Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 6, item 1

1

Dinsdag 8 november 2011

Aanvang 13.30 uur

Voorzitter: Fred de Graaf

Tegenwoordig zijn 71 leden, te weten:

Backer, Barth, Beckers, Beuving, Van Bijsterveld, De Boer, Van Boxtel, Brinkman, Bröcker, Broekers-Knol, Van Dijk, Dupuis, Duthler, Elzinga, Engels, Essers, Ester, Faber-van de Klashorst, Flierman, Franken, Frijters-Klijnen, Ganzevoort, Fred de Graaf, Machiel de Graaf, Thom de Graaf, Marcel de Graaff, De Grave, Hermans, Hoekstra, Holdijk, Ter Horst, Huijbregts-Schiedon, Van Kappen, Klever, Kneppers-Heijnert, Koffeman, Koole, Kuiper, De Lange, Van der Linden, Linthorst, Lokin-Sassen, Martens, Meurs, Nagel, Noten, Postema, Putters, Quik-Schuijt, Reuten, Van Rey, Reynaers, Ruers, Schaap, Scholten, Schouwenaar, Schrijver, Sent, Smaling, Sörensen, Van Strien, Strik, Swagerman, Sylvester, Terpstra, Thissen, Vliegenthart, Vlietstra, Vos, De Vries en De Vries-Leggedoor,

en de heer Teeven, staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mede dat zijn ingekomen berichten van verhindering van de leden:

Kox, wegens verblijf buitenslands, in verband met verkiezingswaarneming in Rusland;

Slagter-Roukema, wegens bezigheden elders.

Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen.

De voorzitter:

De ingekomen stukken staan op een lijst die in de zaal ter inzage ligt. Op die lijst heb ik voorstellen gedaan over de wijze van behandeling. Als aan het einde van de vergadering daartegen geen bezwaren zijn ingekomen, neem ik aan dat de Kamer zich met de voorstellen heeft verenigd.

(Deze lijst is, met de lijst van besluiten, opgenomen aan het einde van deze editie.)

De voorzitter:

De Kamer heeft diverse voornemens tot het sluiten, vaststellen, wijzigen of verlengen van verdragen, protocollen en overeenkomsten ontvangen. Deze voornemens zijn gedrukt onder de nummers: 24493 (R1557), AF; 32808, A; 32809, A; 32816 (R1955), A; 32817 (R1956), A; 32897 (R1963), A; 32898 (R1964), A; 32899 (R1965), A; 32900 (R1966), A; 32901 (R1967), A; 32902, A; 32903, A; 32904, A; 32905, A; 32906, A; 32907, A; 32908 (R1968), A; 32909 (R1969), A en 33039, A. Ik stel vast dat voor deze voornemens de termijnen zijn verstreken en dat wat deze Kamer betreft aan uitdrukkelijke goedkeuring van deze voornemens geen behoefte bestaat.

Ingekomen zijn twee beschikkingen van de Voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal:

  • - een beschikking houdende aanwijzing van: de heer Van Kappen, de heer Vliegenthart, de heer Koole, de heer Ormel, mevrouw Eijsink, de heer Ten Broeke en de heer Knops tot leden van de NAVO Parlementaire Assemblee en de heer Marcel de Graaff, de heer Knip, mevrouw Martens, de heer Bosman, de heer Timmermans, de heer Pechtold en mevrouw Peters tot plaatsvervangende leden van de NAVO Parlementaire Assemblee;

  • - een beschikking houdende aanwijzing van: mevrouw Quik-Schuijt, de heer Postema, de heer Schouwenaar, de heer Beckers, de heer Biskop, de heer Van Bochove, de heer Knops, de heer Van der Veen, de heer Pechtold, de heer Heijnen, de heer Bosman, de heer Dijkhoff, de heer Braakhuis, mevrouw Albayrak en de heer Straus tot leden van de raadgevende Interparlementaire Beneluxraad en de heer Putters, mevrouw Huijbregts-Schiedon, de heer Van Rey, de heer Koppejan, de heer Schouw, de heer El Fassed, de heer Ten Broeke, mevrouw Schaart en mevrouw Van Nieuwenhuizen-Wijbenga tot plaatsvervangende leden van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad.

Op verzoek van de fractie van de PVV heb ik aangewezen: mevrouw Klever als lid van de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in plaats van de heer Van Dijk.

Aan de orde is een brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking aan de Voorzitter van de Eerste Kamer houdende het advies de artikel-100 brief van de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie d.d. 21 september 2011 inzake de verlenging van de Nederlandse bijdrage aan Operatie Unified Protector – dit ging over Libië – voor kennisgeving aan te nemen. De brief met bijlage ligt in de zaal ter inzage. Als aan het einde van de vergadering daartegen geen bezwaren zijn ingekomen, neem ik aan, dat de Kamer zich met het advies van de commissie BDO heeft verenigd. Zoals u weet, is aan deze operatie inmiddels een einde gekomen.

Aan de orde is een brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Immigratie en Asiel/JBZ Raad aan de Voorzitter van de Eerste Kamer met een conceptbrief aan de voorzitter van de Europese Commissie inzake EU-voorstellen over het Evaluatie- en toezichtmechanisme Schengen (COM(2011)559) en het Noodmechanisme herinvoering binnengrenstoezicht Schengen (COM(2011)560) (33031, A).

Ik stel voor, in te stemmen met de conceptbrief, die zal worden ondertekend door de Eerste en de Tweede Kamer.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De aanwezige leden van de fracties van GroenLinks en D66 wordt conform artikel 121 van het Reglement van Orde aantekening verleend, dat zij geacht willen worden zich niet met de laatste brief te hebben kunnen verenigen.