 37.

Voor de tekst van de op 21 oktober 1964 te Bonn tot stand gekomen notawisseling inzake Nederlandse Scholen in de Bondsrepubliek Duitsland, zie rubriek J van Trb. 1965, 216.

Voor de tekst van de op 7 oktober 1976 te Bonn tot stand gekomen administratieve overeenkomst, zie rubriek J van Trb. 1977, 42.

Voor de tekst van de op 13 juli 2004 te Berlijn tot stand gekomen administratieve overeenkomst, zie rubriek B van Trb. 2004, 254.


Op 24 oktober 2012 en 24 januari 2013 werden te Berlijn tussen de Nederlandse regering en de Duitse Bondsregering nota’s gewisseld, houdende een verdrag ter (verdere) uitvoering van artikel 71, vierde lid, van de Overeenkomst. De tekst van de nota’s luidt als volgt:

Nr. I

AMBASSADE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

Berlijn, 24 oktober 2012

BLN/PA/2012-092

De Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden heeft de eer het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Bondsrepubliek Duitsland onder verwijzing naar de administratieve overeenkomst in de vorm van een notawisseling d.d. 14 april en 13 juli 2004 tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland met betrekking tot het verlenen van vrijstellingen en voorrechten aan de organisaties, Stichting Algemene Militaire Tehuizen (SAMT) en de Koninklijke Nederlandse Militaire Bond „Pro Rege” mede te delen dat de voornoemde stichtingen op 1 januari 2010 gefuseerd zijn in de nieuwe stichting „Home Base Support”. De stichting „Home Base Support” is de rechtsopvolger van de organisaties „Stichting Algemene Militaire Tehuizen” en de Koninklijke Nederlandse Militaire Bond „Pro Rege”.

De Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden heeft de eer het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Bondsrepubliek Duitsland voor te stellen een overeenkomst te sluiten die zal luiden als volgt:

  • 1. Nummer 1 van de administratieve overeenkomst van 14 april 2004 en 13 juli 2004 als bedoeld in artikel 71, vierde lid, van de Aanvullende Overeenkomst bij het NAVO-Statusverdrag luidt als volgt: „De Nederlandse organisatie „Home Base Support”, die zich tot doel stelt de wereldbeschouwelijke, maatschappelijke en sociale belangen van de leden van de Nederlandse strijdkrachten en hun civiele gevolg alsmede hun familieleden te behartigen, geniet dezelfde behandeling als de organisatie die in alinea 3 van het op artikel 71 van Aanvullende Overeenkomst bij het NAVO-Statusverdrag betrekking hebbende gedeelte van het Protocol van Ondertekening bij de Aanvullende Overeenkomst zijn genoemd.”

  • 2. Deze Overeenkomst geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2010.

  • 3. Deze Overeenkomst wordt gesloten in de Nederlandse en de Duitse taal, zijnde beide teksten gelijkelijk authentiek.

Indien de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland zich met de onder 1 t/m 3 genoemde voorstellen van de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden instemt, zullen deze nota en de antwoordnota van het Ministerie van Buitenlandse Zaken waarin de instemming van de Regering van de Bondsrepubliek wordt betuigd, een overeenkomst vormen tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland, die op de datum van de antwoordnota in werking treedt.

De Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden maakt van deze gelegenheid gebruik om het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Bondsrepubliek Duitsland opnieuw haar bijzondere hoogachting te betuigen.

Aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken

Referat 503


Nr. II

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Berlijn, 24 januari 2013

Ref.: 554.60 NLD

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Bondsrepubliek Duitsland heeft de eer de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden de ontvangst te bevestigen van haar nota BLN/PA/2012-092 van 24 oktober 2012 die als volgt luidt:

(Zoals in Nota Nr. I)

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de eer, de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden mede te delen dat de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland instemt met de voorstellen van de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden.

Derhalve vormen de nota van de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden van 24 oktober 2012 en deze antwoordnota een overeenkomst tussen de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland en de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden, die op de datum van deze antwoordnota in werking treedt.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken maakt van deze gelegenheid gebruik, de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden opnieuw zijn bijzondere hoogachting te betuigen.

