Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 8, item 3

3 Stemmingen

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Oprichting van het College voor de rechten van de mens (Wet College voor de rechten van de mens) (32467),

en over:

  • - de motie-Schrijver c.s. over een nationaal instituut voor de rechten van de mens in alle vier de landen van het Koninkrijk (32467, letter F).

(Zie vergadering van 15 november 2011.)

De heer De Vries (PvdA):

Voorzitter. Namens de heer Schrijver meld ik u dat hij zijn motie wenst aan te houden.

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Schrijver stel ik voor, zijn motie (32467, letter F) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

Mevrouw Van Bijsterveld (CDA):

Voorzitter. De CDA-fractie legt deze stemverklaring af mede namens de fracties van de ChristenUnie en de SGP.

De leden van deze fracties hebben tijdens de schriftelijke en mondelinge behandeling de nodige reserves geuit bij dit wetsvoorstel. Deze reserves betreffen de volgende onderdelen: 1. de onbegrensdheid van de wettelijke opsomming van de taken van het op te richten instituut. Zij vinden dit belangrijk vanwege het risico van onnodige overlap met de vele initiatieven die er al zijn en ook vanwege de noodzaak tot budgettaire begrenzing; 2. de sterke nadruk die ligt op het gelijkheidsbeginsel ten opzichte van de andere rechten; 3. de reikwijdte van het inlichtingenrecht van het college.

De fracties van het CDA, de ChristenUnie en de SGP kunnen zich vinden in de richting van beantwoording van hun vragen en zullen daarom voor het wetsvoorstel stemmen.

Wij zien uit naar de eerste evaluatie en zullen de resultaten nauwlettend wegen in het licht van de door ons aangedragen aandachtspunten.

De fracties van het CDA, de ChristenUnie en de SGP zullen tegen de motie-Schrijver c.s. stemmen.

De voorzitter:

Die motie is nog niet aan de orde. Alles op zijn tijd.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de PvdA, het CDA, de SP, D66, GroenLinks, de ChristenUnie, 50PLUS, de PvdD en de OSF voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van fractie van de PVV ertegen, zodat het is aangenomen.

De fractie van de SGP is afwezig.