Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 6, item 6

6 Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van besluiten

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om:

a. de behandeling van het volgende hamerstuk te doen plaatsvinden op 8 november 2011:

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Experimentenwet onderwijs en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met volledige decentralisatie van arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs (31997);

b. de plenaire behandeling van de volgende brief te doen plaatsvinden op 8 november 2011:

EU-voorstellen inzake het Evaluatie- en toezichtmechanisme Schengen (COM(2011)559) en het Noodmechanisme Schengen (COM(2011)560) (33031, A);

c. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 15 november 2011:

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden in verband met de introductie van DNA-verwantschapsonderzoek en DNA-onderzoek naar uiterlijk waarneembare persoonskenmerken van het onbekende slachtoffer en de regeling van enige andere onderwerpen (32168);

d. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 15 november 2011 (onder voorbehoud):

Goedkeuring van het op 25 augustus 2010 te Tokio tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Japan tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, met Protocol (Trb. 2010, 249 en Trb. 2011, 84) (32776);

e. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Immigratie en Asiel/JBZ-Raad op 15 november 2011 en de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel op 29 november 2011 te doen plaatsvinden:

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van de richtlijn nr. 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (PbEU L 348/98) (32420);

f. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 29 november 2011:

Wijziging van de Tracéwet met het oog op de versnelling en verbetering van besluitvorming over infrastructurele projecten (32377);

g. de plenaire behandeling van het beleidsdebat over de toekomst, rol en bevoegdheden van EHRM en (de toetreding van de EU tot) het EVRM te doen plaatsvinden op 21 februari 2012 (onder voorbehoud beschikbaarheid bewindspersonen);

h. de Algemene Europese beschouwingen te doen plaatsvinden op 27 maart 2012 (onder voorbehoud beschikbaarheid bewindspersonen).