Aan de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden


Nr. I

BOTSCHAFT DES KÖNIGREICHS DER NIEDERLANDE

Berlin, den 24. Oktober 2012

BLN/PA/2012-092

Die Botschaft des Konigreichs der Niederlande beehrt sich, dem Auswärtigen Amt unter Bezugnahme auf das Verwaltungsabkommen in der Form des Notenwechsels vom 14. April 2004 und 13. Juli 2004 zwischen der Regierung des Königreichs der Niederlande und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland über die Gewährung von Befreiungen und Vergünstigungen an die Organisationen »Stichting Algemene Militaire Tehuizen« und »Koninklijke Nederlandse Militaire Bond »Pro Rege« mitzuteilen, dass die beiden vorgenannten Organisationen mit Wirkung vom 1. Januar 2010 zu der neuen Stiftung »Home Base Support« zusammengeschlossen wurden. Die aus diesem Zusammenschluss hervorgegangene Stiftung »Home Base Support« ist die Rechtsnachfolgerin der Organisationen »Stichting Algemene Militaire Tehuizen« und »Koninklijke Nederlandse Militaire Bond »Pro Rege«.

Die Botschaft des Königreichs der Niederlande beehrt sich, dem Auswärtigen Amt den Abschluss einer Vereinbarung vorzuschlagen, die folgenden Wortlaut haben soll:

  • 1. Nummer 1 des Verwaltungsabkommens vom 14. April 2004 und 13. Juli 2004 nach Artikel 71 Absatz 4 des Zusatzabkommens zum NATO-Truppenstatut erhält folgende Fassung: »Die niederländische Organisation »Home Base Support«, die sich die Währung der weltanschaulichen, gesellschaftlichen und sozialen Interessen der Mitglieder der niederländischen Truppe und ihres zivilen Gefolges sowie der Angehörigen zum Ziel gesetzt hat, wird dieselbe Behandlung gewährt wie den Organisationen, die in Absatz 3 des sich auf Artikel 71 des Zusatzabkommens zum NATO-Truppenstatut beziehenden Abschnittes des Unterzeichnungsprotokolls zum Zusatzabkommen aufgeführt sind.

  • 2. Diese Vereinbarung gilt rückwirkend zum 1. Januar 2010.

  • 3. Diese Vereinbarung wird in niederländischer und deutscher Sprache geschlossen,wobei jeder Wortlaut gleichermassen verbindlich ist.

Falls sich die Regierung der Bundesrepublik Deutschland mit den unter den Nummern 1-3 gcmachten Vorschlägen der Regierung des Königreichs der Niederlande einverstanden erklärt, werden diese Verbalnote und die das Einverständnis der Regierung des Bundesrepublik Deutschland zum Ausdruck bringende Antwortnote des Auswärtigen Amtes eine Vereinbarung zwischen der Regierung des Königreichs der Niederlande und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland bilden, die mit dem Datum der Antwortnote in Kraft tritt.

Die Botschaft des Königreichs der Niederlande benutzt diesen Anlass, das Auswärtige Amt erneut ihrer ausgezeichnetsten Hochachtung zu versichern.

An das Auswärtiges Amt

Referat 503


Nr. II

AUSWÄRTIGES AMT

Berlin, 24. Januar 2013

Geschäftszeichen: 554.60 NLD

Das Auswärtige Amt beehrt sich, der Botschaft des Königreichs der Niederlande den Eingang der Verbalnote BLN/PA/2012-092 vom 24. Oktober 2012 zu bestatigen, die wie folgt lautet:

(Zoals in Nota Nr. I)

Das Auswärtige Amt beehrt sich, der Botschaft des Königreichs der Niederlande mitzuteilen, dass sich die Regierung der Bundesrepublik Deutschland mit den Vorschlägen der Regierung des Königreichs der Niederlande einverstanden erklärt.

