Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 8, item 5

5 Stemmingen

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden in verband met de introductie van DNA-verwantschapsonderzoek en DNA-onderzoek naar uiterlijk waarneembare persoonskenmerken van het onbekende slachtoffer en de regeling van enige andere onderwerpen (32168).

(Zie vergadering van 15 november 2011.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

Mevrouw Strik (GroenLinks):

Voorzitter. Mijn fractie is de staatssecretaris erkentelijk voor de uitvoerige beantwoording vorige week. Hij heeft duidelijk gemaakt dat onze zorgen over de risico's die kleven aan het inzetten van DNA-verwantschapsonderzoek door het kabinet serieus worden genomen.

Toch kunnen de toezeggingen over omgang en praktijk ons niet voldoende geruststellen. Voor ons geeft de doorslag dat het wetsvoorstel zelf te weinig waarborgen biedt voor onschuldige mensen die in het opsporingsonderzoek worden betrokken ten aanzien van het criterium opsporingsbelang en onderzoeksbelang en ten aanzien van de betrouwbaarheid van de te gebruiken DNA-gegevens. Voor onze fractie wegen de nadelen zwaarder dan de voordelen die de wet mogelijk in bepaalde gevallen biedt. Om deze reden stemmen wij tegen dit wetsvoorstel.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de PvdA, het CDA, de PVV, de SP, D66, de SGP, 50PLUS en de OSF voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de ChristenUnie en de PvdD ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik dank de staatssecretaris voor zijn aanwezigheid.