Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 8, item 10

10 Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Wijziging van enkele socialezekerheidswetten in verband met aanpassing van de hoogte van de uitkering aan het woonland (Wet woonlandbeginsel in de sociale zekerheid) (32878);

Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten (Verzamelwet pensioenen 2012) (33013);

Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Verzamelwet kinderopvang 2012) (33014);

Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet 2012) (33015);

Wet wederzijdse bijstand in de Europese Unie bij invordering van belastingschulden en enkele andere schuldvorderingen 2012 (33022).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister en de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, ten geleide van de geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken van 15 november 2011 (griffienr. 149543);

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken van 14 november 2011 (griffienr. 149476.01);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, houdende goedkeuring van de op 15 december 2010 te Washington tot stand gekomen wijziging van de artikelen van de Overeenkomst betreffende het Internationale Monetaire Fonds inzake de hervorming van College van bewindvoerders (Trb. 2011, 141), alsmede een toelichtende nota bij deze verdragswijziging (griffienr. 149554);

een, van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, ten geleide van 8 fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Verordening betreffende een programma van de Europese Unie voor sociale verandering en innovatie (griffienr. 149560);

een, van de minister van Veiligheid en Justitie, ten geleide van het WODC-rapport Belgische sanctie OHP (griffienr. 149540);

een, van alsvoren, inzake strafrechtelijke samenwerking in de Europese Unie (griffienr. 149537);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ten geleide van het Toezichtsrapport CTIVD inzake de door de AIVD uitgebrachte ambtsberichten in de periode van oktober 2005 tot en met mei 2010 (griffienr. 149542);

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzake evaluatie 2011 Wet gratis schoolboeken (griffienr. 149547);

een, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzake ontwerpbesluit op grond van artikel 1.7a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek met het oog op het gedeeltelijk verzorgen van een Associatie-degreeprogramma op de locatie van een bve-instelling (Tijdelijk besluit gedeeltelijk verzorgen Ad-programma op locatie bve-instelling) (griffienr. 149534);

een, van de minister van Financiën, ten geleide van het verslag van de Eurogroep en Ecofin Raad van 7 en 8 november 2011 te Brussel (griffienr. 149447.01);

een, van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, ten geleide van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit hernieuwbare energie vervoer en van het Besluit brandstoffen luchtverontreiniging (griffienr. 149539);

een, van de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, inzake Energierapport: wetgevingsagenda STROOM (griffienr. 149551);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake Besluit Nictiz doorstart LSP (griffienr. 149541);

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, inzake beleidsbrief stelselwijziging jeugd "Geen kind buiten spel" (griffienr. 149538).

De Voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende geschriften:

een, van N.F., inzake wetsvoorstel 32193 (Wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht en enige andere wetten in verband met de invoering van geïntegreerd toezicht en de gewijzigde rol van de Inspectie van het onderwijs bij het toezichtproces) (149562).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

een, van H.M.v.d.B., inzake rijbewijs C1 per voorjaar 2013 (griffienr. 149562).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening;

een, van N.K., inzake nieuw stelsel veiligheidswaarborg Bureau Jeugdzorg (griffienr. 149565);

een, van B.M.H.V., inzake vraag over de rechten van het kind (griffienr. 149566).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De Voorzitter stelt voor, deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.