Demgemäss bilden die Verbalnote der Botschaft des Königreichs der Niederlande vom 24. Oktober 2012 und diese Antwortnote eine Vereinbarung zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung des Königreichs der Niederlande, die mit dem Datum dieser Verbalnote in Kraft tritt.

Das Auswärtige Amt benutzt diesen Anlass, die Botschaft des Königreichs der Niederlande erneut seiner ausgezeichneten Hochachtung zu versichern.

An die Botschaf des Königreichs der Niederlande


C. VERTALING

Zie Trb. 1961, 119.

D. PARLEMENT

Zie Trb. 1963, 99 en Trb. 2004, 254.


Het in de nota’s vervatte verdrag van 24 januari 2013 behoeft ingevolge artikel 7, onderdeel b, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen niet de goedkeuring van de Staten-Generaal.

E. PARTIJGEGEVENS

Zie rubriek E van Trb. 1963, 99.

Partij

Ondertekening

Ratificatie

Type*

In werking

Opzegging

Buiten werking

België

03-08-59

15-05-63

R

01-07-63

   

Canada

03-08-59

11-12-61

R

01-07-63

   

Duitsland

03-08-59

01-06-63

R

01-07-63

   

Frankrijk

03-08-59

11-01-62

R

01-07-63

   

Nederlanden, het Koninkrijk der

03-08-59

         

– Nederland:

           

 – in Europa

 

10-09-62

R

01-07-63

   

 – Bonaire

 

 

   

 – Sint Eustatius

 

 

   

 – Saba

 

 

   

– Aruba

 

 

   

– Curaçao

 

 

   

– Sint Maarten

 

 

   

Verenigd Koninkrijk

03-08-59

09-07-62

R

01-07-63

   

Verenigde Staten van Amerika

03-08-59

28-07-61

R

01-07-63

   

* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebondenheid, NB=Niet bekend

G. INWERKINGTREDING

Zie rubriek G van Trb. 1963, 99, rubriek J van Trb. 1965, 216 en rubriek G van Trb. 1990, 167 en Trb. 2004, 254.


De bepalingen van het in de nota’s vervatte verdrag van 24 januari 2013 zijn ingevolge het gestelde in de op één na laatste alinea van de Nota’s Nr. I en II in werking getreden op 24 januari 2013, in overeenstemming met punt 2 met terugwerkende kracht tot 1 januari 2010.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, geldt het in de nota’s vervatte verdrag alleen voor Nederland (het Europese deel).

J. VERWIJZINGEN

Zie voor verwijzingen en overige verdragsgegevens Trb. 1960, 37, Trb. 1961, 119, Trb. 1963, 99, Trb. 1965, 216, Trb. 1968, 105, Trb. 1977, 42, Trb. 1990, 167 en Trb. 2004, 254.

Verbanden

Titel

:

Noord-Atlantisch Verdrag;

Washington, 4 april 1949

Laatste Trb.

:

Trb. 2009, 85

     

Titel

:

Protocol tot wijziging en aanvulling van het Verdrag van Brussel;

Brussel, 23 oktober 1954

Laatste Trb.

:

Trb. 2011, 178

Verwijzingen

Titel

:

Verdrag betreffende de burgerlijke rechtsvordering;

’s-Gravenhage, 17 juli 1905

Laatste Trb.

:

Trb. 2012, 228

     

Titel

:

Verdrag inzake de internationale burgerlijke luchtvaart;

Chicago, 7 december 1944

Laatste Trb.

:

Trb. 2012, 126

     

Titel

:

Verdrag betreffende de burgerlijke rechtsvordering;

’s-Gravenhage, 1 maart 1954

Laatste Trb.

:

Trb. 2011, 236


In overeenstemming met artikel 19, tweede lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen heeft de Minister van Buitenlandse Zaken bepaald dat het in de nota’s vervatte verdrag van 24 januari 2013 zal zijn bekendgemaakt in Nederland (het Europese deel) op de dag na de datum van uitgifte van dit Tractatenblad.

Uitgegeven de achtste februari 2013.

De Minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. TIMMERMANS

Naar boven